Deklaracja dostępności serwisu Samorządu Województwa Mazowieckiego

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Data publikacji strony internetowej: 2021-07-05

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-07-05

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

wybrane dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: pochodzą z różnych źródeł, są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, opublikowane zostały przed wejściem w życie udc.

Wyłączenia:

część filmów zamieszczonych w serwisie może nie posiadać napisów lub audiodeskrypcji, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie udc, większość zdjęć i materiałów graficznych opatrzona jest tekstem alternatywnym, mogą jednak wystąpić takie – zwłaszcza te publikowane przed wejściem w życie udc, w których opisu alternatywnego zabrakło; w bieżących materiałach tego typu publikowanych w serwisie dokładamy staranności, aby były tworzone zgodnie z zaleceniami dostępności, większość tabel jest zbudowana prawidłowo, mogą jednak wystąpić takie, w których wiersz nagłówkowy nie będzie powiązany z komórkami, przez co czytniki ekranu mogą te tabele odczytywać niepoprawnie, na stronie mogą być opublikowane dokumenty, które podlegają wyłączeniu na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 5 lit. b udc (wyłączenie spod regulacji ustawy treści będących w posiadaniu podmiotu publicznego, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której ten podmiot publiczny nie jest uprawniony). W sytuacji zainteresowania danym plikiem prosimy o kontakt pod adresem: strona@mazovia.pl. Dołożymy starań, by udostępnić potrzebną treść.

Udogodnienia

  • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
  • Zmiana kontrastu strony na wersję czarno-białą.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-07-05. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2022-03-28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Iwona Dybowska, kierownik Wydziału Komunikacji Zewnętrznej , adres poczty elektronicznej strona@mazovia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 59 07 754. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi

Dostępność architektoniczna

Główną siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie jest budynek usytuowany w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26, wejście A.

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: Dworzec Wileński, Ząbkowska, Okrzei.

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli

Wejście do budynku jest z poziomu ulicy i znajduje się od strony ul. Kłopotowskiego. Na parterze znajduje się punkt informacyjny, punkt kancelaryjny w którym można złożyć dokumenty oraz ochrona budynku.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek wyposażony jest w 4 windy. W budynku znajdują się klatki schodowe. Krawędzie schodów oznaczone są kontrastowo. W budynku znajduje się uskok przy klatce schodowej prowadzącej do sali konferencyjnej na III piętrze. Korytarze są dostosowane do poruszania się na wózku. W budynku na każdym piętrze znajdują się toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne

Obecnie w budynku nie ma pochylni, platform. Przy punkcie informacyjnym dostępna jest pętla indukcyjna.

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością

Przy wejściu do budynku znajdują się ogólnodostępne, płatne miejsca postojowe. Przy wejściu B (około 30 m od wejścia A) wyznaczone są 2 miejsca przeznaczone do użytku przez osoby z niepełnosprawnością.

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: Dworzec Wileński, Ząbkowska, Okrzei.

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli

Wejście do budynku jest z poziomu ulicy i znajduje się od strony ul. Kłopotowskiego. Na parterze znajduje się ochrona budynku.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek wyposażony jest w 4 windy. W budynku znajdują się klatki schodowe. Krawędzie schodów oznaczone są kontrastowo. W budynku znajduje się uskok przy klatce schodowej prowadzącej do sali konferencyjnej na III piętrze. Korytarze są dostosowane do poruszania się na wózku. Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze.

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne

Obecnie w budynku nie ma pochylni, platform i pętli indukcyjnej.

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością

Przy wejściu do budynku znajdują się ogólnodostępne, płatne miejsca postojowe. Przy wejściu B wyznaczone są 2 miejsca przeznaczone do użytku przez osoby z niepełnosprawnością.

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: Dworzec Wileński, Ząbkowska, Okrzei.

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli

Do wejścia do budynku prowadzą schody. W holu jest stanowisko ochrony. W drodze do windy jest stopień oznaczony kontrastowo. Ochrona budynku udostępnia schodołaz.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek jest wyposażony w windę. W budynku są dwie klatki schodowe. Krawędzie schodów nie są oznaczone kontrastowo. Toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na pierwszym piętrze. Na pierwszym piętrze, gdzie znajduje się Kancelaria Ogólna oraz pokój do obsługi interesantów, nie ma różnicy poziomów. Na piętrach 2, 3 i 4 występuje różnica poziomów (od jednego do trzech schodów) pomiędzy dwoma częściami korytarza. Korytarze są dostosowane do poruszania się na wózkach.

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne

W budynku jest schodołaz. Obecnie w budynku nie ma pochylni, platform i pętli indukcyjnej.

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością

Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe ogólnodostępne. Wymagane jest uiszczenie opłaty w parkometrze. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca dla osób z niepełnosprawnością.

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: Sierakowskiego, Park Praski.

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli

Do wejścia prowadzą schody. Drugie wejście do budynku znajduje się od strony dziedzińca (to wejście jest wyposażone w platformę do przemieszczania się osób z niepełnosprawnością). Na parterze budynku znajduje się Kancelaria Ogólna oraz ochrona.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze.

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne

Obecnie w budynku nie ma pochylni, platform i pętli indukcyjnej.

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością

Przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe. Wymagane jest uiszczenie opłaty w parkometrze. Przed budynkiem jest wyznaczone miejsce dla osób z niepełnosprawnością.

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: Sierakowskiego, Park Praski.

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli

Wejście do budynku jest z poziomu ulicy. Na parterze znajduje się ochrona budynku.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek jest wyposażony w windy. W budynku jest klatka schodowa. Krawędzie pierwszego i ostatniego schodka są oznaczone kontrastowo. Na piętrach nie ma zmian poziomów, ani uskoków. Korytarze są dostosowane do poruszania się na wózkach. Toaleta przystosowana do osób z niepełnosprawnością znajduje się na I piętrze.

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne

Obecnie w budynku nie ma pochylni, platform i pętli indukcyjnej.

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością

Przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe. Wymagane jest uiszczenie opłaty w parkometrze. Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca dla osób z niepełnosprawnością.

Jak dojechać?

Najbliższy przystanek: Park Praski, Dworzec Wileński.

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli

Wejście do budynku znajduje się ponad poziomem ulicy. Przy wejściu do budynku istnieje możliwość skorzystania ze schodołazu. Na parterze znajduje się ochrona budynku.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek jest wyposażony w windy. W budynku jest klatka schodowa. Krawędzie schodów są oznaczone kontrastowo. Na piętrach są zmiany poziomów oraz uskoki. Część korytarzy jest dostosowana jest do osób z niepełnosprawnością. Pozostałe korytarze są zbyt wąskie. W budynku nie ma toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością.

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne

Budynek wyposażony jest w schodołazy. Obecnie w budynku nie ma pochylni, platform i pętli indukcyjnej.

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością

Przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe. Wymagane jest uiszczenie opłaty w parkometrze. Brak wyznaczonego miejsca dla osób z niepełnosprawnością.

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: Nowy Zjazd, Mariensztat, Stare Miasto

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli

Główne wejście do budynku znajduje się od strony ul. Wybrzeże Kościuszkowskie. Wejście jest ponad poziomem ulicy. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd. Na parterze znajduje się punkt informacyjny/ochrony, w którym na stałe swoje obowiązki wykonuje pracownik ochrony.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Pomieszczenia urzędu znajdują się na IV piętrze. Na IV piętro można się dostać przy pomocy wind, które są wyposażone w komunikaty głosowe informujące o numerze piętra. W celu wejścia do korytarza prowadzącego do pomieszczeń urzędu należy skorzystać z dzwonka znajdującego się po lewej stronie przed drzwiami (odgradzającymi hol z windami i klatką schodową od korytarza). W budynku znajduje się klatka schodowa. Krawędzie schodów oznaczone są kontrastowo. Na piętrach nie ma zmian poziomów, ani uskoków. Korytarze są dostosowane do poruszania się np. na wózkach. W części wynajmowanej przez Urząd znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne

Obecnie w budynku nie ma platform i pętli indukcyjnej. Pochylnia znajduje się przed wejściem do budynku od strony ul. Wybrzeże Kościuszkowskie.

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością

Od strony ul. Nowy Zjazd znajduje się ogólnodostępny, płatny parking miejski, na którym jest wyznaczone miejsce dla osób z niepełnosprawnościami.

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: Plac Hallera, Ratuszowa-ZOO.

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli

Wejście do budynku znajduje się ponad poziomem ulicy. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd. Na parterze znajduje się punkt kancelaryjny w którym można złożyć dokumenty i ochrona budynku.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek jest wyposażony w dwie windy. W budynku jest klatka schodowa. Krawędzie schodów są oznaczone kontrastowo. Na piętrach nie ma zmian poziomów, ani uskoków. Korytarze są dostosowane do poruszania się na wózkach. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze.

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne

Budynek jest wyposażony w podjazd oraz podnośnik dla osób poruszających się na wózkach. Obecnie w budynku nie ma pochylni, platform i pętli indukcyjnej.

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością

Przy budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe. W odległości ok. 60 m od wejścia do budynku jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: Plac Hallera, Ratuszowa-ZOO.

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli

Do wejścia do budynku prowadzą schody oraz podjazd. Na parterze znajduje się ochrona budynku.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek jest wyposażony w dwie windy dojeżdżające na każde piętro. W budynku jest klatka schodowa. Krawędzie schodów są oznaczone kontrastowo. Na piętrach są różnice poziomów oraz uskoki. Korytarze są dostosowane do poruszania się na wózkach. Toaleta przystosowana do osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze budynku przy windach.

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne

Obecnie w budynku nie ma pochylni, platform i pętli indukcyjnej.

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością

Przy budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe. Jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: plac Hallera, Inżynierska

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli

Główne wejście do budynku znajduje się u zbiegu ulic Brechta i Groszkowskiego. Do wejścia prowadzą dwa podjazdy. Drzwi od strony ul. Brechta otwierają się automatycznie. Na parterze znajduje się punkt informacyjny/ochrony, w którym na stałe swoje obowiązki wykonuje pracownik ochrony. Dostęp jest ograniczony do części w której znajdują się windy oraz klatka schodowa. W celu przejścia należy użyć karty dostępu.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Pomieszczenia urzędu znajdują się na II piętrze. Na II piętro można się dostać przy pomoc wind lub klatką schodową. W celu wejścia do korytarza prowadzącego do pomieszczeń urzędu należy użyć karty dostępu. Na piętrze nie ma zmian poziomów, ani uskoków. Korytarze są dostosowane do poruszania się np. na wózkach.

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne

Obecnie w budynku nie ma pętli indukcyjnej. Przed wejściem do budynku znajdują się dwie pochylnie prowadzące do drzwi wejściowych.

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością

Przed budynkiem jest ogólnodostępny parking miejski. Przy wejściu, od strony ul. Brechta znajduje się miejsce dla osób niepełnosprawnych.

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: Kijowska, Dworzec Wschodni Kijowska.

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli

Wejście do budynku jest z poziomu ulicy. Po wejściu do przedsionka znajdują się schody, które prowadzą do holu głównego. Na parterze znajduje się ochrona budynku, które może udostępnić schodołaz.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

W budynku nie ma wind. W budynku jest klatka schodowa. Krawędzie skrajnych schodów są oznaczone kontrastowo. Na piętrach są zmiany poziomów oraz uskoki. Korytarze są dostosowane do poruszania się. na wózkach. Na parterze jest toaleta dla osób z niepełnosprawnością.

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne

Obecnie w budynku nie ma pochylni, platform i pętli indukcyjnej.

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością

Przy wejściu do budynku znajdują się ogólnodostępne, płatne miejsca postojowe. Jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: Mycielskiego, Przeworska.

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli

Wejście do budynku jest z poziomu ulicy. Zaraz za wejściem znajdują się schody (krawędzie pierwszego i ostatniego schodka są oznaczone kontrastowo). Przy wejściu znajduje się stanowisko ochrony budynku.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek jest trzypiętrowy, ale komórka urzędu funkcjonuje tylko na parterze. W budynku nie ma windy, ale jest klatka schodowa. Krawędzie pierwszego i ostatniego schodka są oznaczone kontrastowo. Na parterze nie ma różnicy poziomów i uskoków. Korytarze są dostosowane do poruszania się na wózku. Na parterze jest toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością.

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne

Obecnie w budynku nie ma pochylni, platform i pętli indukcyjnej.

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością

Przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe. Wyznaczone są dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: PKP Włochy, Ryżowa.

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli

W Budynku Archiwum Zakładowego jest całodobowa ochrona. Do budynku prowadzą kilkustopniowe schody, które nie są wyposażone w podjazdy lub inne urządzenia umożliwiające dostanie się do budynku np. osobie na wózku lub ułatwiające wejście innym osobom z niepełnosprawnością.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek jest dwukondygnacyjny. Z portierni na 1 piętro można się dostać schodami. W archiwum jest winda, która umożliwia przemieszczanie się między parterem a 1 piętrem, jednak ze względu na niewielki uskok aby dostać się do windy z parteru, trzeba pokonać kilka schodów w dół. Winda podaje komunikaty głosowe, przyciski „0” i „1” są oznaczone alfabetem Braille’a. Krawędzie schodów są oznaczone kontrastowo. Szerokość korytarzy w budynku zapewnia możliwość poruszania się nimi osób na wózkach. W budynku archiwum zakładowego nie ma toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością.

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne

W budynku archiwum zakładowego nie występują platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne, pochylnie. Budynek jest wyposażony jedynie w oddzielny rozkładany podjazd, który służy do przewożenia przy jego pomocy dokumentów na wózkach ręcznych z rampy do magazynów archiwalnych.

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością

Na ogrodzonym terenie przy budynku archiwum swobodnie mieści się do 5-6 samochodów, miejsca parkingowe nie są jednak oznaczone, nie ma też wyodrębnionego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością. Od ul. Husarskiej, przyległej do archiwum, jest kilka ogólnodostępnych miejsc do parkowania wzdłuż chodnika.

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: Metro Ratusz Arsenał, Plac Bankowy.

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli

Wejście C znajduje się po stronie zachodniej dziedzińca. Jest głównym wejściem do kompleksu budynków. Znajduje się przy placu Bankowym 3/5, jest łatwe do zlokalizowania przez osoby słabowidzące. Wejście nie jest wyposażone w drzwi automatycznie otwierane, jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, pochylnia). Po prawej stronie przy drzwiach wejściowych jest „przycisk przywołujący” dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Stanowisko ochrony stanowi jednocześnie punkt informacyjny. Zlokalizowanew jest po prawej stronie, w bezpośredniej bliskości od wejścia. Pracownik ochrony jest zobowiązany do przywołania na prośbę interesanta pracownika merytorycznego.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

W przestrzeni holu bezpośrednio po wejściu do obiektu znajduje się przeszkoda w postaci bramki detekcyjnej. Na poziomie parteru znajduje się system kontroli dostępu do obiektu. Pracownik ochrony jest odpowiedzialny za nadzór i kontrolę osób wchodzących i wychodzących. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze.

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne

Brak pętli indukcyjnej.

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością

Przy budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe. Wymagane jest uiszczenie opłaty w parkometrze. Przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: 17 Stycznia/Warszawska, Plac Jana Pawła II.

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli

Delegatura mieści się na pierwszym piętrze. Osoby poruszające się na wózkach mogą skorzystać z wejścia do Urzędu Miasta. Wejście do budynku jest z poziomu ulicy. Na parterze znajduje się ochrona budynku.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek nie jest wyposażony w windę. W budynku jest klatka schodowa. Krawędzie schodów są oznaczone kontrastowo. Na piętrach nie ma różnic poziomów i uskoków. Korytarze są dostosowane do poruszania się na wózkach. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze (w części wynajmowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy).

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne

Obecnie w budynku nie ma pochylni, platform i pętli indukcyjnej.

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością

Przy budynku jest jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. W pobliżu znajduje się także ogólnodostępny płatny parking.

Jak dojechać?

Najbliższy przystanek: Ostrołęka Hallera.

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli

Do wejścia do budynku prowadzą schody oraz podjazd. Na parterze znajduje się informacja oraz ochrona budynku.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek jest wyposażony w windy, w których przyciski z numerami pięter są oznaczone alfabetem Braille’a. W budynku jest klatka schodowa. Krawędzie schodów są oznaczone kontrastowo. Na piętrach nie ma różnic poziomów ani uskoków. Korytarze są dostosowane do poruszania się na wózkach. Toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parterze, pierwszym i drugim piętrze przy windach.

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne

Obecnie w budynku nie ma pochylni, platform i pętli indukcyjnej.

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością

Bezpośrednio przy budynku jest jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Jak dojechać?

Najbliższy przystanek: Lamina.

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli

Do wejścia do budynku prowadzą kilkustopniowe schody oraz podjazd. Na parterze znajduje się ochrona budynku.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek jest wyposażony w windę w której są komunikaty głosowe, a przyciski z numerami pięter są oznaczone alfabetem Braille’a. W budynku jest klatka schodowa. Krawędzie schodów oznaczone są kontrastowo. Na piętrach nie ma zmian poziomów, ani uskoków. Korytarze są dostosowane do poruszania się na wózku. Na parterze, przy recepcji oraz na trzecim piętrze znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnością.

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne

Obecnie w budynku nie ma pochylni, platform i pętli indukcyjnej.

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością

Bezpośrednio przy wejściu do budynku są dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. W pobliżu budynku jest ogólnodostępny parking.

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: Plac Obrońców Warszawy, Tumska,  Plac Obrońców Warszawy.

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli

Wejście od ulicy Kolegialnej: jest ochrona, są schody prowadzące do wejścia oraz podjazd. Wejście od ulicy Sienkiewicza: (budynek przychodni Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy) jest ochrona, są schody prowadzące do wejścia oraz 2 podjazdy.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Delegatura w Płocku zlokalizowana jest na parterze. Korytarze w budynku są przystosowane do poruszania się osób na wózkach. Dodatkowo w budynku dostępna jest winda bez komunikatów głosowych. Krawędzie schodów prowadzące do budynku nie są oznaczone kontrastowo. W budynku są 2 toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnością, które mieszczą się na parterze, zlokalizowane w pobliżu wejścia do urzędu.

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne

W budynku od strony ul. Kolegialnej oraz od ul. Sienkiewicza są podjazdy. Brak informacji głosowych.

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Od ul. Sienkiewicza jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Od ul. Kolegialnej są ogólnodostępne miejsca parkingowe. Dodatkowo jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: Kościuszki, 1905 r., Narutowicza.

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli

Wejście do budynku znajduje się w podwórku zaraz za budynkiem bursy szkolnej. Do wejścia prowadzą kilkustopniowe schody wyposażone w podjazd. W budynku jest całodobowa portiernia.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek jest czteropoziomowy. Z portierni na 1 piętro można dostać się schodami. W budynku jest winda, która umożliwia przemieszczanie się między parterem a wszystkimi piętrami. Winda nie podaje komunikatów głosowych, przyciski nie są oznaczone alfabetem Braille’a. Krawędzie schodów są oznaczone są kontrastowo taśmą antypoślizgową. Szerokość korytarzy w budynku zapewnia możliwość poruszania się nimi na wózkach. Toaleta przystosowana do osób z niepełnosprawnością znajduje się na trzecim piętrze na wprost drzwi wejściowych.

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne

Obecnie w budynku nie ma pochylni, platform i pętli indukcyjnej.

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością

Przy budynku  wyznaczono trzy miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. W pobliżu nie ma parkingu ogólnodostępnego.

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: przystanek Siedlce Kino, przystanek Siedlce Kazimierzowska Starowiejska, Siedlce Amfiteatr.

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli

Wejście do budynku jest z poziomu ulicy. Na parterze znajduje się punkt informacyjny oraz ochrona budynku. Punkt kancelaryjny, w którym można złożyć dokumenty, znajduje się na 2 piętrze w budynku NoveKino Siedlce.

Dostępność korytarzy schodów i wind

Budynek jest wyposażony w windę, w której są przyciski z numerami pięter oznaczone alfabetem Braille’a. W budynku jest klatka schodowa. Krawędzie schodów są oznaczone kontrastowo. Na piętrze znajdują się oznaczone kontrastowo zmiany poziomów oraz oznaczone kontrastowo uskoki. Korytarze są dostosowane do poruszania się na wózkach. Na piętrze, na którym mieści się delegatura, znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz zjazd przeznaczony dla wózków.

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne

Obecnie w budynku nie ma pochylni, platform i pętli indukcyjnej.

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością

Przy wejściu do budynku znajduje się ogólnodostępne miejsce parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnością. Przy budynku ul. Wiszniewskiego znajduje się ogólnodostępny duży parking miejski.

Jak dojechać?

Najbliższy przystanek: Legionów, PKP Wołomin.

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli

Wejście do budynku jest z poziomu ulicy i znajduje się od ul. Miłej. W budynku nie ma ochrony oraz punktu informacyjnego. Delegatura znajduje się na II piętrze. W budynku jest winda oraz schody

Dostępność korytarzy schodów i wind

Budynek jest wyposażony w windę, w której nie funkcjonują komunikaty głosowe. Przyciski z numerami pięter nie są oznaczone alfabetem Braille’a. W budynku znajduje się klatka schodowa. Krawędzie schodów są oznaczone kontrastowo. Korytarz jest dostosowany do poruszania się na wózkach. W budynku nie ma toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne

Obecnie w budynku nie ma pochylni, platform i pętli indukcyjnej

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością

Parking znajduje się za budynkiem. Jest jedenaście miejsc parkingowych, w tym dwa miejsca przeznaczone do użytku przez osoby z niepełnosprawnością.

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: Polskiej Organizacji Wojskowej, Okrzei – Wyspiańskiego, PKP Żyrardów.

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli

Wejście do delegatury znajduje się na poziomie ulicy. Delegatura w Żyrardowie mieści się na parterze w budynku mieszkalno-usługowym. By dotrzeć do delegatury należy wejść na teren posesji z ulicy 1 Maja – przez bramę wjazdową, następnie w połowie budynku znajduje się bezpośrednie wejście do delegatury urzędu.

Dostępność korytarzy schodów i wind

W budynku jest winda, ale nie ma konieczności korzystania z niej, ponieważ Delegatura znajduje się na parterze budynku. W części użytkowanej przez urząd ma różnic poziomów ani uskoków. Korytarze są dostosowane do poruszania się na wózkach. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze, w głównym korytarzu przy sekretariacie.

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne

Obecnie w budynku nie ma pochylni, platform i pętli indukcyjnej.

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością

Bezpośrednio przy wejściu do budynku jest jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. W pobliżu nie ma miejsc parkingowych ogólnodostępnych.

Koordynatorzy dostępności

Inne informacje i oświadczenia

  • Urząd zapewnia wstęp do wszystkich swoich siedzib i znajdujących się w nich pomieszczeń osobom w asyście psa przewodnika lub psa asystującego.
  • Na stronie internetowej można skorzystać z tłumacza Polskiego Języka Migowego on-line. Klikając w ikonę „Połącz z tłumaczem” można rozpocząć rozmowę. Z wideotłumacza języka migowego można skorzystać także podczas wizyty w urzędzie.
Powrót na początek strony