Deklaracja dostępności serwisu Samorządu Województwa Mazowieckiego i BIP

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego i BIP zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Samorządu Województwa Mazowieckiego i BIP.

Data publikacji strony internetowej: 2021-07-05

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-07-05

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

wybrane dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,

Wyłączenia:

 • część filmów zamieszczonych w serwisie może nie posiadać napisów lub audiodeskrypcji, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie udc,
 • większość zdjęć i materiałów graficznych opatrzona jest tekstem alternatywnym, mogą jednak wystąpić takie – zwłaszcza te publikowane przed wejściem w życie udc, w których opisu alternatywnego zabrakło; w bieżących materiałach tego typu publikowanych w serwisie dokładamy staranności, aby były tworzone zgodnie z zaleceniami dostępności,
 • większość tabel jest zbudowana prawidłowo, mogą jednak wystąpić takie, w których wiersz nagłówkowy nie będzie powiązany z komórkami, przez co czytniki ekranu mogą te tabele odczytywać niepoprawnie,
 • mapa z danymi kontaktowymi do gmin i powiatów oraz informacjami o wsparciu udzielonemu tym samorządom z budżetu województwa. Informacje te dostępne są w linku zamieszczonym nad mapą;
 • dokumenty:
  • nie będące w posiadaniu podmiotu publicznego, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której ten podmiot publiczny nie jest uprawniony.
  • opublikowane przed wejściem w życie udc
W sytuacji zainteresowania danym plikiem prosimy o kontakt pod adresem: strona@mazovia.pl .

Udogodnienia

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • Zmiana kontrastu strony na wersję czarno-białą.
 • Mapa strony
 • Wyszukiwarka

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-07-05. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2024-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Stabińska – kierownik Biura ds. strony internetowej i BIP oraz członkowie zespołu – Urszula Sabak-Gąska, Tomasz Opaliński-Sugajski, Tomasz Targoński, adres poczty elektronicznej strona@mazovia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 59 07 755. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi

Nazwa organu odwoławczego: Marszałek Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

Adres organu odwoławczego: urzad_marszalkowski@mazovia.pl lub e-PUAP

Dostępność architektoniczna

Główną siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie jest budynek usytuowany w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26, wejście A.

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: Dworzec Wileński, Ząbkowska, Okrzei.

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli

Wejście do budynku jest z poziomu ulicy i znajduje się od strony ul. Kłopotowskiego, wyposażone jest w automatycznie otwierane drzwi. Na parterze znajduje się punkt obsługi interesantów którym można złożyć dokumenty oraz ochrona budynku.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek wyposażony jest w trzy windy. Ruch dla klientów pomiędzy piętrami odbywa się przy ich pomocy. W budynku znajdują się schody prowadzące do sali konferencyjnej na III piętrze, jednakże jest możliwość wejścia na salę przez wejście B. Korytarze są dostosowane do poruszania się na wózku. W budynku na każdym piętrze znajdują się toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne

Obecnie w budynku nie ma pochylni, platform. Przy punkcie informacyjnym jest pętla indukcyjna stanowiskowa. Na sali konferencyjnej na parterze, 3 i 4 piętrze jest pętla indukcyjna powierzchniowa.

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością

Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe ogólnodostępne. Wymagane jest uiszczenie opłaty w parkometrze. Przy wejściu B (ok. 30 m od wejścia A) wyznaczone jest miejsce przeznaczone do użytku przez osoby z niepełnosprawnością.

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: Dworzec Wileński, Ząbkowska, Okrzei.

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli

Wejście do budynku jest z poziomu ulicy i znajduje się od strony ul. Kłopotowskiego. Wyposażone jest w automatycznie otwierane drzwi. Na parterze znajduje się ochrona budynku.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek wyposażony jest w windę. Na piętrach nie ma zmian poziomów. Korytarze są dostosowane do poruszania się na wózku. Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze.

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne

W budynku nie ma pochylni, platform i pętli indukcyjnej.

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością

Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe ogólnodostępne. Wymagane jest uiszczenie opłaty w parkometrze. Przy wejściu B wyznaczone jest miejsce dla osób z niepełnosprawnościami.

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: Dworzec Wileński, Ząbkowska, Okrzei.

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli

Do wejścia do budynku prowadzą schody. W holu jest stanowisko ochrony. Ochrona budynku udostępnia schodołaz. W celu powiadomienia ochrony o potrzebie skorzystania ze schodołaza należy nacisnąć przycisk znajdujący się po prawej stronie przed wejściem do budynku.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek jest wyposażony w windę. Toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na pierwszym piętrze na którym nie ma różnicy poziomów. Na piętrach 2, 3 i 4 występuje różnica poziomów pomiędzy dwoma częściami korytarza.

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne

W budynku jest schodołaz. Nie ma pochylni, platform i pętli indukcyjnej.

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością

Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe ogólnodostępne. Wymagane jest uiszczenie opłaty w parkometrze. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca dla osób z niepełnosprawnością.

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: Sierakowskiego, Park Praski.

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli

Do głównego wejścia prowadzą schody. Wejście dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się od strony dziedzińca. Na parterze budynku znajduje się ochrona. Budynek jest wyposażony w windę. Winda nie obsługuje ostatniej kondygnacji, aby się na nią dostać należy skorzystać ze schodów znajdujących się po lewej stronie od wyjścia z windy.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek jest wyposażony w windę. Winda nie obsługuje ostatniej kondygnacji, aby się na nią dostać należy skorzystać ze schodów znajdujących się po lewej stronie od wyjścia z windy. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze.

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne

W budynku jest platforma. W budynku nie ma pochylni i pętli indukcyjnej.

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością

Przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe. Wymagane jest uiszczenie opłaty w parkometrze. Przed budynkiem jest wyznaczone miejsce dla osób z niepełnosprawnością. 

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: Sierakowskiego, Park Praski.

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli

Wejście do budynku jest z poziomu ulicy. Na parterze znajduje się ochrona budynku.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek jest wyposażony w windy. Na piętrach nie ma zmian poziomów. Korytarze są dostosowane do poruszania się na wózkach. Toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na I piętrze.

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne

W budynku nie ma pochylni, platform i pętli indukcyjnej.

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością

Przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe. Wymagane jest uiszczenie opłaty w parkometrze. Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca dla osób z niepełnosprawnością. 

Jak dojechać?

Najbliższy przystanek: Park Praski, Dworzec Wileński.

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli

Do wejścia do budynku prowadzą schody. Na parterze znajduje się ochrona budynku. Ochrona udostępnia schodołaz. W celu powiadomienia ochrony o potrzebie skorzystania ze schodołaza należy nacisnąć przycisk znajdujący się po lewej stronie przed wejściem do budynku.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek jest wyposażony w windy. Część korytarzy dostosowana jest dla osób z niepełnosprawnością. Pozostałe korytarze są zbyt wąskie. Toaleta wyznaczona dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze. Do toalety prowadzą schody. Ochrona budynku udostępnia schodołaz.

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne

Budynek wyposażony jest w schodołaz. W budynku nie ma pochylni, platform i pętli indukcyjnej.

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością

Przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe. Wymagane jest uiszczenie opłaty w parkometrze. Brak wyznaczonego miejsca dla osób z niepełnosprawnością. 

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: Nowy Zjazd, Mariensztat, Stare Miasto

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli

Główne wejście do budynku znajduje się od strony ul. Wybrzeże Kościuszkowskie. Do wejścia prowadzą schody oraz platforma schodowa. Na parterze znajduje się punkt ochrony.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Pomieszczenia urzędu znajdują się na IV piętrze. Na IV piętro można się dostać przy pomocy wind, które są wyposażone w komunikaty głosowe informujące o numerze piętra. W celu wejścia do korytarza prowadzącego do pomieszczeń urzędu należy skorzystać z dzwonka znajdującego się po lewej stronie przed drzwiami (odgradzającymi hol z windami i klatką schodową od korytarza). Na piętrach nie ma zmian poziomów. Korytarze są dostosowane do poruszania się na wózkach. W części wynajmowanej przez Urząd znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne

W budynku nie ma platform i pętli indukcyjnej. Platforma znajduje się przed wejściem do budynku od strony ul. Wybrzeże Kościuszkowskie.

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością

Od strony ul. Nowy Zjazd znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe. Wymagane jest uiszczenie opłaty w parkometrze. Przy budynku od strony ul. Nowy Zjazd jest wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych. 

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: Plac Hallera, Ratuszowa-ZOO.

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli

Wejście do budynku znajduje się ponad poziomem ulicy. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd. Drzwi do budynku otwierają się automatycznie. Na parterze znajduje się punkt kancelaryjny oraz ochrona budynku. Punkt kancelaryjny znajduje się w korytarzu na prawo od wejścia w pokoju nr 17.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek jest wyposażony w dwie windy wyposażone w komunikaty głosowe dojeżdżające na każde piętro. Na piętrach nie ma zmian poziomów.. Korytarze są dostosowane do poruszania się na wózkach. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze.

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne

Budynek jest wyposażony w podjazd zewnętrzny. Obecnie w budynku nie ma pochylni i platform. W punkcie obsługi interesanta (parter, pokój nr 17) jest pętla indukcyjna stanowiskowa.

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością

Przy budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe. Wymagane jest uiszczenie opłaty w parkometrze. W odległości ok. 60 m od wejścia do budynku jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. 

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: Plac Hallera, Ratuszowa-ZOO.

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli

Do wejścia do budynku prowadzą schody oraz podjazd. Drzwi do budynku otwierają się automatycznie. Na parterze znajduje się ochrona budynku.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek jest wyposażony w dwie windy dojeżdżające na każde piętro wyposażone w komunikaty głosowe. Korytarze są dostosowane do poruszania się na wózkach. Toaleta przystosowana do osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze budynku przy windach.

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne

Obecnie w budynku nie ma pochylni, platform i pętli indukcyjnej.

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością

Przy budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe. Jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. 

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: plac Hallera, Inżynierska

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli

Główne wejście do budynku znajduje się u zbiegu ulic Brechta i Groszkowskiego. Do wejścia prowadzą dwa podjazdy. Drzwi od strony ul. Brechta otwierają się automatycznie. Na parterze znajduje się punkt ochrony.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Pomieszczenia urzędu znajdują się na parterze, I, II, III, IV, V, VI i VII piętrze. Na VII piętro można się dostać tylko windą po prawej stronie (są dwie windy). Na piętrze VI jest zmiana poziomów. Pozostałe korytarze są dostosowane do poruszania się na wózkach.

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne

W budynku nie ma pętli indukcyjnej. Przed wejściem do budynku znajdują się dwie pochylnie prowadzące do drzwi wejściowych.

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością

Przed budynkiem jest ogólnodostępny parking miejski. Wymagane jest uiszczenie opłaty w parkometrze. Przy wejściu, od strony ul. Brechta znajduje się miejsce dla osób niepełnosprawnych.

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: Kijowska, Dworzec Wschodni Kijowska.

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli

Wejście do budynku jest z poziomu ulicy. W celu wejścia do budynku należy użyć dzwonka, który znajduje się po prawej stronie. Po wejściu do przedsionka są schody, które prowadzą do holu głównego. Na parterze znajduje się ochrona budynku, która udostępnia schodołaz.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Na parterze jest zmiana poziomu. Na pozostałych piętrach nie ma zmian poziomów. Korytarze są dostosowane do poruszania się na wózkach. Na parterze jest toaleta dla osób z niepełnosprawnością.

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne

W budynku nie ma pochylni, platform i pętli indukcyjnej. Budynek wyposażony jest w schodołaz.

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością

Przy wejściu do budynku znajdują się ogólnodostępne, płatne miejsca postojowe. Wymagane jest uiszczenie opłaty w parkometrze. Jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: PKP Włochy, Ryżowa.

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli

Do budynku prowadzą schody, które nie są wyposażone w podjazd lub inne urządzenia umożliwiające dostanie się do niego.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek jest dwukondygnacyjny. W budynku jest winda towarowa. Winda podaje komunikaty głosowe, przyciski „0” i „1” są oznaczone alfabetem Braille’a. Szerokość korytarzy w budynku zapewnia możliwość poruszania się nimi przez osoby na wózkach. W budynku nie ma toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością.

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne

W budynku nie występują platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne, pochylnie.

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością

Na ogrodzonym terenie przy budynku swobodnie mieści się do 5-6 samochodów, miejsca parkingowe nie są jednak oznaczone, nie ma też wyodrębnionego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością. Od ul. Husarskiej jest kilka ogólnodostępnych miejsc do parkowania wzdłuż chodnik. 

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: Metro Ratusz Arsenał, Plac Bankowy.

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli

W celu wejścia do części budynku użytkowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie (wejście B) należy zgłosić się do punktu informacyjnego znajdującego się przy wejściu C. Wejście C mieści się na wprost bramy głównej. Jest to główne wejście do kompleksu budynków, które wyposażone jest w automatyczne drzwi otwierane za pomocą przycisku, zlokalizowanego na ścianie po ich prawej stronie. Stanowisko ochrony stanowi jednocześnie punkt informacyjny. Zlokalizowane jest po lewej stronie, w bezpośredniej bliskości od wejścia.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek jest wyposażony w windy oraz platformy.

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne

Brak pętli indukcyjnej. Budynek wyposażony w windy, podnośniki dla osób poruszających się na wózkach.

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością

Przy budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe. Wymagane jest uiszczenie opłaty w parkometrze. Przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: 17 Stycznia/Warszawska, Plac Jana Pawła II.

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli

Delegatura mieści się na pierwszym piętrze. Osoby poruszające się na wózkach mogą skorzystać z wejścia przez Urząd Miasta Ciechanowa. Wejście do budynku jest z poziomu ulicy.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek nie jest wyposażony w windę. Na piętrach nie ma różnic poziomów i uskoków. Korytarze są dostosowane do poruszania się na wózkach.

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne

W budynku nie ma pochylni i platform. W sekretariacie jest pętla indukcyjna przenośna.

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością

Przy budynku jest miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. W pobliżu znajduje się także ogólnodostępny płatny parking.

Jak dojechać?

Najbliższy przystanek: Ostrołęka Hallera.

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli

Do wejścia do budynku prowadzą schody oraz podjazd. Na parterze znajduje się ochrona budynku.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek jest wyposażony w windy, w których przyciski z numerami pięter są oznaczone alfabetem Braille’a. W budynku jest klatka schodowa. Na piętrach nie ma różnic poziomów ani uskoków. Korytarze są dostosowane do poruszania się na wózkach. Toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parterze, pierwszym i drugim piętrze przy windach.

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne

W budynku nie ma pochylni i platform. W sekretariacie jest pętla indukcyjna przenośna.

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością

Bezpośrednio przy budynku jest jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Jak dojechać?

Najbliższy przystanek: Lamina.

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli

Do wejścia do budynku prowadzą schody oraz podjazd. Na parterze znajduje się ochrona budynku.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek jest wyposażony w windę w której są komunikaty głosowe, a przyciski z numerami pięter są oznaczone alfabetem Braille’a. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Delegatura w Piasecznie zlokalizowana jest na trzecim piętrze. Na piętrach nie ma zmian poziomów, ani uskoków. Korytarze są dostosowane do poruszania się na wózku. Na parterze, przy recepcji oraz na trzecim piętrze znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnością.

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne

W budynku nie ma pochylni, platform i pętli indukcyjnej.

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością

Bezpośrednio przy wejściu do budynku są dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. W pobliżu budynku jest ogólnodostępny parking. Wymagane jest pobranie biletu z parkometru znajdującego się po lewej stronie przed wejściem do budynku.

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: Plac Obrońców Warszawy, Tumska, Plac Obrońców Warszawy.

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli

Do wejścia prowadzą schody wyposażone w podjazd. Na parterze znajdują się dwie toalety dla osób niepełnosprawnych. Bezpośrednio przy wejściu do budynku jest ochrona.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Delegatura w Płocku zlokalizowana jest na parterze. Korytarze w budynku są przystosowane do poruszania się osób na wózkach. Dodatkowo w budynku dostępna jest winda bez komunikatów głosowych. W budynku są 2 toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnością, które mieszczą się na parterze, zlokalizowane w pobliżu wejścia do Urzędu.

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne

W budynku od strony ul. Kolegialnej jest podjazd. Brak informacji głosowych. W sekretariacie jest pętla indukcyjna przenośna.

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością

Od ul. Sienkiewicza jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Od ul. Kolegialnej są ogólnodostępne miejsca parkingowe. Dodatkowo jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: Kościuszki, 1905 r., Narutowicza.

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Delegatura w Radomiu zlokalizowana jest na III piętrze. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd. W budynku jest całodobowa portiernia.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek jest czteropoziomowy. W budynku jest winda od półpiętra do ostatniej kondygnacji. W celu skorzystania z windy należy z poziomu parteru użyć platformy. Szerokość korytarzy w budynku zapewnia możliwość poruszania się nimi na wózkach. Toaleta przystosowana do osób z niepełnosprawnością znajduje się na trzecim piętrze na wprost drzwi wejściowych.

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne

W budynku jest platforma. W sekretariacie jest pętla indukcyjna przenośna. Na sali konferencyjnej na parterze jest pętla indukcyjna powierzchniowa.

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością

Przy budynku wyznaczono trzy miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. W pobliżu nie ma parkingu ogólnodostępnego.

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: przystanek Siedlce Kino, przystanek Siedlce Kazimierzowska Starowiejska, Siedlce Amfiteatr.

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli

Wejście do budynku jest z poziomu ulicy. Na parterze znajduje się ochrona budynku.

Dostępność korytarzy schodów i wind

Budynek jest wyposażony w windę, w której są przyciski z numerami pięter oznaczone alfabetem Braille’a. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Delegatura w Siedlcach zlokalizowana jest na drugim piętrze. Korytarze są dostosowane do poruszania się na wózkach. Na piętrze, na którym mieści się delegatura, znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz podjazd przeznaczony dla wózków.

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne

W budynku jest pochylnia. W sekretariacie jest pętla indukcyjna przenośna.

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością

Przy wejściu do budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe. Wymagane jest uiszczenie opłaty w parkometrze.

Jak dojechać?

Najbliższy przystanek: Legionów, PKP Wołomin.

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli

Wejście do budynku jest z poziomu ulicy i znajduje się od ul. Miłej. W budynku nie ma ochrony oraz punktu informacyjnego. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Delegatura w Wołominie zlokalizowana jest na drugim piętrze.

Dostępność korytarzy schodów i wind

Budynek jest wyposażony w windę, w której nie funkcjonują komunikaty głosowe. Przyciski z numerami pięter nie są oznaczone alfabetem Braille’a. Korytarz jest dostosowany do poruszania się na wózkach. W budynku nie ma toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne

W budynku nie ma pochylni i platform. W sekretariacie jest pętla indukcyjna przenośna.

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością

Parking znajduje się za budynkiem, na którym wyznaczono dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: Polskiej Organizacji Wojskowej, Okrzei – Wyspiańskiego, PKP Żyrardów.

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli

Wejście do Delegatury znajduje się na poziomie ulicy. Delegatura w Żyrardowie mieści się na parterze. By dotrzeć do delegatury należy wejść na teren posesji z ulicy 1 Maja – przez bramę wjazdową, następnie w połowie budynku znajduje się bezpośrednie wejście do Delegatury Urzędu.

Dostępność korytarzy schodów i wind

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Delegatura w Żyrardowie zlokalizowana jest na parterze. W części użytkowanej przez urząd nie ma różnic poziomów ani uskoków. Korytarze są dostosowane do poruszania się na wózkach. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się w głównym korytarzu przy sekretariacie.

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne

W budynku nie ma pochylni i platform. W sekretariacie jest pętla indukcyjna przenośna.

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością

Bezpośrednio przy wejściu do budynku jest jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. W pobliżu nie ma miejsc parkingowych ogólnodostępnych.

Koordynatorzy dostępności

Inne informacje i oświadczenia

 • Nad drzwiami wejściowymi do każdej siedziby urzędu jest znacznik TOTUPOINT.
 • Do wszystkich siedzib urzędu i znajdujących się w nich pomieszczeń możesz wejść w asyście psa przewodnika lub psa asystującego.
 • Możesz skorzystać z tłumacza on-line Polskiego Języka Migowego. Kliknij w ikonę „Połącz z tłumaczem”, żeby rozpocząć rozmowę. Z wideotłumacza języka migowego możesz skorzystać także podczas wizyty w urzędzie.

 

Powrót na początek strony