{"id":75601,"name":"osp-w-pawlowie-konczy-70-lat","title":"OSP w Paw\u0142owie ko\u0144czy 70 lat","desc":"Marsza\u0142ek Adam Struzik wyr\u00f3\u017cni\u0142 jednostk\u0119 Medalem Pami\u0105tkowym \u201ePro Masovia\u201d.","header":"OSP w Paw\u0142owie ko\u0144czy 70 lat","lead":"Marsza\u0142ek Adam Struzik wyr\u00f3\u017cni\u0142 jednostk\u0119 Medalem Pami\u0105tkowym \u201ePro Masovia\u201d.","keywords":"","changes":"Zmiana tre\u015bci strony.\nZmiana tre\u015bci.","menu":"","path":"\/pl\/bezpieczenstwo\/aktualnosci\/osp-w-pawlowie-konczy-70-lat.html","url":"\/pl\/bezpieczenstwo\/aktualnosci\/osp-w-pawlowie-konczy-70-lat.html","infoOwner":"","dateFirstPublicate":"2023-09-18 15:36:35","dateLastVersionPublicate":"2023-09-18 15:36:35","dateAvailableFrom":"","dateAvailableTo":"","type":"Aktualno\u015bci","pageParams":[{"id":"2","name":"TYTUL","description":"Tytu\u0142 strony","value":"OSP w Paw\u0142owie ko\u0144czy 70 lat"},{"id":"64","name":"NEWSLETTER_-_OBSZAR","description":"Newsletter - obszar","value":"38"}],"components":[{"id":"dfd675cd-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageTitle","name":"Tytu\u0142 sekcji","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Aktualno\u015bci - bezpiecze\u0144stwo"}},{"id":"dfd7d0fb-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"ContentWYSIWYG","name":"Tre\u015b\u0107 strony","description":"Tre\u015b\u0107 strony","content":{"content":"\u003Cp\u003EOchotnicza Stra\u017c Po\u017carna w Paw\u0142owie zapewnia bezpiecze\u0144stwo mieszka\u0144com powiatu szyd\u0142owieckiego. Doceniana jest za du\u017ce zaanga\u017cowanie w dzia\u0142ania ratowniczo-ga\u015bnicze oraz cz\u0119sty udzia\u0142 w \u0107wiczeniach. Systematycznie te\u017c rozwija mo\u017cliwo\u015bci bojowe. Nale\u017cy te\u017c do Krajowego Systemu Ratowniczo Ga\u015bniczego, co oznacza, \u017ce dzia\u0142ania jednostek obejmuj\u0105 r\u00f3wnie\u017c ratownictwo techniczne, chemiczno-ekologiczne, drogowe, medyczne i powodziowe. Wykonuje tak\u017ce zadania spoczywaj\u0105ce na samorz\u0105dzie w zakresie bezpiecze\u0144stwa publicznego.\u003C\/p\u003E\n\u003Cblockquote\u003E\n\u003Cp\u003E\u00a0\u2013 Gratuluj\u0119 tak donios\u0142ego jubileuszu. Mija ju\u017c 70 lat odk\u0105d druhowie z OSP Paw\u0142\u00f3w rozpocz\u0119li swoj\u0105 s\u0142u\u017cb\u0119 na rzecz bezpiecze\u0144stwa mieszka\u0144c\u00f3w powiatu szyd\u0142owieckiego \u2013 m\u00f3wi\u0142 marsza\u0142ek \u003Cstrong\u003EAdam\u003C\/strong\u003E \u003Cstrong\u003EStruzik\u003C\/strong\u003E. \u2013 To dla mnie zaszczyt, \u017ce przy tej okazji mog\u0119 uhonorowa\u0107 jednostk\u0119 Medalem Pami\u0105tkowym \u201ePro Masovia\u201d za wybitne zas\u0142ugi i ca\u0142okszta\u0142t dzia\u0142alno\u015bci na rzecz rozwoju naszego regionu. Serdecznie dzi\u0119kuj\u0119 za pe\u0142n\u0105 oddania s\u0142u\u017cb\u0119 oraz \u017cycz\u0119 Pa\u0144stwu nies\u0142abn\u0105cej energii do dzia\u0142ania, a przede wszystkim bezpiecznych powrot\u00f3w z akcji. Wierz\u0119, \u017ce \u015bw. Florian b\u0119dzie zawsze nad Pa\u0144stwem czuwa\u0142, dodawa\u0142 odwagi i wspiera\u0142 w walce z \u017cywio\u0142ami.\u003C\/p\u003E\n\u003C\/blockquote\u003E\n\u003Cp\u003EMarsza\u0142ek Adam Struzik uhonorowa\u0142 te\u017c medalem 5 zas\u0142u\u017conych druh\u00f3w, zaanga\u017cowanych w rozw\u00f3j jednostki. Wr\u0119czy\u0142 r\u00f3wnie\u017c 10 dyplom\u00f3w uznania za cenny wk\u0142ad wniesiony na rzecz ochrony przeciwpo\u017carowej na terenie gminy Chlewiska oraz zaanga\u017cowanie w dzia\u0142ania przyczyniaj\u0105ce si\u0119 do poprawy bezpiecze\u0144stwa lokalnej spo\u0142eczno\u015bci.\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003E\u003Cstrong\u003ESamorz\u0105d Mazowsza wspiera stra\u017cak\u00f3w\u003C\/strong\u003E\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003ESamorz\u0105d Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego, kt\u00f3ry w tym roku \u015bwi\u0119tuje swoje 25-lecie, docenia zas\u0142ugi druh\u00f3w z jednostek mazowieckich OSP. Ma tak\u017ce \u015bwiadomo\u015b\u0107, \u017ce stra\u017cacy ochotnicy b\u0119d\u0105 mogli skutecznie wykonywa\u0107 swoje zadania, tylko maj\u0105c niezb\u0119dne profesjonalne szkolenia, a tak\u017ce coraz nowocze\u015bniejszy sprz\u0119t i\u00a0pojazdy. W\u0142a\u015bnie dlatego wspieranie OSP nale\u017cy do priorytet\u00f3w Samorz\u0105du Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego, kt\u00f3ry finansuje lub wsp\u00f3\u0142finansuje m.in. zakup samochod\u00f3w po\u017carniczych i specjalistycznego sprz\u0119tu. Przekazuje te\u017c w ramach promocji bezpiecze\u0144stwa drobny asortyment przeciwpo\u017carowy i odzie\u017c ochronn\u0105 dla druh\u00f3w. Od 2006 do 2022 r. z bud\u017cetu Samorz\u0105du Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego przeznaczono na ten cel, w r\u00f3\u017cnej formie, ponad 166 mln z\u0142. Tylko w ubieg\u0142ym roku wyasygnowano blisko 23 mln z\u0142 na dofinansowania w postaci dotacji celowych oraz na zakup wyposa\u017cenia i \u015brodk\u00f3w ochrony osobistej.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u00a0\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u00a0\u003C\/p\u003E","promotion":false}},{"id":"dfd842ee-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"Gallery","name":"Galeria zdj\u0119\u0107","description":"Galeria","content":[{"id":186097,"name":"osp paw\u0142\u00f3w (3).jpg","image":"\/resource\/image\/1\/3\/60728\/186097\/0x0.jpg","description":"Marsza\u0142ek Adam Struzik przekazuje stra\u017cakom dyplom \u0022Pro Masovia\u0022"},{"id":186096,"name":"osp paw\u0142\u00f3w (1).jpg","image":"\/resource\/image\/1\/3\/60728\/186096\/0x0.jpg","description":"Marsza\u0142ek Adam Struzik wr\u0119cza stra\u017cakowi z chor\u0105gwi\u0105 odznaczenie"},{"id":186095,"name":"osp paw\u0142\u00f3w 4.jpg","image":"\/resource\/image\/1\/3\/60728\/186095\/0x0.jpg","description":"Marsza\u0142ek Adam Struzik wr\u0119cza podaje r\u0119k\u0119 stra\u017cakowi"}]},{"id":"dfd8b3b0-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"Attachment","name":"Za\u0142\u0105czniki:","description":"Za\u0142\u0105czniki do strony"},{"id":"6cb5c90f-b798-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageDescription","name":"","description":"Zajawka strony","content":{"desc":"Marsza\u0142ek Adam Struzik wyr\u00f3\u017cni\u0142 jednostk\u0119 Medalem Pami\u0105tkowym \u201ePro Masovia\u201d."}},{"id":"dfd99ff8-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageMeta","name":"Data publikacji strony","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":"2023-09-18 15:36:35","modDate":"2023-09-18 15:36:35","tags":[{"ID":2198,"TEXT":"OSP Paw\u0142\u00f3w","URL":"?tag[]=2198"},{"ID":2112,"TEXT":"Medal Pami\u0105tkowy Pro Masovia","URL":"?tag[]=2112"},{"ID":32,"TEXT":"Pro Masovia","URL":"?tag[]=32"},{"ID":36,"TEXT":"Adam Struzik","URL":"?tag[]=36"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Data publikacji strony","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"show-printer":false,"show-pdf":false,"show-add-date":true,"show-mod-date":true,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":false,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":true,"show-info-creator":true}}},{"id":"137febce-33f2-11eb-89f6-0050568c021d","type":"PageTitle","name":"Nag\u0142\u00f3wek strony","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"OSP w Paw\u0142owie ko\u0144czy 70 lat"}},{"id":"476d2298-3409-11eb-89f6-0050568c021d","type":"PageMeta","name":"Przyciski drukowania","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":null,"modDate":null,"tags":[{"ID":2198,"TEXT":"OSP Paw\u0142\u00f3w","URL":"?tag[]=2198"},{"ID":2112,"TEXT":"Medal Pami\u0105tkowy Pro Masovia","URL":"?tag[]=2112"},{"ID":32,"TEXT":"Pro Masovia","URL":"?tag[]=32"},{"ID":36,"TEXT":"Adam Struzik","URL":"?tag[]=36"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Przyciski drukowania","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"show-printer":true,"show-pdf":true,"show-add-date":false,"show-mod-date":false,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":true,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":false,"show-info-creator":false}}},{"id":"e47d1ad8-7110-11eb-a90d-0050568c868b","type":"Html","name":"kod html","description":"HTML","content":{"content":{"html":"\u003Cstrong\u003E\u003Cbr \/\u003EUWAGA\u003Cbr \/\u003EInformacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dost\u0119pne s\u0105 na stronie\u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u003C\/span\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/archiwum.mazovia.pl\u0022\u003Earchiwum.mazovia.pl\u003C\/a\u003E\u003C\/strong\u003E\n\u003Cp\u003E\u003C\/p\u003E"}}},{"id":"395cc210-8012-11eb-a90d-0050568c868b","type":"PageThumbnail","name":"Miniatura strony","description":"Miniaturka strony","content":{"thumbnail":"\/resource\/image\/1\/3\/60728\/186091\/0x0.jpg","alt":"Marsza\u0142ek Adam Struzik wr\u0119cza odznaczenie stra\u017cakowi","title":null,"author":"fot. arch. UMWM"}}]}