Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia

13.04.2024

Komunikaty

Internacjonalizacja mazowieckich przedsiębiorstw – ankieta

Zapraszamy przedsiębiorców do wypełnienia ankiety dedykowanej wsparciu internacjonalizacji przedsiębiorczości na Mazowszu.

W trosce o rozwój przedsiębiorczości

W ramach działań mających na celu wspieranie rozwoju gospodarczego województwa mazowieckiego samorząd województwa realizuje szereg przedsięwzięć. Są one ukierunkowane na promocję przedsiębiorczości i kreowanie współpracy gospodarczej, również w wymiarze międzynarodowym. W tym zakresie (na szczeblu samorządu) prowadzona jest współpraca, odbywają się spotkania z przedstawicielami władz administracyjnych oraz agend gospodarczych – publicznych i prywatnych – z regionów innych państw. W trakcie spotkań podnoszone są zagadnienia dotyczące współpracy, również o charakterze stricte handlowym, inwestycyjnym i gospodarczym.

W oparciu o dotychczasowe doświadczenia, w tym rodzące się możliwości w tym zakresie, chcemy przygotować zarys wielowymiarowej koncepcji działań proeksportowych i proinwestycyjnych, wpisującej się w priorytetowe kierunki działań województwa. W założeniu, koncepcja ta powinna odzwierciedlać możliwości i zainteresowania przedsiębiorców i firm z terenu województwa mazowieckiego w odniesieniu do rynków zagranicznych.

Chcemy poznać oczekiwania

Przedstawiamy Państwu ankietę poświęconą określeniu oczekiwanego wsparcia mazowieckich przedsiębiorstw w zakresie internacjonalizacji.

Liczymy, że analiza udzielonych odpowiedzi, pozwoli uzyskać informacje nt. skali dotychczasowej działalności mazowieckich przedsiębiorstw i obszarów ich zainteresowania działaniem na rynkach zagranicznych. Wiedza ta pozwoli na planowanie działań dedykowanych wspieraniu przedsiębiorców zainteresowanych ekspansją na wybranych kierunkach geograficznych – szczególnie w formie zagranicznych misji i forów gospodarczych, seminariów eksportowych i działań proinwestycyjnych.

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Zgodnie z poniższą klauzulą informacyjną, dane pozyskane w ramach powyższego procesu pozostawać będą w wyłącznej dyspozycji urzędu marszałkowskiego.

Dodatkowe informacje

Szerszych informacji udziela:

Michał Górski
Kancelaria Marszałka
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
tel. 22 59 07 847
e-mail: michal.gorski@mazovia.pl

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 59 79 100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/SkrytkaESP. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się na adres iod@mazovia.pl.

Pani/Pana dane osobowe:

  • będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 11 ust. 2 pkt 1 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, w celu wsparcia internacjonalizacji mazowieckich przedsiębiorstw,
  • mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu,
  • będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

  • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania (w przypadkach i na zasadach określonych w RODO),
  • wniesienie sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do przeprowadzenia analizy możliwości i potrzeb przedsiębiorców mazowieckich w zakresie internacjonalizacji.

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Mariusz Rukat (KM)

Data wytworzenia: 20.02.2024

Opublikował w BIP: Monika Gontarczyk

Data opublikowania: 20.02.2024 13:03

Ostatnio zaktualizował: Monika Gontarczyk

Data ostatniej aktualizacji: 20.02.2024 13:05

Liczba wyświetleń: 756

Data opublikowania: 20.02.2024 13:03


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony