Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia
Logo Biuletynu Informacji Publicznej

20.06.2024

Komunikaty

„Małe dotacje”. Animatorzy – nabór ofert

29 maja rusza nabór ofert na zadania realizowane w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”.

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje, że w budżecie województwa mazowieckiego na 2023 r. zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 153 155 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe udzielane w trybie pozakonkursowym tzw. „małych dotacji”. Wsparcie udzielane będzie organizacjom pozarządowym realizującym zadania publiczne w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” zadanie pn. „Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania” na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Składanie ofert przez generator Witkac.pl będzie możliwe od 29 maja 2023 r. (do momentu wyczerpania limitu środków).

Rodzaj zadania publicznego: „Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania”.

Charakterystyka projektu składanego w ramach tzw. „małych dotacji”:

 1. Wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć 10 000 zł.
 2. Łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji w trybie art. 19a ww. ustawy, w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł.
 3. Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni (termin realizacji zadania musi obejmować wszystkie działania niezbędne do zrealizowania zadania publicznego).
 4. Termin zakończenia realizacji zadania nie może być późniejszy niż dzień 31 grudnia 2023 r.
 5. Projekt powinien być adresowany do mieszkańców Województwa Mazowieckiego, być samodzielny, tzn. nie może być ciągłością zadania, na które przeznaczona została dotacja w ramach ogłoszonego w 2023 roku otwartego konkursu ofert.
 6. Wnioskowane zadanie powinno mieć realny i skonkretyzowany charakter oraz nie może obejmować swoim zakresem rzeczowym jedynie zakupu sprzętu np. drukarki, komputera, projektora. Zadanie powinno polegać na organizacji szkolenia, warsztatu, przygotowania materiałów szkoleniowych lub informacyjnych dotyczących wdrażania koncepcji Przemysłu 4.0 w mazowieckich przedsiębiorstwach.

Zasady przyznawania dotacji:

 1. Proponowane do realizacji zadanie publiczne musi być zgodne z działalnością statutową oferenta. Konkurs kierowany jest do organizacji pozarządowych zajmujących się wspieraniem działalności gospodarczej (regionalnych animatorów rozwoju regionalnego).
 2. Oferent składający ofertę zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentem „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, dostępnym na stronie dialog.mazovia.pl.
 3. Złożenie oferty w terminie bezpośrednio zbliżonym do dnia rozpoczęcia realizacji zadania może skutkować brakiem faktycznej możliwości przeprowadzenia procedury wskazanej w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, i pozostawieniem oferty bez rozpatrzenia. Zadania mogą być realizowane w okresie od 1 lipca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. z zastrzeżeniem bieżącej sytuacji epidemiologicznej na terenie RP.
 4. W przypadku, kiedy w budżecie Województwa są zabezpieczone środki na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a za prawidłowo złożoną ofertę uznaje się jedynie ofertę złożoną za pomocą generatora ofert konkursowych w serwisie pl, dostępnego na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl. Oferty niewygenerowane za pomocą generatora nie będą podlegały ocenie.
 5. Oferent, który nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym załącza, do składanej w generatorze oferty, skan aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji oraz skan statutu, który określa przedmiot działalności oferenta i sposób reprezentacji. W przypadku gdy oferent jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym załącza jedynie skan części statutu dotyczącej przedmiotu działalności oferenta. Niezałączenie powyższych dokumentów skutkuje pozostawieniem oferty bez publikacji, a tym samym bez rozstrzygnięcia do momentu uzupełnienia braku formalnego.
 6. Dwie lub więcej organizacji pozarządowych może złożyć ofertę wspólną, w której należy wskazać podział działań w ramach realizacji zadania publicznego, partycypacji w kosztach oraz sposób reprezentacji poszczególnych Oferentów.
 7. Złożona oferta musi zakładać osiągnięcie określonych celów i rezultatów. Rezultaty zawarte w złożonej ofercie muszą być mierzalne.
 8. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego (w sekcji III.3 tj. Zakres rzeczowy / Syntetyczny opis zadania) powinna zawierać informacje dot. zapewnienia dostępności działań realizowanych w ramach zlecanego zadania publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2022 r. poz. 2240), zwłaszcza w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej (minimalne wymagania zostały określone w art. 6 ww. ustawy). W indywidualnym przypadku, gdy Oferent nie ma możliwości zapewnienia dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami, zwłaszcza ze względów technicznych lub prawnych jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny w rozumieniu art. 7 ust 2 ww. ustawy. Ewentualne bariery w poszczególnych obszarach dostępności i przeszkody w ich usunięciu powinny zostać szczegółowo opisane i uzasadnione wraz z określoną szczegółowo ścieżką postępowania w przypadku, dostępu alternatywnego. W sytuacji występowania barier architektonicznych i braku możliwości ich usunięcia w lokalu zaplanowanym do realizacji zadania Oferent zobowiązany jest szczegółowo uzasadnić sytuację w ofercie.
 9. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 10. Nabór ofert trwa do momentu wykorzystania całego limitu środków przeznaczonych na ten cel. W przypadku wyczerpania środków finansowych nabór ulega zawieszeniu poprzez zablokowanie możliwości złożenia oferty w generatorze pl oraz zamieszczenie stosownej informacji na stronie www.mazovia.pl.
 11. Oferty poprawne formalnie podlegają publikacji w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia jej złożenia w generatorze ofert. Publikacja trwa 7 dni kalendarzowych i w tym czasie każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
 12. Oferty podlegają ocenie zgodnie z kolejnością ich złożenia w systemie Witkac.pl.
 13. O uznaniu celowości realizacji zadania decyduje Zarząd Województwa Mazowieckiego w formie uchwały.
 14. O przyznaniu dotacji beneficjenci są informowani w formie elektronicznej na adres e-mailowy wskazany w ofercie oraz w formie komunikatu na stronach internetowych: mazovia.pl i www.dialog.mazovia.pl.
 15. W przypadku przyznania oferentowi dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana, składający może dokonać aktualizacji oferty lub zrezygnować z realizacji zadania. Podczas aktualizacji oferty nie jest dopuszczalne wprowadzenie do zestawienia kosztów innych pozycji niż wskazane w złożonej ofercie. Nieprzedstawienie przez oferenta zaktualizowanej oferty oraz dokumentów i informacji niezbędnych do sporządzenia umowy w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z podpisania umowy, a tym samym z przyznanej dotacji.
 16. Przekazanie kwoty dotacji następuje po podpisaniu umowy na rachunek bankowy podany przez beneficjenta.

Realizacja zadania publicznego:

 1. Termin i warunki realizacji zadania są każdorazowo określone w umowie.
 2. Przyznane środki finansowe z dotacji oraz wkład własny mogą być wydatkowane najwcześniej od dnia uznania celowości zadania przez Zarząd Województwa Mazowieckiego
  i zgodnie z kosztorysem zawartym w ofercie. Dokumenty księgowe (faktury, rachunki itp.) dokumentujące poniesienie wydatków z dotacji oraz innych środków finansowych muszą być wystawione w terminie realizacji zadania określonym w umowie.
 3. W trakcie realizacji zadania dopuszczalne będzie dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysu realizacji zadania. Dopuszczalne będzie zwiększenie poszczególnego kosztu nie więcej niż o 25 % jego wysokości w części przyznanej dotacji. Zmiana wykraczająca ponad wskazany limit wymaga zgody Zleceniodawcy i aneksowania umowy.
 4. Podmiot realizujący umowę zobowiązany jest do prowadzenia przez cały okres realizacji zadania odpowiedniej, adekwatnej do projektu dokumentacji, która musi być przechowywana przez okres 5 lat od zakończenia realizacji zadania. Zarówno dokumentacja finansowa jak i merytoryczna musi być opisana zgodnie z wzorem określonym w „Zasadach przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, dostępnym na stronie dialog.mazovia.pl.

 

Rozliczenie realizacji zadania publicznego:

 1. Podmiot realizujący zadanie publiczne zobowiązany jest do złożenia sprawozdania końcowego w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania określonego w umowie. Sprawozdanie należy złożyć w formie papierowej jako wydruk z systemu Witkac.pl.
  O zachowaniu terminu złożenia sprawozdania, podpisanego zgodnie z uprawnieniem do reprezentacji, decyduje data złożenia (wersji papierowej lub elektronicznej) lub nadania (data stempla pocztowego).
 2. Podmiot realizujący umowę wypełnia sprawozdanie rzetelnie, zgodnie ze stanem faktycznym odnosząc się do zrealizowanych działań. Do sprawozdania nie załącza się oryginałów ani kopii dokumentów finansowych i merytorycznych potwierdzających osiągnięcie założonych rezultatów. Wspomniane dokumenty należy jednak udostępniać na wezwanie Zleceniodawcy.
 3. Rozliczenie dotacji odbywać się będzie w oparciu o weryfikację poziomu osiągnięcia zakładanych w ofercie rezultatów realizacji zadania publicznego oraz stopnia realizacji zaplanowanych w ofercie działań.
 4. Weryfikacja poziomu osiągnięcia zakładanych rezultatów i działań odbywać się będzie na podstawie danych wskazanych w sprawozdaniu z realizacji zadania.
 5. Sprawozdanie z realizacji zadania zostanie zaakceptowane, a dotacja rozliczona, jeżeli wszystkie działania w ramach zadania publicznego zostały zrealizowane, a poziom osiągnięcia każdego z zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego wyniesie nie mniej niż 80 % poziomu założonego w ofercie.
 6. W przypadku, gdy:
 7. nie wszystkie działania w ramach zadania publicznego zostaną zrealizowane lub poziom osiągnięcia jednego lub więcej zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego wyniesie mniej niż 80 % poziomu założonego w ofercie,
 8. wszystkie działania w ramach zadania publicznego zostaną zrealizowane, a poziom osiągnięcia jednego lub więcej zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego wyniesie mniej niż 80 % poziomu założonego w ofercie, rozliczenie dotacji nastąpi po analizie dokumentacji przedstawionej przez Beneficjenta oraz złożonych na piśmie stosownych wyjaśnień uzasadniających nieosiągnięcie planowanych rezultatów. Okoliczności, które mogły mieć wpływ na rozliczenie dotacji są brane pod uwagę indywidualnie w każdej sprawie. W razie konieczności zostanie ustalona kwota dotacji podlegająca zwrotowi, z zachowaniem zasady proporcjonalności.
 9. Ewentualny zwrot części lub całości dotacji dokonywany będzie zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, dostępnym na stronie dialog.mazovia.pl
 10. Informacja o rozliczeniu zadania i zatwierdzeniu sprawozdania końcowego jest przekazywana Zleceniobiorcy w formie pisemnej bądź elektronicznej, na adres wskazany w umowie dotacyjnej.

Kontrola wykonywania zadania publicznego:

 1. Województwo Mazowieckie sprawuje kontrolę prawidłowości wykonania zadania publicznego, w tym wydatkowania przekazanej dotacji.
 2. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania lub w okresie 5 lat od jego zakończenia. Kontrolę oraz poszczególne jej czynności przeprowadzają osoby upoważnione przez Marszałka Województwa Mazowieckiego zarówno w siedzibie podmiotu/stowarzyszenia, w miejscu realizacji zadania publicznego, jak również w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Beneficjent zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich dokumentów, informacji, złożenia wyjaśnień, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonania zadania publicznego.
 3. O każdorazowym naruszeniu dyscypliny finansów publicznych organ udzielający dotację ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić właściwego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest: wydatkowanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotację; nierozliczenie w terminie otrzymanej dotacji; niedokonanie w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości.

Dodatkowych informacji w zakresie składania ofert w trybie pozakonkursowym udzielają pracownicy Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich – Wydział Rozwoju i Zarządzania Regionalną Strategią Innowacji, pod numerami telefonów: (22) 59 79 759 – Sara Mielech; (22) 59 79 762– Anna Nitka; (22) 59 79 796 – Muszakowski Rafał; (22) 59 79 794 – Małgorzata Białczak – kierownik wydziału.

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Sara Mielech (RF)

Data wytworzenia: 25.05.2023

Opublikował w BIP: Agnieszka Stabińska

Data opublikowania: 25.05.2023 11:19

Ostatnio zaktualizował: Agnieszka Stabińska

Data ostatniej aktualizacji: 25.05.2023 11:22

Liczba wyświetleń: 965

Data opublikowania: 25.05.2023 11:19


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony