Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

Komunikaty

Mazowiecki Instrument Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół”

Zarząd Województwa Mazowieckiego 12 września 2022 r. podjął uchwałę w sprawie Regulaminu udzielenia i przekazania pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół”.

Celem programu jest pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego w zakresie realizacji ustawowego obowiązku dowozu dzieci/młodzieży (w tym z niepełnosprawnością ) do szkół. Wsparcie polegać będzie na udzieleniu dotacji celowej na zakup nowych autobusów szkolnych przeznaczonych do realizacji ww. obowiązku.

Informacje ogólne

Program „Autobusy dla mazowieckich szkół” jest realizowany w latach 2022-2023 przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Nabór Wniosków do programu trwa od 15 września do 7 października 2022 r.

Finansowanie programu będzie realizowane w 2023 r.

Wnioskodawcy uprawnieni do uzyskania pomocy finansowej

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o wsparcie finansowe są gminy z terenu województwa mazowieckiego.

Rodzaj zadania realizowanego w trakcie programu

Pomocą finansową mogą zostać objęte zakupy nowych autobusów szkolnych, przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 18 osób łącznie z kierowcą oraz odpowiadają homologacji właściwej dla tego typu pojazdów.

Wysokość i warunki pomocy finansowej

Dofinansowanie zakupu autobusu może wynieść do 70% kosztów netto i nie może przekraczać kwoty 300 000 zł.

Wymagany minimalny wkład własny Beneficjenta wynosi 30% kosztów netto zakupu autobusu.

Koszt podatku VAT Beneficjent zobowiązany jest pokryć ze środków własnych i nie stanowi on wkładu własnego Beneficjenta.

Pomoc finansowa będzie przekazana beneficjentom jednorazowo w terminie określonym w umowie.

Beneficjent zobowiązany jest zapewnić wkład własny ze środków własnych.

Beneficjent zobowiązany jest zapewnić środki finansowe na pokrycie wkładu własnego z tytułu kosztów kwalifikowalnych oraz kosztów niekwalifikowalnych. Wnioskowane zadania nie mogą być współfinansowane z innych instrumentów wsparcia realizowanych ze środków Województwa Mazowieckiego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Zakup autobusu nie może być łączony z programami o podobnym zakresie rzeczowym, realizowanym przez Beneficjenta.

Koszty kwalifikowalne

Za kwalifikowane uznaje się tylko wydatki netto poniesione na zakup autobusu szkolnego.

Wydatki niekwalifikowane

Za wydatki niekwalifikowane uznaje się w szczególności, wydatki poniesione na:

 • przygotowanie dokumentacji, w tym dokumentacji zamówień publicznych;
 • koszty ubezpieczenia zakupionego autobusu;
 • koszty przeglądów technicznych;
 • koszt rejestracji autobusu;
 • koszty materiałów eksploatacyjnych;
 • koszty paliwa;
 • koszty zatrudnienia kierowcy;
 • koszty zakupu i wykonania oznakowania.

Nabór wniosków

Wnioski (wg poniżej załączonego wzoru) należy składać w terminie: od 15 września do 7 października 2022 r.:

 • w formie papierowej osobiście w godzinach: 8.00-16.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26 lub
  w punktach kancelaryjnych Urzędu;
 • w formie papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896), na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Edukacji Publicznej i Sportu, ul. Brechta 3, 03 - 472 Warszawa, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór wniosków – program „Autobusy dla mazowieckich szkół”” – o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego lub data nadania;
 • za pomocą profilu zaufanego ePUAP z kwalifikowanym podpisem elektronicznym

W ramach naboru jednostka samorządu terytorialnego  można złożyć tylko 1 Wniosek na realizację jednego zadania, z wyjątkiem m.st. Warszawy dla którego dopuszcza się złożenie maksymalnie 3 Wniosków:

 • wniosek powinien być wypełniony w sposób czytelny oraz umożliwiający odczytanie wszystkich niezbędnych i wymaganych informacji;
 • wartości liczbowe należy podawać w formacie do dwóch miejsc po przecinku;
 • wniosek powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Beneficjenta oraz posiadać kontrasygnatę Skarbnika Beneficjenta;
 • wnioski złożone w innym trybie i formie niż podane powyżej nie będą rozpatrywane.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem pomocy finansowej

Szczegółowe informacje, zasady udzielania i rozliczania pomocy finansowej w ramach programu „Autobusy dla mazowieckich szkół” oraz wzory obowiązujących dokumentów, stanowią załącznik do niniejszego komunikatu.

Wzór umowy pomiędzy województwem mazowieckim a wnioskodawcą o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Autobusy dla mazowieckich szkół”, zostanie opublikowany w terminie późniejszym na stronie internetowej: www.mazovia.pl

Beneficjent wnioskujący o pomoc finansową w ramach programu zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z Regulaminem udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół”.

Dodatkowe informacje (kontakt):

Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Katarzyna Cyran ES

Data wytworzenia: 14.09.2022

Opublikował w BIP: Urszula Sabak

Data opublikowania: 14.09.2022 10:31

Ostatnio zaktualizował: Urszula Sabak

Data ostatniej aktualizacji: 20.09.2022 08:26

Liczba wyświetleń: 761


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony