Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia

13.04.2024

Komunikaty

Mazowsze dla klimatu 2022 – ogłoszenie o naborze wniosków

Zarząd Województwa Mazowieckiego, uchwałą nr 168/292/22 z 1 lutego 2022 r. przyjął do realizacji Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022.

Celem programu jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych poprzez finansowanie działań związanych z adaptacją do zmian klimatu, w tym w szczególności z błękitną i zieloną infrastrukturą, różnorodnością biologiczną, mikroretencją oraz energooszczędnością. 

Do składania wniosków uprawnione są gminy z terenu województwa mazowieckiego.

Pomocą finansową mogą zostać objęte zadania polegające na:

  1. realizacji błękitno-zielonej infrastruktury sprzyjającej różnorodności biologicznej;
  2. retencjonowaniu wody deszczowej pochodzącej z powierzchni dachów budynków użyteczności publicznej, do których Wnioskodawca posiada prawo własności;
  3. realizacji energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego.

W ramach naboru Wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek.

W przypadku m.st. Warszawy Wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek na każdą dzielnicę, a każdy z wniosków musi zostać złożony osobno.

Dotacja może wynieść do 50% kosztów kwalifikowalnych zadania i nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.

Pomoc finansowa będzie przyznawana w formie dotacji wypłacanej po zrealizowaniu i rozliczeniu zadania.

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej można składać od 7 lutego 2022 rdo 28 lutego 2022 r., wyłącznie za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie internetowej urzędu w zakładce "cyfrowy urząd" - "elektroniczna skrzynka podawcza" oraz zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie.

W przypadku awarii systemu ePUAP dopuszcza się możliwość złożenia wniosku na adres poczty elektronicznej Departamentu: polityka.ekologiczna@mazovia.pl przy czym nie zwalnia to Wnioskodawcy z konieczności zapewnienia integralności złożonego wniosku i zapewnienia prawidłowości podpisów cyfrowych.

Wnioski złożone w innym trybie niż sposoby wskazane powyżej, na inne adresy lub po określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej należy sporządzić w jednym egzemplarzu (wypełnionym elektronicznie). Wnioski muszą być podpisane certyfikowanym podpisem cyfrowym przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu gminy (wójt/ burmistrz/ prezydent) przy kontrasygnacie skarbnika gminy/miasta. 

Do wniosku należy dołączyć wszystkie wymagane załączniki.

Szczegółowy zakres oraz warunki udzielania pomocy finansowej określone są w Regulaminie udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022.

Wszelkiego rodzaju korespondencję dotyczącą Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022 prosimy kierować na adres poczty elektronicznej: miwazk.mazowsze@mazovia.pl . W tytule wiadomości e-mail prosimy o wpisanie nazwy gminy.

Informacji w sprawie MIWAZK – Mazowsze dla klimatu 2022 udzielają pracownicy Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

  • Ewa Warywoda – tel.: (22) 59 79 056
  • Milena Marczewska – tel.: (22) 59 79 059
  • Jarosław Warzywoda – tel.: (22) 59 79 466
  • Katarzyna Kowalczuk – tel.: (22) 59 79 065
  • Dawid Zalewski – tel.: (22) 35 638 36

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Ewa Warywoda (PE)

Data wytworzenia: 03.02.2022

Opublikował w BIP: Monika Gontarczyk

Data opublikowania: 03.02.2022 07:42

Ostatnio zaktualizował: Monika Gontarczyk

Data ostatniej aktualizacji: 01.03.2022 12:38

Liczba wyświetleń: 7465

Data opublikowania: 03.02.2022 07:42


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony