64490;mazowsze-dla-klimatu-2022-ogloszenie-o-naborze-wnioskow;Mazowsze dla klimatu 2022 – ogłoszenie o naborze wniosków;Zarząd Województwa Mazowieckiego, uchwałą nr 168/292/22 z 1 lutego 2022 r. przyjął do realizacji Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022.;Mazowsze dla klimatu 2022 – ogłoszenie o naborze wniosków;Zarząd Województwa Mazowieckiego, uchwałą nr 168/292/22 z 1 lutego 2022 r. przyjął do realizacji Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022.;;Zmiana treści strony.;;/pl/bip/komunikaty/mazowsze-dla-klimatu-2022-ogloszenie-o-naborze-wnioskow.html;/pl/bip/komunikaty/mazowsze-dla-klimatu-2022-ogloszenie-o-naborze-wnioskow.html;Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie;2022-02-03 07:42:17;2022-03-01 12:38:42;;;Komunikaty;2;TYTUL;Tytuł strony;Mazowsze dla klimatu 2022 – ogłoszenie o naborze wniosków; ; ;3d1c74e5-7233-4ca7-b622-ce8ff79aa16a;ContentWYSIWYG;Treść strony;Treść strony;

Celem programu jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych poprzez finansowanie działań związanych z adaptacją do zmian klimatu, w tym w szczególności z błękitną i zieloną infrastrukturą, różnorodnością biologiczną, mikroretencją oraz energooszczędnością. 

Do składania wniosków uprawnione są gminy z terenu województwa mazowieckiego.

Pomocą finansową mogą zostać objęte zadania polegające na:

  1. realizacji błękitno-zielonej infrastruktury sprzyjającej różnorodności biologicznej;
  2. retencjonowaniu wody deszczowej pochodzącej z powierzchni dachów budynków użyteczności publicznej, do których Wnioskodawca posiada prawo własności;
  3. realizacji energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego.

W ramach naboru Wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek.

W przypadku m.st. Warszawy Wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek na każdą dzielnicę, a każdy z wniosków musi zostać złożony osobno.

Dotacja może wynieść do 50% kosztów kwalifikowalnych zadania i nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.

Pomoc finansowa będzie przyznawana w formie dotacji wypłacanej po zrealizowaniu i rozliczeniu zadania.

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej można składać od 7 lutego 2022 rdo 28 lutego 2022 r., wyłącznie za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie internetowej urzędu w zakładce "cyfrowy urząd" - "elektroniczna skrzynka podawcza" oraz zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie.

W przypadku awarii systemu ePUAP dopuszcza się możliwość złożenia wniosku na adres poczty elektronicznej Departamentu: polityka.ekologiczna@mazovia.pl przy czym nie zwalnia to Wnioskodawcy z konieczności zapewnienia integralności złożonego wniosku i zapewnienia prawidłowości podpisów cyfrowych.

Wnioski złożone w innym trybie niż sposoby wskazane powyżej, na inne adresy lub po określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej należy sporządzić w jednym egzemplarzu (wypełnionym elektronicznie). Wnioski muszą być podpisane certyfikowanym podpisem cyfrowym przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu gminy (wójt/ burmistrz/ prezydent) przy kontrasygnacie skarbnika gminy/miasta. 

Do wniosku należy dołączyć wszystkie wymagane załączniki.

Szczegółowy zakres oraz warunki udzielania pomocy finansowej określone są w Regulaminie udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022.

Wszelkiego rodzaju korespondencję dotyczącą Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022 prosimy kierować na adres poczty elektronicznej: miwazk.mazowsze@mazovia.pl . W tytule wiadomości e-mail prosimy o wpisanie nazwy gminy.

Informacji w sprawie MIWAZK – Mazowsze dla klimatu 2022 udzielają pracownicy Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

;; ; ;99d44529-9b0f-46da-bbe0-850e27ca091e;Attachment;Pliki do pobrania:;Załączniki do strony;/resource/49135/149475/REGULAMIN_MIWAZK.pdf;PDF;40670c5d116766464d7543db9ac65aab.pdf;266.12 KB; ;/resource/49135/149478/Za%25C5%2582_1_Sprawozdanie+ko%25C5%2584cowe.docx;DOCX;e93414193f39e4b0d22138a34801dbc1.docx;86.1 KB; ;/resource/49135/149480/Za%25C5%2582_2_+Wniosek.docx;DOCX;298707f3401157cfaedda8bbdc28e926.docx;86.28 KB; ;/resource/49135/149476/Za%25C5%2582_3_O%25C5%259Bwiadczenie_%25C5%259Brodki_w%25C5%2582asne.docx;DOCX;c74ab11463513de0a76e880c77103440.docx;78.05 KB; ;/resource/49135/149498/Za%25C5%2582_4_O%25C5%259Bwiadczenie_vat.docx;DOCX;1c8977de2ecd8d2e5555a25331c09e6e.docx;78.25 KB; ;/resource/49135/149481/Za%25C5%2582_5_Karta_oceny.docx;DOCX;45459811a65df8fb6db6a9952152c551.docx;78.44 KB; ;/resource/49135/149477/Za%25C5%2582_6_Wytyczne_do_oceny.pdf;PDF;e1ad65a1721f113813d3a3999506e21b.pdf;183.97 KB; ;/resource/49135/149479/Za%25C5%2582_7_Tablica.pdf;PDF;289564d02e63f16545e672f2339b089d.pdf;82.84 KB; ; ; ;5f5e717a-3300-11eb-b8ca-0050568c021d;PageTitle;Tytuł sekcji;Tytuł strony;Komunikaty; ; ;7a8b56cc-3300-11eb-b8ca-0050568c021d;PageMetric;_Metryka strony BIP;Metryka strony;0;0;0;/admin/counter/count-like;0;;;;_Metryka strony BIP;;1;1;component.phtml;1;0;;;string;string;string;string;string;bool;bool;string;int;int; ;;0;1;1;;1;1;; ;[66737] Mazowsze dla klimatu 2022 – ogłoszenie o naborze wniosków;7534;Admin\Model\Project\Relational;Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie;Monika Gontarczyk;;2022-02-03;Monika Gontarczyk;2022-03-01;Monika Gontarczyk;2022-02-03;; ; ;8207d42e-3a91-11eb-8c9b-0050568c021d;PageDescription;Zajawka strony;Zajawka strony;Zarząd Województwa Mazowieckiego, uchwałą nr 168/292/22 z 1 lutego 2022 r. przyjął do realizacji Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022.; ; ;6ef2b538-3a92-11eb-8c9b-0050568c021d;PageMeta;Przyciski drukowania;Metryczka strony;0;0;/admin/counter/count-like;;;;1434;Mazowsze dla klimatu 2022;?tag[]=1434; ; ;;;;;Przyciski drukowania;;1;1;component.phtml;1;0;;;string;string;string;string;string;bool;bool;string;int;int; ;1;1;;;;;;;1;;;;; ; ; ;6f0aa08e-3a92-11eb-8c9b-0050568c021d;Html;Uwagi do artykułu;HTML;
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

; ; ; ;231014ca-80e8-11eb-a90d-0050568c868b;PageTitle;Tytuł strony;Tytuł strony;Mazowsze dla klimatu 2022 – ogłoszenie o naborze wniosków; ; ;9113c9b9-a40a-11eb-b405-0050568c8094;PageThumbnail;Miniatura strony;Miniaturka strony;; ; ;081e2827-a0d5-11ee-af74-00155d005433;PageMetric;Metryka strony infokiosku;Metryka strony;0;0;0;/admin/counter/count-like;0;;;;Metryka strony infokiosku;;1;;component.infokiosk.phtml;1;0;;;string;string;string;string;string;bool;bool;string;int;int; ;;0;1;;;;;; ;[66737] Mazowsze dla klimatu 2022 – ogłoszenie o naborze wniosków;7534;Admin\Model\Project\Relational;Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie;Monika Gontarczyk;;2022-02-03;Monika Gontarczyk;2022-03-01;Monika Gontarczyk;2022-02-03;; ; ;