{"id":64490,"name":"mazowsze-dla-klimatu-2022-ogloszenie-o-naborze-wnioskow","title":"Mazowsze dla klimatu 2022 \u2013 og\u0142oszenie o naborze wniosk\u00f3w","desc":"Zarz\u0105d Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego, uchwa\u0142\u0105 nr 168\/292\/22 z 1 lutego 2022 r. przyj\u0105\u0142 do realizacji Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu \u2013 Mazowsze dla klimatu 2022.","header":"Mazowsze dla klimatu 2022 \u2013 og\u0142oszenie o naborze wniosk\u00f3w","lead":"Zarz\u0105d Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego, uchwa\u0142\u0105 nr 168\/292\/22 z 1 lutego 2022 r. przyj\u0105\u0142 do realizacji Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu \u2013 Mazowsze dla klimatu 2022.","keywords":"","changes":"Zmiana tre\u015bci strony.","menu":"","path":"\/pl\/bip\/komunikaty\/mazowsze-dla-klimatu-2022-ogloszenie-o-naborze-wnioskow.html","url":"\/pl\/bip\/komunikaty\/mazowsze-dla-klimatu-2022-ogloszenie-o-naborze-wnioskow.html","infoOwner":"Urz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego w Warszawie","dateFirstPublicate":"2022-02-03 07:42:17","dateLastVersionPublicate":"2022-03-01 12:38:42","dateAvailableFrom":"","dateAvailableTo":"","type":"Komunikaty","pageParams":[{"id":"2","name":"TYTUL","description":"Tytu\u0142 strony","value":"Mazowsze dla klimatu 2022 \u2013 og\u0142oszenie o naborze wniosk\u00f3w"}],"components":[{"id":"3d1c74e5-7233-4ca7-b622-ce8ff79aa16a","type":"ContentWYSIWYG","name":"Tre\u015b\u0107 strony","description":"Tre\u015b\u0107 strony","content":{"content":"\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003ECelem programu\u003C\/strong\u003E jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagro\u017ce\u0144 naturalnych poprzez finansowanie dzia\u0142a\u0144 zwi\u0105zanych z adaptacj\u0105 do zmian klimatu, w tym w szczeg\u00f3lno\u015bci z b\u0142\u0119kitn\u0105 i zielon\u0105 infrastruktur\u0105, r\u00f3\u017cnorodno\u015bci\u0105 biologiczn\u0105, mikroretencj\u0105 oraz energooszcz\u0119dno\u015bci\u0105.\u00a0\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E\u003C\/strong\u003EDo sk\u0142adania wniosk\u00f3w uprawnione s\u0105 \u003Cstrong\u003Egminy z terenu wojew\u00f3dztwa mazowieckiego\u003C\/strong\u003E.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EPomoc\u0105 finansow\u0105 mog\u0105 zosta\u0107 obj\u0119te zadania polegaj\u0105ce na:\u003C\/p\u003E\n\u003Col\u003E\n\u003Cli\u003Erealizacji\u003Cstrong\u003E b\u0142\u0119kitno-zielonej infrastruktury sprzyjaj\u0105cej r\u00f3\u017cnorodno\u015bci biologicznej;\u003C\/strong\u003E\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003E\u003Cstrong\u003Eretencjonowaniu wody deszczowej\u003C\/strong\u003E pochodz\u0105cej z powierzchni dach\u00f3w budynk\u00f3w u\u017cyteczno\u015bci publicznej, do kt\u00f3rych Wnioskodawca posiada prawo w\u0142asno\u015bci;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Erealizacji \u003Cstrong\u003Eenergooszcz\u0119dnego o\u015bwietlenia zewn\u0119trznego\u003C\/strong\u003E.\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ol\u003E\n\u003Cp\u003EW ramach naboru Wnioskodawca mo\u017ce z\u0142o\u017cy\u0107 maksymalnie jeden wniosek.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EW przypadku m.st. Warszawy Wnioskodawca mo\u017ce z\u0142o\u017cy\u0107 maksymalnie jeden wniosek na ka\u017cd\u0105 dzielnic\u0119, a ka\u017cdy z wniosk\u00f3w musi zosta\u0107 z\u0142o\u017cony osobno.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EDotacja \u003C\/strong\u003Emo\u017ce wynie\u015b\u0107\u003Cstrong\u003E do 50% koszt\u00f3w \u003C\/strong\u003Ekwalifikowalnych zadania i \u003Cstrong\u003Enie mo\u017ce przekroczy\u0107 kwoty 100 000 z\u0142\u003C\/strong\u003E.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EPomoc finansowa b\u0119dzie przyznawana w formie\u00a0dotacji\u00a0\u003Cstrong\u003Ewyp\u0142acanej\u003C\/strong\u003E \u003Cstrong\u003Epo zrealizowaniu i rozliczeniu zadania.\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EWnioski\u003C\/strong\u003E o przyznanie pomocy finansowej \u003Cstrong\u003Emo\u017cna sk\u0142ada\u0107\u00a0od 7 lutego 2022\u00a0r\u003C\/strong\u003E.\u00a0\u003Cstrong\u003Edo 28 lutego 2022 r.\u003C\/strong\u003E,\u00a0wy\u0142\u0105cznie\u00a0\u003Cstrong\u003Eza pomoc\u0105 profilu zaufanego ePUAP\u00a0\u003C\/strong\u003Ezgodnie z zasadami opisanymi na stronie internetowej urz\u0119du w zak\u0142adce \u0022cyfrowy urz\u0105d\u0022 - \u0022elektroniczna skrzynka podawcza\u0022 oraz zgodnie z zasadami okre\u015blonymi w regulaminie.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EW przypadku awarii systemu ePUAP dopuszcza si\u0119 mo\u017cliwo\u015b\u0107 z\u0142o\u017cenia wniosku na adres poczty elektronicznej Departamentu:\u00a0\u003Ca href=\u0022mailto:polityka.ekologiczna@mazovia.pl\u0022\u003Epolityka.ekologiczna@mazovia.pl\u003C\/a\u003E\u00a0przy czym nie zwalnia to Wnioskodawcy z konieczno\u015bci zapewnienia integralno\u015bci z\u0142o\u017conego wniosku i\u00a0zapewnienia prawid\u0142owo\u015bci podpis\u00f3w cyfrowych.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E\u003C\/strong\u003E\u003Cstrong\u003EWnioski z\u0142o\u017cone w innym trybie \u003C\/strong\u003Eni\u017c sposoby wskazane powy\u017cej,\u003Cstrong\u003E na inne adresy \u003C\/strong\u003Elub\u00a0\u003Cstrong\u003Epo\u00a0okre\u015blonym terminie nie b\u0119d\u0105 rozpatrywane.\u00a0\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EWnioski o przyznanie pomocy finansowej nale\u017cy sporz\u0105dzi\u0107\u00a0w jednym egzemplarzu (wype\u0142nionym elektronicznie). Wnioski musz\u0105 by\u0107\u00a0\u003Cstrong\u003Epodpisane certyfikowanym podpisem cyfrowym\u003C\/strong\u003E\u00a0przez osob\u0119 upowa\u017cnion\u0105 do sk\u0142adania o\u015bwiadcze\u0144 woli w\u00a0imieniu gminy (w\u00f3jt\/ burmistrz\/ prezydent)\u003Cstrong\u003E\u00a0\u003C\/strong\u003Eprzy kontrasygnacie skarbnika gminy\/miasta.\u00a0\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EDo wniosku nale\u017cy do\u0142\u0105czy\u0107 wszystkie wymagane za\u0142\u0105czniki.\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003ESzczeg\u00f3\u0142owy zakres oraz warunki udzielania pomocy finansowej okre\u015blone s\u0105 w Regulaminie udzielania i przekazywania pomocy finansowej z bud\u017cetu wojew\u00f3dztwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu \u2013 Mazowsze dla klimatu 2022.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EWszelkiego rodzaju korespondencj\u0119 dotycz\u0105c\u0105\u00a0Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu \u2013 Mazowsze dla klimatu 2022\u003Cstrong\u003E\u00a0\u003C\/strong\u003Eprosimy kierowa\u0107 na adres poczty elektronicznej:\u00a0\u003Ca href=\u0022mailto:miwazk.mazowsze@mazovia.pl\u0022\u003Emiwazk.mazowsze@mazovia.pl\u003C\/a\u003E . \u003Cstrong\u003EW tytule wiadomo\u015bci e-mail prosimy o wpisanie nazwy gminy. \u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EInformacji w sprawie MIWAZK \u2013 Mazowsze dla klimatu 2022 udzielaj\u0105 pracownicy Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i \u0141owiectwa Urz\u0119du Marsza\u0142kowskiego Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego w Warszawie:\u003C\/p\u003E\n\u003Cul\u003E\n\u003Cli\u003EEwa Warywoda \u2013 tel.: (22) 59 79\u00a0056\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EMilena Marczewska \u2013 tel.: (22) 59 79\u00a0059\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EJaros\u0142aw Warzywoda \u2013 tel.: (22) 59 79 466\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EKatarzyna Kowalczuk \u2013 tel.: (22) 59 79\u00a0065\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EDawid Zalewski \u2013 tel.: (22) 35\u00a0638 36\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ul\u003E","promotion":false}},{"id":"99d44529-9b0f-46da-bbe0-850e27ca091e","type":"Attachment","name":"Pliki do pobrania:","description":"Za\u0142\u0105czniki do strony","content":[{"src":"\/resource\/49135\/149475\/REGULAMIN_MIWAZK.pdf","extension":"PDF","name":"40670c5d116766464d7543db9ac65aab.pdf","size":"266.12 KB"},{"src":"\/resource\/49135\/149478\/Za%25C5%2582_1_Sprawozdanie+ko%25C5%2584cowe.docx","extension":"DOCX","name":"e93414193f39e4b0d22138a34801dbc1.docx","size":"86.1 KB"},{"src":"\/resource\/49135\/149480\/Za%25C5%2582_2_+Wniosek.docx","extension":"DOCX","name":"298707f3401157cfaedda8bbdc28e926.docx","size":"86.28 KB"},{"src":"\/resource\/49135\/149476\/Za%25C5%2582_3_O%25C5%259Bwiadczenie_%25C5%259Brodki_w%25C5%2582asne.docx","extension":"DOCX","name":"c74ab11463513de0a76e880c77103440.docx","size":"78.05 KB"},{"src":"\/resource\/49135\/149498\/Za%25C5%2582_4_O%25C5%259Bwiadczenie_vat.docx","extension":"DOCX","name":"1c8977de2ecd8d2e5555a25331c09e6e.docx","size":"78.25 KB"},{"src":"\/resource\/49135\/149481\/Za%25C5%2582_5_Karta_oceny.docx","extension":"DOCX","name":"45459811a65df8fb6db6a9952152c551.docx","size":"78.44 KB"},{"src":"\/resource\/49135\/149477\/Za%25C5%2582_6_Wytyczne_do_oceny.pdf","extension":"PDF","name":"e1ad65a1721f113813d3a3999506e21b.pdf","size":"183.97 KB"},{"src":"\/resource\/49135\/149479\/Za%25C5%2582_7_Tablica.pdf","extension":"PDF","name":"289564d02e63f16545e672f2339b089d.pdf","size":"82.84 KB"}]},{"id":"5f5e717a-3300-11eb-b8ca-0050568c021d","type":"PageTitle","name":"Tytu\u0142 sekcji","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Komunikaty"}},{"id":"7a8b56cc-3300-11eb-b8ca-0050568c021d","type":"PageMetric","name":"_Metryka strony BIP","description":"Metryka strony","content":{"bip_mode":0,"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":0,"config":{"htmlId":"","cssClass":"","cssStyle":"","name":"_Metryka strony BIP","header":"","enabled":true,"cacheable":true,"template":"component.phtml","renderMode":1,"reloadPeriod":0,"showFrom":null,"showTo":null,"propertiesTypes":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"showPrinter":false,"showChangeRegister":0,"defaultShow":true,"viewType":"1","showLikeButtons":false,"showVisitCounter":true,"showPdfConversion":true,"export":false},"currPage":{},"visitCounter":7534,"currProject":{"fkPersonCreate":1,"dateCreate":{"date":"2020-08-23 22:05:13.000000","timezone_type":3,"timezone":"Europe\/Warsaw"},"fkPersonModify":4,"dateModify":{"date":"2024-02-26 09:05:48.000000","timezone_type":3,"timezone":"Europe\/Warsaw"}},"provider":"Urz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego w Warszawie","reviewer":"Monika Gontarczyk","responsible":"","createDate":"2022-02-03","editor":"Monika Gontarczyk","provideDate":"2022-03-01","publisher":"Monika Gontarczyk","publilcateDate":"2022-02-03","closureReason":""}},{"id":"8207d42e-3a91-11eb-8c9b-0050568c021d","type":"PageDescription","name":"Zajawka strony","description":"Zajawka strony","content":{"desc":"Zarz\u0105d Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego, uchwa\u0142\u0105 nr 168\/292\/22 z 1 lutego 2022 r. przyj\u0105\u0142 do realizacji Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu \u2013 Mazowsze dla klimatu 2022."}},{"id":"6ef2b538-3a92-11eb-8c9b-0050568c021d","type":"PageMeta","name":"Przyciski drukowania","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":null,"modDate":null,"tags":[{"ID":1434,"TEXT":"Mazowsze dla klimatu 2022","URL":"?tag[]=1434"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Przyciski drukowania","header":"","enabled":true,"cacheable":true,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"properties-types":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"show-printer":true,"show-pdf":true,"show-add-date":false,"show-mod-date":false,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":true,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":false,"show-info-creator":false}}},{"id":"6f0aa08e-3a92-11eb-8c9b-0050568c021d","type":"Html","name":"Uwagi do artyku\u0142u","description":"HTML","content":{"content":{"html":"\u003Cstrong\u003E\u003Cbr \/\u003EUWAGA\u003Cbr \/\u003EInformacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dost\u0119pne s\u0105 na stronie\u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u003C\/span\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/archiwum.mazovia.pl\u0022\u003Earchiwum.mazovia.pl\u003C\/a\u003E\u003C\/strong\u003E\n\u003Cp\u003E\u003C\/p\u003E"}}},{"id":"231014ca-80e8-11eb-a90d-0050568c868b","type":"PageTitle","name":"Tytu\u0142 strony","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Mazowsze dla klimatu 2022 \u2013 og\u0142oszenie o naborze wniosk\u00f3w"}},{"id":"9113c9b9-a40a-11eb-b405-0050568c8094","type":"PageThumbnail","name":"Miniatura strony","description":"Miniaturka strony","content":[]},{"id":"081e2827-a0d5-11ee-af74-00155d005433","type":"PageMetric","name":"Metryka strony infokiosku","description":"Metryka strony","content":{"bip_mode":0,"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":0,"config":{"htmlId":"","cssClass":"","cssStyle":"","name":"Metryka strony infokiosku","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.infokiosk.phtml","renderMode":1,"reloadPeriod":0,"showFrom":null,"showTo":null,"propertiesTypes":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"showPrinter":false,"showChangeRegister":0,"defaultShow":true,"viewType":null,"showLikeButtons":false,"showVisitCounter":false,"showPdfConversion":false,"export":false},"currPage":{},"visitCounter":7534,"currProject":{"fkPersonCreate":1,"dateCreate":{"date":"2020-08-23 22:05:13.000000","timezone_type":3,"timezone":"Europe\/Warsaw"},"fkPersonModify":4,"dateModify":{"date":"2024-02-26 09:05:48.000000","timezone_type":3,"timezone":"Europe\/Warsaw"}},"provider":"Urz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego w Warszawie","reviewer":"Monika Gontarczyk","responsible":"","createDate":"2022-02-03","editor":"Monika Gontarczyk","provideDate":"2022-03-01","publisher":"Monika Gontarczyk","publilcateDate":"2022-02-03","closureReason":""}}]}