Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia
Logo Biuletynu Informacji Publicznej

21.07.2024

Komunikaty

Mazowsze dla klimatu 2023 – nabór wniosków

Do 9 marca można składać wnioski w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2023.

Zarząd Województwa Mazowieckiego, uchwałą nr 238/385/23 z 14 lutego 2023 r., przyjął do realizacji Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2023.

Cel programu

 •  podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych poprzez finansowanie działań związanych z adaptacją do zmian klimatu, w tym
  w szczególności z błękitno-zieloną infrastrukturą, różnorodnością biologiczną, mikro retencją oraz energooszczędnością. 

Uprawnieni wnioskodawcy

 • gminy i powiaty z terenu województwa mazowieckiego.

Zakres rzeczowy pomocy

Pomocą finansową mogą zostać objęte zadania polegające na:

 • realizacji błękitno-zielonej infrastruktury sprzyjającej różnorodności biologicznej;
 • realizacji energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego.

Dotacja może wynieść do 70% kosztów kwalifikowalnych zadania i nie może przekroczyć kwoty 200 000 zł.

Składanie wniosków

W ramach naboru wnioskodawca może złożyć:

 • jeden wniosek z dofinansowaniem do 70% kosztów kwalifikowalnych, nieprzekraczającym kwoty 200 000 zł

lub

 • dwa wnioski z dofinansowaniem do 70% kosztów kwalifikowalnych, przy założeniu, że będą dotyczyć różnych obszarów tematycznych (tj. błękitno-zielona infrastruktura i oświetlenie energooszczędne), a łączna kwota dofinansowania nie przekroczy 200 000 zł.

W przypadku m.st. Warszawy Wnioskodawca może złożyć maksymalnie dwa wnioskina każdą dzielnicę przy założeniu, że będą dotyczyć różnych obszarów tematycznych
(tj. błękitno-zielona infrastruktura i oświetlenie energooszczędne), a łączna kwota dofinansowania nie przekroczy 200 000 zł.

Każdy z wniosków musi zostać złożony osobno.

Pomoc finansowa będzie przyznawana w formie dotacji wypłacanej po zrealizowaniu i rozliczeniu zadania.

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej można składać od 16 lutego 2023 rdo 9 marca 2023 r., za pomocą profilu zaufanego ePUAP.

W przypadku awarii systemu ePUAP dopuszcza się możliwość złożenia wniosku na adres poczty elektronicznej Departamentu: polityka.ekologiczna@mazovia.pl.

Wnioski muszą być podpisane certyfikowanym podpisem cyfrowym przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu gminy/powiatu przy kontrasygnacie skarbnika. 

Do wniosku należy dołączyć wszystkie wymagane załączniki, które zamieszczone są wraz z uchwałą nr 238/385/23  zarządu województwa.

Szczegółowy zakres oraz warunki udzielania pomocy finansowej określone są w Regulaminie udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2023.

Informacji w sprawie MIWAZK – Mazowsze dla klimatu 2023 udzielają pracownicy Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

 • Ewa Warywoda – tel.: (22) 59 79 056
 • Milena Marczewska – tel.: (22) 59 79 059
 • Ilona Kotarska – tel.: (22) 59 79 460
 • Magdalena Wiśniewska – tel. (22) 35 63 825

 

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Ewa Warywoda (PE)

Data wytworzenia: 15.02.2023

Opublikował w BIP: Agnieszka Stabińska

Data opublikowania: 17.02.2023 12:18

Ostatnio zaktualizował: Monika Gontarczyk

Data ostatniej aktualizacji: 13.03.2023 07:43

Liczba wyświetleń: 7622

Data opublikowania: 17.02.2023 12:18


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony