71463;mazowsze-dla-klimatu-2023-nabor-wnioskow;Mazowsze dla klimatu 2023 – nabór wniosków;Do 9 marca można składać wnioski w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2023.;Mazowsze dla klimatu 2023 – nabór wniosków;Do 9 marca można składać wnioski w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2023.;środowisko; klimat;Zmiana treści strony.Usunięcie załącznika "Regulamin.docx ".Usunięcie załącznika "Wniosek załcznik nr 2 ".Usunięcie załącznika "Sprawozdanie końcowe - załącznik nr 1 ".Usunięcie załącznika "Wytyczne oceny marytorycznej - załącznik nr 4 ".Usunięcie załącznika "Karta oceny wniosku - załącznik nr 3 ".Zmiana treści.;;/pl/bip/komunikaty/mazowsze-dla-klimatu-2023-nabor-wnioskow.html;/pl/bip/komunikaty/mazowsze-dla-klimatu-2023-nabor-wnioskow.html;Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie;2023-02-17 12:18:50;2023-03-13 07:43:14;;;Komunikaty;2;TYTUL;Tytuł strony;Mazowsze dla klimatu 2023 – nabór wniosków; ; ;3d1c74e5-7233-4ca7-b622-ce8ff79aa16a;ContentWYSIWYG;Treść strony;Treść strony;

Zarząd Województwa Mazowieckiego, uchwałą nr 238/385/23 z 14 lutego 2023 r., przyjął do realizacji Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2023.

Cel programu

Uprawnieni wnioskodawcy

Zakres rzeczowy pomocy

Pomocą finansową mogą zostać objęte zadania polegające na:

Dotacja może wynieść do 70% kosztów kwalifikowalnych zadania i nie może przekroczyć kwoty 200 000 zł.

Składanie wniosków

W ramach naboru wnioskodawca może złożyć:

lub

W przypadku m.st. Warszawy Wnioskodawca może złożyć maksymalnie dwa wnioskina każdą dzielnicę przy założeniu, że będą dotyczyć różnych obszarów tematycznych
(tj. błękitno-zielona infrastruktura i oświetlenie energooszczędne), a łączna kwota dofinansowania nie przekroczy 200 000 zł.

Każdy z wniosków musi zostać złożony osobno.

Pomoc finansowa będzie przyznawana w formie dotacji wypłacanej po zrealizowaniu i rozliczeniu zadania.

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej można składać od 16 lutego 2023 rdo 9 marca 2023 r., za pomocą profilu zaufanego ePUAP.

W przypadku awarii systemu ePUAP dopuszcza się możliwość złożenia wniosku na adres poczty elektronicznej Departamentu: polityka.ekologiczna@mazovia.pl.

Wnioski muszą być podpisane certyfikowanym podpisem cyfrowym przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu gminy/powiatu przy kontrasygnacie skarbnika. 

Do wniosku należy dołączyć wszystkie wymagane załączniki, które zamieszczone są wraz z uchwałą nr 238/385/23  zarządu województwa.

Szczegółowy zakres oraz warunki udzielania pomocy finansowej określone są w Regulaminie udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2023.

Informacji w sprawie MIWAZK – Mazowsze dla klimatu 2023 udzielają pracownicy Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

 

;; ; ;99d44529-9b0f-46da-bbe0-850e27ca091e;Attachment;Pliki do pobrania:;Załączniki do strony; ;5f5e717a-3300-11eb-b8ca-0050568c021d;PageTitle;Tytuł sekcji;Tytuł strony;Komunikaty; ; ;7a8b56cc-3300-11eb-b8ca-0050568c021d;PageMetric;_Metryka strony BIP;Metryka strony;0;0;0;/admin/counter/count-like;0;;;;_Metryka strony BIP;;1;1;component.phtml;1;0;;;;0;1;1;;1;1;; ;[82236] Mazowsze dla klimatu 2023 – nabór wniosków;6267;Admin\Model\Project\Relational;Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie;Monika Gontarczyk;;2023-02-15;Monika Gontarczyk;2023-03-13;Monika Gontarczyk;2023-02-17;; ; ;8207d42e-3a91-11eb-8c9b-0050568c021d;PageDescription;Zajawka strony;Zajawka strony;Do 9 marca można składać wnioski w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2023.; ; ;6ef2b538-3a92-11eb-8c9b-0050568c021d;PageMeta;Przyciski drukowania;Metryczka strony;0;0;/admin/counter/count-like;;;;1437;Mazowsze dla klimatu;?tag[]=1437; ; ;;;;;Przyciski drukowania;;1;1;component.phtml;1;0;;;1;1;;;;;;;1;;;;; ; ; ;6f0aa08e-3a92-11eb-8c9b-0050568c021d;Html;Uwagi do artykułu;HTML;
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

; ; ; ;231014ca-80e8-11eb-a90d-0050568c868b;PageTitle;Tytuł strony;Tytuł strony;Mazowsze dla klimatu 2023 – nabór wniosków; ; ;9113c9b9-a40a-11eb-b405-0050568c8094;PageThumbnail;Miniatura strony;Miniaturka strony;; ; ;