{"id":71463,"name":"mazowsze-dla-klimatu-2023-nabor-wnioskow","title":"Mazowsze dla klimatu 2023 \u2013 nab\u00f3r wniosk\u00f3w","desc":"Do 9 marca mo\u017cna sk\u0142ada\u0107 wnioski w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu \u2013 Mazowsze dla klimatu 2023.","header":"Mazowsze dla klimatu 2023 \u2013 nab\u00f3r wniosk\u00f3w","lead":"Do 9 marca mo\u017cna sk\u0142ada\u0107 wnioski w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu \u2013 Mazowsze dla klimatu 2023.","keywords":"\u015brodowisko; klimat","changes":"Zmiana tre\u015bci strony.\nUsuni\u0119cie za\u0142\u0105cznika \u0022Regulamin.docx \u0022.\nUsuni\u0119cie za\u0142\u0105cznika \u0022Wniosek za\u0142cznik nr 2 \u0022.\nUsuni\u0119cie za\u0142\u0105cznika \u0022Sprawozdanie ko\u0144cowe - za\u0142\u0105cznik nr 1 \u0022.\nUsuni\u0119cie za\u0142\u0105cznika \u0022Wytyczne oceny marytorycznej - za\u0142\u0105cznik nr 4 \u0022.\nUsuni\u0119cie za\u0142\u0105cznika \u0022Karta oceny wniosku - za\u0142\u0105cznik nr 3 \u0022.\nZmiana tre\u015bci.","menu":"","path":"\/pl\/bip\/komunikaty\/mazowsze-dla-klimatu-2023-nabor-wnioskow.html","url":"\/pl\/bip\/komunikaty\/mazowsze-dla-klimatu-2023-nabor-wnioskow.html","infoOwner":"Urz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego w Warszawie","dateFirstPublicate":"2023-02-17 12:18:50","dateLastVersionPublicate":"2023-03-13 07:43:14","dateAvailableFrom":"","dateAvailableTo":"","type":"Komunikaty","pageParams":[{"id":"2","name":"TYTUL","description":"Tytu\u0142 strony","value":"Mazowsze dla klimatu 2023 \u2013 nab\u00f3r wniosk\u00f3w"}],"components":[{"id":"3d1c74e5-7233-4ca7-b622-ce8ff79aa16a","type":"ContentWYSIWYG","name":"Tre\u015b\u0107 strony","description":"Tre\u015b\u0107 strony","content":{"content":"\u003Cp\u003EZarz\u0105d Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego, \u003Ca href=\u0022https:\/\/mazovia.pl\/pl\/bip\/zarzad\/rejestr-uchwal-zarzadu\/uchwala-23838523-zarzadu-wojewodztwa-mazowieckiego-z-dnia-2023-02-14.html\u0022 title=\u0022uchwala-23838523-zarzadu-wojewodztwa-mazowieckiego-z-dnia-2023-02-14\u0022 target=\u0022_self\u0022\u003Euchwa\u0142\u0105 nr 238\/385\/23 \u003C\/a\u003Ez 14 lutego 2023 r., przyj\u0105\u0142 do realizacji Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu \u2013 Mazowsze dla klimatu 2023.\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003E\u003Cstrong\u003ECel programu\u003C\/strong\u003E\u003C\/h2\u003E\n\u003Cul\u003E\n\u003Cli\u003E\u00a0podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagro\u017ce\u0144 naturalnych poprzez finansowanie dzia\u0142a\u0144 zwi\u0105zanych z adaptacj\u0105 do zmian klimatu, w tym \u003Cbr \/\u003E w szczeg\u00f3lno\u015bci z b\u0142\u0119kitno-zielon\u0105 infrastruktur\u0105, r\u00f3\u017cnorodno\u015bci\u0105 biologiczn\u0105, mikro retencj\u0105 oraz energooszcz\u0119dno\u015bci\u0105.\u00a0\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ul\u003E\n\u003Ch2\u003EUprawnieni wnioskodawcy\u003C\/h2\u003E\n\u003Cul\u003E\n\u003Cli\u003E\u003Cstrong\u003Egminy i powiaty \u003C\/strong\u003Ez terenu wojew\u00f3dztwa mazowieckiego.\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ul\u003E\n\u003Ch2\u003EZakres rzeczowy pomocy\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003EPomoc\u0105 finansow\u0105 mog\u0105 zosta\u0107 obj\u0119te zadania polegaj\u0105ce na:\u003C\/p\u003E\n\u003Cul\u003E\n\u003Cli\u003Erealizacji\u003Cstrong\u003E b\u0142\u0119kitno-zielonej infrastruktury sprzyjaj\u0105cej r\u00f3\u017cnorodno\u015bci biologicznej;\u003C\/strong\u003E\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Erealizacji \u003Cstrong\u003Eenergooszcz\u0119dnego o\u015bwietlenia zewn\u0119trznego\u003C\/strong\u003E.\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ul\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EDotacja mo\u017ce wynie\u015b\u0107 do 70% koszt\u00f3w kwalifikowalnych zadania i nie mo\u017ce przekroczy\u0107 kwoty 200 000 z\u0142.\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003ESk\u0142adanie wniosk\u00f3w\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003EW ramach naboru wnioskodawca mo\u017ce z\u0142o\u017cy\u0107:\u003C\/p\u003E\n\u003Cul\u003E\n\u003Cli\u003E\u003Cstrong\u003Ejeden wniosek \u003C\/strong\u003Ez dofinansowaniem do 70% koszt\u00f3w kwalifikowalnych, \u003Cstrong\u003Enieprzekraczaj\u0105cym kwoty 200\u00a0000 z\u0142\u003C\/strong\u003E\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ul\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003Elub\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cul\u003E\n\u003Cli\u003E\u003Cstrong\u003Edwa wnioski \u003C\/strong\u003Ez dofinansowaniem do 70% koszt\u00f3w kwalifikowalnych,\u003Cstrong\u003E przy za\u0142o\u017ceniu, \u017ce b\u0119d\u0105 dotyczy\u0107 r\u00f3\u017cnych obszar\u00f3w tematycznych\u003C\/strong\u003E (tj. b\u0142\u0119kitno-zielona infrastruktura i o\u015bwietlenie energooszcz\u0119dne), a \u003Cstrong\u003E\u0142\u0105czna kwota dofinansowania nie przekroczy 200\u00a0000 z\u0142.\u003C\/strong\u003E\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ul\u003E\n\u003Cp\u003EW przypadku m.st. Warszawy Wnioskodawca mo\u017ce z\u0142o\u017cy\u0107 maksymalnie dwa wnioskina ka\u017cd\u0105 dzielnic\u0119 \u003Cstrong\u003Eprzy za\u0142o\u017ceniu, \u017ce b\u0119d\u0105 dotyczy\u0107 r\u00f3\u017cnych obszar\u00f3w tematycznych\u003C\/strong\u003E \u003Cbr \/\u003E (tj. b\u0142\u0119kitno-zielona infrastruktura i o\u015bwietlenie energooszcz\u0119dne), a \u003Cstrong\u003E\u0142\u0105czna kwota dofinansowania nie przekroczy 200\u00a0000 z\u0142.\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EKa\u017cdy z wniosk\u00f3w musi zosta\u0107 z\u0142o\u017cony osobno.\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EPomoc finansowa b\u0119dzie przyznawana w formie\u00a0dotacji\u00a0wyp\u0142acanej \u003Cstrong\u003Epo zrealizowaniu i rozliczeniu zadania.\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EWnioski o przyznanie pomocy finansowej mo\u017cna sk\u0142ada\u0107\u00a0\u003Cstrong\u003Eod 16 lutego 2023\u00a0r\u003C\/strong\u003E.\u00a0\u003Cstrong\u003Edo 9 marca 2023 r.\u003C\/strong\u003E,\u00a0za pomoc\u0105 profilu zaufanego ePUAP.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EW przypadku awarii systemu ePUAP dopuszcza si\u0119 mo\u017cliwo\u015b\u0107 z\u0142o\u017cenia wniosku na adres poczty elektronicznej Departamentu:\u00a0\u003Ca href=\u0022mailto:polityka.ekologiczna@mazovia.pl\u0022\u003Epolityka.ekologiczna@mazovia.pl\u003C\/a\u003E.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EWnioski musz\u0105 by\u0107\u00a0\u003Cstrong\u003Epodpisane certyfikowanym podpisem cyfrowym\u003C\/strong\u003E\u00a0przez osob\u0119 upowa\u017cnion\u0105 do sk\u0142adania o\u015bwiadcze\u0144 woli w\u00a0imieniu gminy\/powiatu przy kontrasygnacie skarbnika.\u00a0\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EDo wniosku nale\u017cy do\u0142\u0105czy\u0107 wszystkie wymagane za\u0142\u0105czniki,\u003C\/strong\u003E kt\u00f3re zamieszczone s\u0105 wraz z\u003Cstrong\u003E\u00a0\u003Ca href=\u0022https:\/\/mazovia.pl\/pl\/bip\/zarzad\/rejestr-uchwal-zarzadu\/uchwala-23838523-zarzadu-wojewodztwa-mazowieckiego-z-dnia-2023-02-14.html\u0022 title=\u0022uchwala-23838523-zarzadu-wojewodztwa-mazowieckiego-z-dnia-2023-02-14\u0022 target=\u0022_self\u0022\u003Euchwa\u0142\u0105 nr 238\/385\/23\u003Cspan\u003E\u00a0\u003C\/span\u003E\u003C\/a\u003E\u00a0zarz\u0105du wojew\u00f3dztwa.\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003ESzczeg\u00f3\u0142owy zakres oraz warunki udzielania pomocy finansowej okre\u015blone s\u0105 \u003Cstrong\u003Ew Regulaminie udzielania i przekazywania pomocy finansowej z bud\u017cetu Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu \u2013 Mazowsze dla klimatu 2023.\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EInformacji w sprawie MIWAZK \u2013 Mazowsze dla klimatu 2023 udzielaj\u0105 pracownicy Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i \u0141owiectwa Urz\u0119du Marsza\u0142kowskiego Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego w Warszawie:\u003C\/p\u003E\n\u003Cul\u003E\n\u003Cli\u003EEwa Warywoda \u2013 tel.: (22) 59 79\u00a0056\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EMilena Marczewska \u2013 tel.: (22) 59 79\u00a0059\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EIlona Kotarska \u2013 tel.: (22) 59 79\u00a0460\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EMagdalena Wi\u015bniewska \u2013 tel. (22) 35 63 825\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ul\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E\u00a0\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E","promotion":false}},{"id":"99d44529-9b0f-46da-bbe0-850e27ca091e","type":"Attachment","name":"Pliki do pobrania:","description":"Za\u0142\u0105czniki do strony"},{"id":"5f5e717a-3300-11eb-b8ca-0050568c021d","type":"PageTitle","name":"Tytu\u0142 sekcji","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Komunikaty"}},{"id":"7a8b56cc-3300-11eb-b8ca-0050568c021d","type":"PageMetric","name":"_Metryka strony BIP","description":"Metryka strony","content":{"bip_mode":0,"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":0,"config":{"htmlId":"","cssClass":"","cssStyle":"","name":"_Metryka strony BIP","header":"","enabled":true,"cacheable":true,"template":"component.phtml","renderMode":1,"reloadPeriod":0,"showFrom":null,"showTo":null,"showPrinter":false,"showChangeRegister":0,"defaultShow":true,"viewType":"1","showLikeButtons":false,"showVisitCounter":true,"showPdfConversion":true,"export":false},"currPage":{},"visitCounter":6267,"currProject":{"fkPersonCreate":1,"dateCreate":{"date":"2020-08-23 22:05:13.000000","timezone_type":3,"timezone":"Europe\/Warsaw"},"fkPersonModify":4,"dateModify":{"date":"2023-09-27 12:20:46.000000","timezone_type":3,"timezone":"Europe\/Warsaw"}},"provider":"Urz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego w Warszawie","reviewer":"Monika Gontarczyk","responsible":"","createDate":"2023-02-15","editor":"Monika Gontarczyk","provideDate":"2023-03-13","publisher":"Monika Gontarczyk","publilcateDate":"2023-02-17","closureReason":""}},{"id":"8207d42e-3a91-11eb-8c9b-0050568c021d","type":"PageDescription","name":"Zajawka strony","description":"Zajawka strony","content":{"desc":"Do 9 marca mo\u017cna sk\u0142ada\u0107 wnioski w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu \u2013 Mazowsze dla klimatu 2023."}},{"id":"6ef2b538-3a92-11eb-8c9b-0050568c021d","type":"PageMeta","name":"Przyciski drukowania","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":null,"modDate":null,"tags":[{"ID":1437,"TEXT":"Mazowsze dla klimatu","URL":"?tag[]=1437"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Przyciski drukowania","header":"","enabled":true,"cacheable":true,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"show-printer":true,"show-pdf":true,"show-add-date":false,"show-mod-date":false,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":true,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":false,"show-info-creator":false}}},{"id":"6f0aa08e-3a92-11eb-8c9b-0050568c021d","type":"Html","name":"Uwagi do artyku\u0142u","description":"HTML","content":{"content":{"html":"\u003Cstrong\u003E\u003Cbr \/\u003EUWAGA\u003Cbr \/\u003EInformacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dost\u0119pne s\u0105 na stronie\u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u003C\/span\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/archiwum.mazovia.pl\u0022\u003Earchiwum.mazovia.pl\u003C\/a\u003E\u003C\/strong\u003E\n\u003Cp\u003E\u003C\/p\u003E"}}},{"id":"231014ca-80e8-11eb-a90d-0050568c868b","type":"PageTitle","name":"Tytu\u0142 strony","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Mazowsze dla klimatu 2023 \u2013 nab\u00f3r wniosk\u00f3w"}},{"id":"9113c9b9-a40a-11eb-b405-0050568c8094","type":"PageThumbnail","name":"Miniatura strony","description":"Miniaturka strony","content":[]}]}