76174;mazowsze-dla-lokalnych-centrow-integracyjnych-2024;Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024;Nabór wniosków trwa od 23 października do 10 listopada 2023 r.;Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024;Nabór wniosków trwa od 23 października do 10 listopada 2023 r.;;Zmiana treści.;;/pl/bip/komunikaty/mazowsze-dla-lokalnych-centrow-integracyjnych-2024.html;/pl/bip/komunikaty/mazowsze-dla-lokalnych-centrow-integracyjnych-2024.html;Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie;2023-10-18 15:18:41;2023-10-23 14:28:12;;;Komunikaty;2;TYTUL;Tytuł strony;Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024; ; ;3d1c74e5-7233-4ca7-b622-ce8ff79aa16a;ContentWYSIWYG;Treść strony;Treść strony;

Zarząd Województwa Mazowieckiego 3 października 2023 r. uchwałą nr 1623/440/23 przyjął do realizacji program wsparcia pn.: „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024”.

Kto może wziąć udział w programie?

Beneficjentami programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024” mogą zostać mazowieckie gminy i dzielnice m.st. Warszawy, które chcą uzyskać wsparcie finansowe na budowę na ich terenie podstawowej infrastruktury pełniącej rolę tzw. „centrum integracyjno-kulturalnego” (np. świetlice wiejskie, gminne/osiedlowe ośrodki kultury, domy kultury itp.). Wnioskodawca może złożyć tylko jeden indywidualny wniosek (na jedno zadanie) o przyznanie pomocy finansowej.

Zadania dofinansowane z programu

W ramach „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024” dofinansowane mogą być zadania o charakterze bieżącym i/lub inwestycyjnym w zakresie: budowy, odbudowy, przebudowy, rozbudowy, adaptacji, modernizacji, termomodernizacji, odnowy, rewitalizacji, remontu, itp., budynku/obiektu budowlanego/pomieszczenia (w tym ich elementów konstrukcyjnych, niekonstrukcyjnych i wykończeniowych).

Możliwy jest także zakup (w tym inwestycyjny) wraz z dostawą i montażem oraz sam montaż wyposażenia i wykończenia funkcjonalno-użytkowego budynku/obiektu budowlanego/pomieszczenia, o których mowa powyżej, oraz podłączenie tego budynku/obiektu budowlanego/pomieszczenia do zewnętrznych instalacji, w tym również instalacji zbiorczych.

Dopuszczalny jest również zakup (wraz z dostawą, montażem i/lub podłączeniem do zewnętrznych instalacji, w tym również instalacji zbiorczych) obiektu budowlanego o konstrukcji modułowej, np. kontenerowej oraz/lub jego wyposażenia lub mobilnej, np. barakowozu oraz/lub jego wyposażenia. Obiekt ten nie musi być trwale związany z gruntem, ale jego przeznaczeniem powinno być pełnienie funkcji lokalnego centrum integracyjnego.

Nabór wniosków

Nabór wniosków trwa od 23 października (od godz. 8.00) 10 listopada 2023 r. (do końca dnia). Wnioski o przyznanie pomocy finansowej, należy przekazywać do urzędu w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej województwa ePUAP – liczy się data doręczenia przez wnioskodawcę do urzędu wniosku o przyznanie pomocy finansowej wynikająca z UPP – Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia.

Zasady przyznania wsparcia w ramach tego programu stanowią załącznik do uchwały nr 1623/440/23. Wzór wniosku o dofinansowanie znajduje się niżej w plikach do pobrania.

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej złożone w innym trybie, niż wskazany powyżej, oraz/lub przed ww. datą rozpoczęcia naboru oraz/lub po ww. dacie zakończenia naboru nie zostaną rozpatrzone.

Wnioskodawca może uzyskać pomoc finansową o wartości nie wyższej niż kwota 200 tys. zł, przy czym montaż finansowy wynosi 80% ze strony województwa, a 20% to środki własne wnioskodawcy.

Wnioskodawca zobowiązany jest zapewnić środki finansowe na pokrycie 100% wydatków związanych ze sfinansowaniem całości wartości kosztów kwalifikowalnych zadania niezbędnych do poniesienia w celu realizacji tego zadania – pomoc finansowa zostanie przekazana po rozliczeniu zadania.

Składanie wniosków

Prosimy zwrócić uwagę, że:

  1. Nazwa zadania zgłaszana do dofinansowania musi przedstawiać przedmiot inwestycji i miejscowość której dotyczy, a jednocześnie być zwięzła i krótka. Nie zaleca się stosowania w nazwach zadań szczegółów takich jak: nazwy ulic, numery działek czy informacji dot. zakresu zadania. Województwo może dokonać modyfikacji nazwy wnioskowanego zadania w przypadku gdy zaproponowana przez wnioskodawcę nazwa będzie zbyt rozbudowana lub zawierająca zbyt szczegółowe informacje.
  2. W przypadku wskazania przez wnioskodawcę w nazwie i/lub celu zadania konkretnych przedmiotów, które mają zostać w ramach zadania wykonane, wnioskodawca będzie zobowiązany do wykonania wszystkich wskazanych przedmiotów.

Uwaga! Niewykonanie chociaż jednego ze wskazanych w nazwie i/lub celu zadania przedmiotów, może skutkować utratą całości pomocy finansowej przyznanej na dane zadanie.

  1. Budynki/obiekty budowlane/pomieszczenia (w tym ich elementy składowe), a także zakupione wyposażenie, które były przedmiotem zadania zrealizowanego przez wnioskodawcę w ramach „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024”, będą udostępniane w celu zaspokajania potrzeb lokalnej społeczności. Wnioskodawca w ramach „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024” może realizować zadanie, które będzie zlokalizowane na terenach, budynkach lub infrastrukturze nie stanowiącej własności Wnioskodawcy (np. własność prywatna), o ile to zadanie będzie służyć użyteczności publicznej. W przypadku realizacji zadania na nieruchomości nie stanowiącej własności wnioskodawcy, potwierdzenie przez wnioskodawcę prawa do użytkowania (w celu realizacji zadania) tej nieruchomości będzie wymagane na etapie sprawozdania końcowego. Wnioskodawca zobowiązany jest do zachowania trwałości zadania w okresie, co najmniej od daty złożenia Sprawozdania końcowego do dnia 31 grudnia 2029 r.

Dodatkowe informacje

W przypadku wątpliwości formalno-merytorycznych dotyczących zasad programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024” prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

;; ; ;99d44529-9b0f-46da-bbe0-850e27ca091e;Attachment;Pliki do pobrania:;Załączniki do strony;/resource/61312/187717/MLCI_2024+wz%25C3%25B3r+wniosku+o+pomoc+finansow%25C4%2585.docx;DOCX;bdf8d7e7ec0de3fc9f595a4e8b5a3ca3.docx;338.88 KB; ; ; ;5f5e717a-3300-11eb-b8ca-0050568c021d;PageTitle;Tytuł sekcji;Tytuł strony;Komunikaty; ; ;7a8b56cc-3300-11eb-b8ca-0050568c021d;PageMetric;_Metryka strony BIP;Metryka strony;0;0;0;/admin/counter/count-like;0;;;;_Metryka strony BIP;;1;1;component.phtml;1;0;;;string;string;string;string;string;bool;bool;string;int;int; ;;0;1;1;;1;1;; ;[90828] Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024;5753;Admin\Model\Project\Relational;Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie;Monika Gontarczyk;;2023-10-18;Monika Gontarczyk;2023-10-23;Monika Gontarczyk;2023-10-18;; ; ;8207d42e-3a91-11eb-8c9b-0050568c021d;PageDescription;Zajawka strony;Zajawka strony;Nabór wniosków trwa od 23 października do 10 listopada 2023 r.; ; ;6ef2b538-3a92-11eb-8c9b-0050568c021d;PageMeta;Przyciski drukowania;Metryczka strony;0;0;/admin/counter/count-like;;;;1902;Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych;?tag[]=1902; ;2218;Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024;?tag[]=2218; ; ;;;;;Przyciski drukowania;;1;1;component.phtml;1;0;;;string;string;string;string;string;bool;bool;string;int;int; ;1;1;;;;;;;1;;;;; ; ; ;6f0aa08e-3a92-11eb-8c9b-0050568c021d;Html;Uwagi do artykułu;HTML;
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

; ; ; ;231014ca-80e8-11eb-a90d-0050568c868b;PageTitle;Tytuł strony;Tytuł strony;Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024; ; ;9113c9b9-a40a-11eb-b405-0050568c8094;PageThumbnail;Miniatura strony;Miniaturka strony;; ; ;081e2827-a0d5-11ee-af74-00155d005433;PageMetric;Metryka strony infokiosku;Metryka strony;0;0;0;/admin/counter/count-like;0;;;;Metryka strony infokiosku;;1;;component.infokiosk.phtml;1;0;;;string;string;string;string;string;bool;bool;string;int;int; ;;0;1;;;;;; ;[90828] Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024;5753;Admin\Model\Project\Relational;Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie;Monika Gontarczyk;;2023-10-18;Monika Gontarczyk;2023-10-23;Monika Gontarczyk;2023-10-18;; ; ;