{"id":76174,"name":"mazowsze-dla-lokalnych-centrow-integracyjnych-2024","title":"Mazowsze dla lokalnych centr\u00f3w integracyjnych 2024","desc":"Nab\u00f3r wniosk\u00f3w trwa od 23 pa\u017adziernika do 10 listopada 2023 r.","header":"Mazowsze dla lokalnych centr\u00f3w integracyjnych 2024","lead":"Nab\u00f3r wniosk\u00f3w trwa od 23 pa\u017adziernika do 10 listopada 2023 r.","keywords":"","changes":"Zmiana tre\u015bci.","menu":"","path":"\/pl\/bip\/komunikaty\/mazowsze-dla-lokalnych-centrow-integracyjnych-2024.html","url":"\/pl\/bip\/komunikaty\/mazowsze-dla-lokalnych-centrow-integracyjnych-2024.html","infoOwner":"Urz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego w Warszawie","dateFirstPublicate":"2023-10-18 15:18:41","dateLastVersionPublicate":"2023-10-23 14:28:12","dateAvailableFrom":"","dateAvailableTo":"","type":"Komunikaty","pageParams":[{"id":"2","name":"TYTUL","description":"Tytu\u0142 strony","value":"Mazowsze dla lokalnych centr\u00f3w integracyjnych 2024"}],"components":[{"id":"3d1c74e5-7233-4ca7-b622-ce8ff79aa16a","type":"ContentWYSIWYG","name":"Tre\u015b\u0107 strony","description":"Tre\u015b\u0107 strony","content":{"content":"\u003Cp\u003EZarz\u0105d Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego 3 pa\u017adziernika 2023 r. \u003Ca href=\u0022https:\/\/bip.mazovia.pl\/pl\/bip\/zarzad\/rejestr-uchwal-zarzadu\/uchwala-162344023-zarzadu-wojewodztwa-mazowieckiego-z-dnia-2023-10-03.html\u0022 title=\u0022uchwala-162344023-zarzadu-wojewodztwa-mazowieckiego-z-dnia-2023-10-03\u0022 target=\u0022_self\u0022\u003Euchwa\u0142\u0105 nr 1623\/440\/23\u003C\/a\u003E przyj\u0105\u0142 do realizacji program wsparcia pn.: \u201eMazowsze dla lokalnych centr\u00f3w integracyjnych 2024\u201d.\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003E\u003Cstrong\u003EKto mo\u017ce wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 w programie?\u003C\/strong\u003E\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003EBeneficjentami programu \u201eMazowsze dla lokalnych centr\u00f3w integracyjnych 2024\u201d mog\u0105 zosta\u0107 \u003Cstrong\u003Emazowieckie gminy i dzielnice m.st. Warszawy\u003C\/strong\u003E, kt\u00f3re chc\u0105 uzyska\u0107 wsparcie finansowe na budow\u0119 na ich terenie podstawowej infrastruktury pe\u0142ni\u0105cej rol\u0119 tzw.\u00a0\u201ecentrum integracyjno-kulturalnego\u201d (np.\u00a0\u015bwietlice wiejskie, gminne\/osiedlowe o\u015brodki kultury, domy kultury itp.). Wnioskodawca mo\u017ce z\u0142o\u017cy\u0107 \u003Cstrong\u003Etylko jeden indywidualny wniosek\u003C\/strong\u003E (na jedno zadanie) o przyznanie pomocy finansowej.\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003E\u003Cstrong\u003EZadania dofinansowane z programu\u003C\/strong\u003E\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003EW ramach \u201eMazowsze dla lokalnych centr\u00f3w integracyjnych 2024\u201d dofinansowane mog\u0105 by\u0107 \u003Cstrong\u003Ezadania o charakterze bie\u017c\u0105cym i\/lub inwestycyjnym w zakresie:\u003C\/strong\u003E budowy, odbudowy, przebudowy, rozbudowy, adaptacji, modernizacji, termomodernizacji, odnowy, rewitalizacji, remontu, itp., budynku\/obiektu budowlanego\/pomieszczenia (w tym ich element\u00f3w konstrukcyjnych, niekonstrukcyjnych i wyko\u0144czeniowych).\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EMo\u017cliwy jest tak\u017ce\u003Cstrong\u003E zakup (w tym inwestycyjny) wraz z dostaw\u0105 i monta\u017cem \u003C\/strong\u003Eoraz\u00a0\u003Cstrong\u003Esam monta\u017c wyposa\u017cenia i wyko\u0144czenia funkcjonalno-u\u017cytkowego \u003C\/strong\u003Ebudynku\/obiektu budowlanego\/pomieszczenia, o\u00a0kt\u00f3rych mowa powy\u017cej, oraz pod\u0142\u0105czenie tego budynku\/obiektu budowlanego\/pomieszczenia do\u00a0zewn\u0119trznych instalacji, w tym r\u00f3wnie\u017c instalacji zbiorczych.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EDopuszczalny jest r\u00f3wnie\u017c \u003Cstrong\u003Ezakup\u003C\/strong\u003E (wraz\u00a0z\u00a0dostaw\u0105, monta\u017cem i\/lub pod\u0142\u0105czeniem do zewn\u0119trznych instalacji, w tym r\u00f3wnie\u017c instalacji zbiorczych) \u003Cstrong\u003Eobiektu budowlanego o konstrukcji modu\u0142owej\u003C\/strong\u003E, np. kontenerowej oraz\/lub jego wyposa\u017cenia \u003Cstrong\u003Elub mobilnej\u003C\/strong\u003E, np. barakowozu oraz\/lub jego wyposa\u017cenia. Obiekt ten nie musi by\u0107 trwale zwi\u0105zany z\u00a0gruntem, ale jego przeznaczeniem powinno by\u0107 pe\u0142nienie funkcji lokalnego centrum integracyjnego.\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003E\u003Cstrong\u003ENab\u00f3r wniosk\u00f3w\u003C\/strong\u003E\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003ENab\u00f3r wniosk\u00f3w trwa \u003Cstrong\u003Eod 23 pa\u017adziernika \u003C\/strong\u003E(od godz. 8.00)\u003Cstrong\u003E 10\u00a0listopada 2023 r. \u003C\/strong\u003E(do ko\u0144ca dnia). Wnioski o przyznanie pomocy finansowej, nale\u017cy przekazywa\u0107 do urz\u0119du \u003Cstrong\u003Ew formie elektronicznej\u003C\/strong\u003E za po\u015brednictwem \u003Ca href=\u0022https:\/\/epuap.gov.pl\/wps\/portal\/strefa-klienta\/katalog-spraw\/opis-uslugi\/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu\/umwm\u0022 title=\u0022elektronicznej skrzynki podawczej wojew\u00f3dztwa ePUAP\u0022 target=\u0022_self\u0022\u003Eelektronicznej skrzynki podawczej wojew\u00f3dztwa ePUAP\u003C\/a\u003E \u2013 liczy si\u0119 data dor\u0119czenia przez wnioskodawc\u0119 do urz\u0119du wniosku o\u00a0przyznanie pomocy finansowej wynikaj\u0105ca z UPP \u2013 Urz\u0119dowego Po\u015bwiadczenia Przed\u0142o\u017cenia.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EZasady przyznania wsparcia w ramach tego programu \u003C\/strong\u003Estanowi\u0105 za\u0142\u0105cznik do \u003Ca href=\u0022https:\/\/mazovia.pl\/pl\/bip\/zarzad\/rejestr-uchwal-zarzadu\/uchwala-162344023-zarzadu-wojewodztwa-mazowieckiego-z-dnia-2023-10-03.html\u0022 title=\u0022uchwala-162344023-zarzadu-wojewodztwa-mazowieckiego-z-dnia-2023-10-03\u0022 target=\u0022_self\u0022\u003Euchwa\u0142y nr 1623\/440\/23\u003C\/a\u003E. \u003Cstrong\u003EWz\u00f3r wniosku\u003C\/strong\u003E o dofinansowanie znajduje si\u0119 ni\u017cej w plikach do pobrania.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EWnioski o przyznanie pomocy finansowej z\u0142o\u017cone w innym trybie, ni\u017c wskazany powy\u017cej, oraz\/lub przed ww.\u00a0dat\u0105 rozpocz\u0119cia naboru oraz\/lub po ww. dacie zako\u0144czenia naboru nie zostan\u0105 rozpatrzone.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EWnioskodawca mo\u017ce uzyska\u0107 pomoc finansow\u0105 o warto\u015bci nie\u00a0wy\u017cszej ni\u017c kwota \u003Cstrong\u003E200 tys. z\u0142\u003C\/strong\u003E, przy czym monta\u017c finansowy wynosi \u003Cstrong\u003E80% \u003C\/strong\u003Eze strony\u003Cstrong\u003E wojew\u00f3dztwa, a\u00a020% \u003C\/strong\u003Eto \u015brodki w\u0142asne\u003Cstrong\u003E wnioskodawcy\u003C\/strong\u003E.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EWnioskodawca zobowi\u0105zany jest zapewni\u0107 \u015brodki finansowe na pokrycie 100% wydatk\u00f3w zwi\u0105zanych ze sfinansowaniem ca\u0142o\u015bci warto\u015bci koszt\u00f3w kwalifikowalnych zadania niezb\u0119dnych do poniesienia w\u00a0celu realizacji tego zadania \u2013 pomoc finansowa zostanie przekazana po rozliczeniu zadania.\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003ESk\u0142adanie wniosk\u00f3w\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003EProsimy zwr\u00f3ci\u0107 uwag\u0119, \u017ce:\u003C\/p\u003E\n\u003Col\u003E\n\u003Cli\u003E\u003Cstrong\u003E Nazwa zadania\u003C\/strong\u003E zg\u0142aszana do dofinansowania \u003Cstrong\u003Emusi przedstawia\u0107 przedmiot inwestycji i miejscowo\u015b\u0107 kt\u00f3rej dotyczy\u003C\/strong\u003E, a jednocze\u015bnie \u003Cstrong\u003Eby\u0107 zwi\u0119z\u0142a i kr\u00f3tka\u003C\/strong\u003E. Nie zaleca si\u0119 stosowania w nazwach zada\u0144 szczeg\u00f3\u0142\u00f3w takich jak: nazwy ulic, numery dzia\u0142ek czy informacji dot. zakresu zadania. Wojew\u00f3dztwo mo\u017ce dokona\u0107 modyfikacji nazwy wnioskowanego zadania w przypadku gdy\u00a0zaproponowana przez\u00a0wnioskodawc\u0119\u003Cstrong\u003E \u003C\/strong\u003Enazwa b\u0119dzie zbyt rozbudowana lub zawieraj\u0105ca zbyt szczeg\u00f3\u0142owe informacje.\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003E\u003Cstrong\u003E W przypadku wskazania\u003C\/strong\u003E przez wnioskodawc\u0119 w nazwie i\/lub celu zadania \u003Cstrong\u003Ekonkretnych przedmiot\u00f3w\u003C\/strong\u003E, kt\u00f3re maj\u0105 zosta\u0107 w ramach zadania wykonane, \u003Cstrong\u003Ewnioskodawca b\u0119dzie zobowi\u0105zany do wykonania wszystkich wskazanych przedmiot\u00f3w.\u003C\/strong\u003E\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ol\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EUwaga!\u003C\/strong\u003E Niewykonanie chocia\u017c jednego ze wskazanych w\u00a0nazwie i\/lub celu zadania przedmiot\u00f3w, mo\u017ce skutkowa\u0107 utrat\u0105 ca\u0142o\u015bci pomocy finansowej przyznanej na dane zadanie.\u003C\/p\u003E\n\u003Col start=\u00223\u0022\u003E\n\u003Cli\u003E\u003Cstrong\u003EBudynki\/obiekty budowlane\/pomieszczenia\u003C\/strong\u003E (w tym ich elementy sk\u0142adowe), a tak\u017ce \u003Cstrong\u003Ezakupione wyposa\u017cenie\u003C\/strong\u003E, kt\u00f3re by\u0142y przedmiotem zadania zrealizowanego przez wnioskodawc\u0119 w ramach \u201eMazowsze dla lokalnych centr\u00f3w integracyjnych 2024\u201d, \u003Cstrong\u003Eb\u0119d\u0105 udost\u0119pniane w celu zaspokajania potrzeb lokalnej spo\u0142eczno\u015bci.\u003C\/strong\u003E Wnioskodawca w ramach \u201eMazowsze dla lokalnych centr\u00f3w integracyjnych 2024\u201d mo\u017ce realizowa\u0107 zadanie, kt\u00f3re b\u0119dzie zlokalizowane na terenach, budynkach lub infrastrukturze nie stanowi\u0105cej w\u0142asno\u015bci Wnioskodawcy (np. w\u0142asno\u015b\u0107 prywatna), o\u00a0ile\u00a0to\u00a0zadanie b\u0119dzie s\u0142u\u017cy\u0107 u\u017cyteczno\u015bci publicznej. W przypadku realizacji zadania na\u00a0nieruchomo\u015bci nie stanowi\u0105cej w\u0142asno\u015bci wnioskodawcy, \u003Cstrong\u003Epotwierdzenie przez wnioskodawc\u0119 prawa do u\u017cytkowania\u003C\/strong\u003E (w celu realizacji zadania) tej nieruchomo\u015bci \u003Cstrong\u003Eb\u0119dzie wymagane na etapie sprawozdania ko\u0144cowego\u003C\/strong\u003E. Wnioskodawca zobowi\u0105zany jest do zachowania trwa\u0142o\u015bci zadania w\u00a0okresie, co najmniej od daty z\u0142o\u017cenia Sprawozdania ko\u0144cowego do dnia 31 grudnia 2029 r.\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ol\u003E\n\u003Ch2\u003EDodatkowe informacje\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003EW przypadku w\u0105tpliwo\u015bci formalno-merytorycznych dotycz\u0105cych zasad programu wsparcia \u201eMazowsze dla lokalnych centr\u00f3w integracyjnych 2024\u201d prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszar\u00f3w Wiejskich Urz\u0119du Marsza\u0142kowskiego Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego w Warszawie:\u003C\/p\u003E\n\u003Cul\u003E\n\u003Cli\u003EPiotr Rawa, tel.: 22 59 79 239,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EMarcin Cebula, tel.: 22 59 79 284,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EKamil Koz\u0142owski, tel.: 22 59 79 131,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EFranciszek Wolda\u0144ski, tel.: 22 59 79 341.\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ul\u003E","promotion":false}},{"id":"99d44529-9b0f-46da-bbe0-850e27ca091e","type":"Attachment","name":"Pliki do pobrania:","description":"Za\u0142\u0105czniki do strony","content":[{"src":"\/resource\/61312\/187717\/MLCI_2024+wz%25C3%25B3r+wniosku+o+pomoc+finansow%25C4%2585.docx","extension":"DOCX","name":"bdf8d7e7ec0de3fc9f595a4e8b5a3ca3.docx","size":"338.88 KB"}]},{"id":"5f5e717a-3300-11eb-b8ca-0050568c021d","type":"PageTitle","name":"Tytu\u0142 sekcji","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Komunikaty"}},{"id":"7a8b56cc-3300-11eb-b8ca-0050568c021d","type":"PageMetric","name":"_Metryka strony BIP","description":"Metryka strony","content":{"bip_mode":0,"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":0,"config":{"htmlId":"","cssClass":"","cssStyle":"","name":"_Metryka strony BIP","header":"","enabled":true,"cacheable":true,"template":"component.phtml","renderMode":1,"reloadPeriod":0,"showFrom":null,"showTo":null,"propertiesTypes":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"showPrinter":false,"showChangeRegister":0,"defaultShow":true,"viewType":"1","showLikeButtons":false,"showVisitCounter":true,"showPdfConversion":true,"export":false},"currPage":{},"visitCounter":5754,"currProject":{"fkPersonCreate":1,"dateCreate":{"date":"2020-08-23 22:05:13.000000","timezone_type":3,"timezone":"Europe\/Warsaw"},"fkPersonModify":4,"dateModify":{"date":"2024-02-26 09:05:48.000000","timezone_type":3,"timezone":"Europe\/Warsaw"}},"provider":"Urz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego w Warszawie","reviewer":"Monika Gontarczyk","responsible":"","createDate":"2023-10-18","editor":"Monika Gontarczyk","provideDate":"2023-10-23","publisher":"Monika Gontarczyk","publilcateDate":"2023-10-18","closureReason":""}},{"id":"8207d42e-3a91-11eb-8c9b-0050568c021d","type":"PageDescription","name":"Zajawka strony","description":"Zajawka strony","content":{"desc":"Nab\u00f3r wniosk\u00f3w trwa od 23 pa\u017adziernika do 10 listopada 2023 r."}},{"id":"6ef2b538-3a92-11eb-8c9b-0050568c021d","type":"PageMeta","name":"Przyciski drukowania","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":null,"modDate":null,"tags":[{"ID":1902,"TEXT":"Mazowsze dla lokalnych centr\u00f3w integracyjnych","URL":"?tag[]=1902"},{"ID":2218,"TEXT":"Mazowsze dla lokalnych centr\u00f3w integracyjnych 2024","URL":"?tag[]=2218"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Przyciski drukowania","header":"","enabled":true,"cacheable":true,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"properties-types":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"show-printer":true,"show-pdf":true,"show-add-date":false,"show-mod-date":false,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":true,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":false,"show-info-creator":false}}},{"id":"6f0aa08e-3a92-11eb-8c9b-0050568c021d","type":"Html","name":"Uwagi do artyku\u0142u","description":"HTML","content":{"content":{"html":"\u003Cstrong\u003E\u003Cbr \/\u003EUWAGA\u003Cbr \/\u003EInformacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dost\u0119pne s\u0105 na stronie\u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u003C\/span\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/archiwum.mazovia.pl\u0022\u003Earchiwum.mazovia.pl\u003C\/a\u003E\u003C\/strong\u003E\n\u003Cp\u003E\u003C\/p\u003E"}}},{"id":"231014ca-80e8-11eb-a90d-0050568c868b","type":"PageTitle","name":"Tytu\u0142 strony","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Mazowsze dla lokalnych centr\u00f3w integracyjnych 2024"}},{"id":"9113c9b9-a40a-11eb-b405-0050568c8094","type":"PageThumbnail","name":"Miniatura strony","description":"Miniaturka strony","content":[]},{"id":"081e2827-a0d5-11ee-af74-00155d005433","type":"PageMetric","name":"Metryka strony infokiosku","description":"Metryka strony","content":{"bip_mode":0,"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":0,"config":{"htmlId":"","cssClass":"","cssStyle":"","name":"Metryka strony infokiosku","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.infokiosk.phtml","renderMode":1,"reloadPeriod":0,"showFrom":null,"showTo":null,"propertiesTypes":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"showPrinter":false,"showChangeRegister":0,"defaultShow":true,"viewType":null,"showLikeButtons":false,"showVisitCounter":false,"showPdfConversion":false,"export":false},"currPage":{},"visitCounter":5754,"currProject":{"fkPersonCreate":1,"dateCreate":{"date":"2020-08-23 22:05:13.000000","timezone_type":3,"timezone":"Europe\/Warsaw"},"fkPersonModify":4,"dateModify":{"date":"2024-02-26 09:05:48.000000","timezone_type":3,"timezone":"Europe\/Warsaw"}},"provider":"Urz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego w Warszawie","reviewer":"Monika Gontarczyk","responsible":"","createDate":"2023-10-18","editor":"Monika Gontarczyk","provideDate":"2023-10-23","publisher":"Monika Gontarczyk","publilcateDate":"2023-10-18","closureReason":""}}]}