Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia

13.04.2024

Komunikaty

Mazowsze dla melioracji 2023

Informacja o możliwości składania wniosków o udzielenie w 2023 roku dotacji celowej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.

Zarząd Województwa Mazowieckiego, w związku z uchwałą nr 34/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania oraz uchwałą nr 175/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 listopada 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie z budżetu województwa mazowieckiego dotacji celowej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.

Program pomocowy przewiduje udzielanie pomocy de minimis. 

Beneficjenci

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dotacje: Spółki wodne działające na terenie województwa mazowieckiego.

Nabór wniosków

Termin składania wniosków: 2–31 stycznia 2023 r.

Wnioski należy składać:

 • bezpośrednio w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, albo
 • za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320), na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
ul. Jagiellońska 26,
03-719 Warszawa (decyduje data stempla pocztowego lub data nadania), albo

 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP.

Rodzaj dotowanego zadania

Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych rozumiane jako eksploatacja, konserwacja, remont w celu zachowania funkcji urządzeń, polegające na:

 1. mechanicznym lub ręcznym odmuleniu rowów,
 2. mechanicznym lub ręcznym wykaszaniu dna i skarp rowu,
 3. wygrabianiu porostów ze skarp i dna rowów,
 4. karczowaniu i wycinaniu drzew i zakrzaczeń ze skarp oraz dna rowu,
 5. czyszczeniu i naprawie budowli na rowach oraz naprawie skarp rowów.

Dotacja obejmuje pokrycie wyłącznie kosztów wykonania robót (koszty robocizny) oraz paliwa (kalkulacja kosztów) wykorzystanego do realizacji zakresu prac wskazanego w niniejszej umowie.

Dotacją nie mogą zostać objęte koszty: premii, zysków, nagród, dojazdu pracowników, dowozu sprzętu i jego ochrony, szkoleń pracowników, sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzgodnień formalno-prawnych, postępowania przetargowego, obsługi geodezyjnej oraz zakupu map.

W ramach udzielonej dotacji, mogą również zostać pokryte wydatki przeznaczone na zakup niezbędnego do realizacji wnioskowanego zadania sprzętu, przy czym jednostkowa wartość zakupu sprzętu nie może przekraczać kwoty 2 000 zł z zastrzeżeniem, że łączna kwota na zakup takich sprzętów nie może być wyższa niż 30% dotacji.

Dotacją mogą zostać objęte również koszty napraw sprzętu wyłącznie wówczas, gdy: jego awaria nastąpiła w trakcie i w związku z realizacją prac objętych umową, naprawa została dokonana przez odpowiedni zakład usługowy i powyższe zostanie potwierdzone stosownym oświadczeniem o wystąpieniu awarii sprzętu w trakcie realizacji prac wykazanych w umowie oraz fakturą za wykonaną usługę naprawy sprzętu.

Wysokość dofinansowania

Kwota dotacji z budżetu województwa mazowieckiego wynosi 80% wartości wnioskowanego zadania, jednak nie więcej niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

Środki finansowe pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie wydatków poniesionych w terminie realizacji zadania, liczonym od daty zawarcia przez województwo mazowieckie umowy o udzielenie dotacji ze spółką.

Spółka, przed podpisaniem umowy, może przeprowadzić niepodlegające dofinansowaniu czynności przygotowawcze obejmujące w szczególności: sporządzenie dokumentacji projektowej, kosztorysowej, przeprowadzenie uzgodnień formalno-prawnych, przeprowadzenie postępowań w zakresie wyłonienia wykonawcy prac (w przypadku zlecenia prac innym podmiotom).

Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na cel wskazany w umowie i zgodnie z jej przeznaczeniem, a realizacja zadania oraz wykorzystanie dotacji powinno nastąpić zgodnie z postanowieniami umowy i przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Niedopuszczalne jest pokrycie z dotacji kosztów niewymienionych w kosztorysie inwestorskim jak i robót niewskazanych w wykazie robót zawartym we wniosku, uwzględnionych następnie w umowie.

W przypadku, gdy suma wnioskowanych przez spółki wodne kwot przekroczy wielkość środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w danym roku kalendarzowym, o przyznaniu dotacji decyduje kolejność zgłoszeń.

Zasady udzielania dotacji

Wymogi formalne dotyczące składania i oceny wniosków oraz rozliczenia dotacji zawarte są w uchwale nr 34/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania oraz w uchwale nr 175/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 listopada 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

Wszelkie dokumenty składane w ramach udzielania dotacji dla spółek wodnych muszą być podpisane (poświadczone) przez osoby uprawnione do reprezentowania spółki wodnej.

Osoby uprawnione do reprezentowania spółki wodnej i składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej, zobowiązane są do przedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających umocowanie w powyższym zakresie.

Do sprawozdania, o ile zachodzi taka możliwość, należy dołączyć materiał fotograficzny pokazujący efekty realizacji zadania (zdjęcie przed i po wykonaniu prac).

Dodatkowych informacji o naborze wniosków udzielają pracownicy Wydziału Modernizacji Terenów Wiejskich i Gospodarki Wodnej w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa:

 1. Beata Kowalska, tel. (22) 59-79-328,
 2. Dawid Szabłowski, tel. (22) 59-79-604,
 3. Agnieszka Orysiak, tel. (22) 59-79-293,
 4. Aneta Ferszter, tel. (22) 59-79-348,
 5. Iwona Chmielińska, tel. (22) 59-79-357,
 6. Monika Sikora, tel. (22) 59-79-300,
 7. Marta Lech, tel. (22) 59-79-253,
 8. Rafał Dobosz, tel. (22) 59-79-641.

Dokumenty:

Wniosek o udzielenie dotacji dla spółki wodnej stanowi załącznik do uchwały 175/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Wersja edytowalna dostępna jest poniżej.  

Sprawozdanie z wykorzystania przyznanej dotacji stanowi załącznik do uchwały 34/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (RW)

Data wytworzenia: 21.12.2022

Opublikował w BIP: Monika Gontarczyk

Data opublikowania: 21.12.2022 11:34

Ostatnio zaktualizował: Monika Gontarczyk

Data ostatniej aktualizacji: 15.05.2023 14:01

Liczba wyświetleń: 5289

Data opublikowania: 21.12.2022 11:34


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony