Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

Komunikaty

Mazowsze dla seniorów 2023

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla seniorów 2023”.

Zarząd Województwa Mazowieckiego 10 stycznia 2023 r. podjął uchwałę nr 69/379/23 w sprawie "Regulaminu udzielania, przekazywania i rozliczania pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów >>Mazowsze dla Seniorów 2023<<” (dalej: Instrument).

Cel Instrumentu

 • aktywizacja osób starszych,
 • zapobieganie ich wykluczeniu i utracie samodzielności
 • polepszenie jakości życia mieszkańców regionu w wieku senioralnym

Działanie polega na udzieleniu gminom, miastom na prawach powiatu z terenu województwa mazowieckiego oraz dzielnicom m.st. Warszawy, pomocy finansowej przeznaczonej na realizację własnych zadań bieżących gmin, miast na prawach powiatu oraz dzielnic m.st. Warszawy, będących inicjatywą rad seniorów.

Uprawnieni wnioskodawcy

Wsparcie finansowe w ramach Instrumentu jest przeznaczone dla:

 • gmin,
 • miast na prawach powiatu z terenu województwa mazowieckiego
 • dzielnic m.st. Warszawy, przy których została powołana rada seniorów.

Zakres rzeczowy pomocy finansowej

Pomocą finansową ze środków budżetu województwa mazowieckiego, w formie dotacji celowej, części kosztów kwalifikowalnych mogą zostać objęte zadania własne gmin, miast na prawach powiatu oraz dzielnic m.st. Warszawy o charakterze bieżącym, będące inicjatywą rady seniorów, niebędące inwestycją.

Składanie wniosków

Wnioski należy składać od 23 stycznia 2023 r. do 17 lutego 2023 r. (termin uważa się za zachowany, jeśli wniosek wpłynie do urzędu marszałkowskiego najpóźniej 17 lutego 2023 r.) wyłącznie za pomocą profilu zaufanego ePUAP.

W przypadku awarii systemu ePUAP dopuszcza się możliwość złożenia wniosku na adres e-mail Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej: zdrowie@mazovia.pl, przy czym nie zwalnia to wnioskodawcy z konieczności zapewnienia integralności złożonego wniosku i zapewnienia prawidłowości podpisów. Ponadto w takim przypadku należy w treści wiadomości e-mail podać informację o awarii systemu ePUAP.

W ramach naboru wnioskodawca może złożyć dwa wnioski, z wyjątkiem Miasta Stołecznego Warszawy, które może złożyć więcej wniosków tj. po dwa wnioski na każdą dzielnicę. Każdy z dwóch złożonych wniosków powinien dotyczyć dwóch różnych zadań będących inicjatywą rady seniorów.

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach Instrumentu należy sporządzić wg załączonego wzoru w jednym egzemplarzu (wypełnionym elektronicznie). Wnioski muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu gminy (wójt/burmistrz/prezydent) przy kontrasygnacie skarbnika gminy/miasta.

Wniosek stanowi załącznik do uchwały nr 69/379/23

Szczegółowy zakres oraz warunki udzielania pomocy finansowej określone są w „Regulaminie udzielania, przekazywania i rozliczania pomocy finansowej z budżetu województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów >>Mazowsze dla Seniorów 2023<<”. Regulamin oraz kryteria oceny merytorycznej wniosków określone zostały w uchwale nr 69/379/23.

Zasady udzielania pomocy finansowej

Dotacja może wynieść do 80 % kosztów kwalifikowalnych zadania i nie może przekroczyć 30 000 zł.

Uwaga! W ramach tegorocznej edycji Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2023” Samorząd Województwa Mazowieckiego przewidział przyznawanie pomocy finansowej jedynie w formie dotacji wypłacanej „z dołu”, tj. po zrealizowaniu i rozliczeniu zadania.

Szczegółowe informacje dotyczące Instrumentu udzielają pracownicy Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

 • Anna Gerej, tel. (22) 59 79 908;
 • Magdalena Szelpuk-Tworowska, tel. (22) 59 79 924;
 • Katarzyna Kuryłowicz, tel. (22) 59 79 936;
 • Anna Nawrocka, tel. (22) 59 79 904.

Klauzula informacyjna

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych osób reprezentujących Wnioskodawcę oraz osób wskazanych przez Wnioskodawcę do kontaktu/koordynatora zadania jest Województwo Mazowieckie, którego dane kontaktowe to:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 59-79-100,
e-mail:
urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/SkrytkaESP.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl.

Dane osobowe:

 • osób reprezentujących Wnioskodawcę będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wynikającego z  przepisów prawa określających umocowanie do reprezentowania – w zakresie ważności umów i właściwej reprezentacji stron. Podanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy lub ważności podejmowanych czynności;
 • osób wskazanych przez Wnioskodawcę do kontaktu i koordynacji Zadania (imię i nazwisko, służbowe dane kontaktowe, miejsce pracy) będą przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu zawarcia i realizacji umowy oraz rozliczenia końcowego
  z zawartej umowy;
 • mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie;
 • będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, osobom, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, przysługuje prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Ponadto osobom, wskazanym przez Wnioskodawcę jako osoby do kontaktu i koordynacji zadania, przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikającego ze szczególnej sytuacji. 

Wnioskodawca jest zobowiązany do przekazania zapisów niniejszej klauzuli wszystkim osobom fizycznym wymienionym w ust. 1 i 2.

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Departament Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)

Data wytworzenia: 11.01.2023

Opublikował w BIP: Monika Gontarczyk

Data opublikowania: 12.01.2023 07:32

Ostatnio zaktualizował: Monika Gontarczyk

Data ostatniej aktualizacji: 19.01.2023 11:25

Liczba wyświetleń: 1932


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony