Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia
Logo Biuletynu Informacji Publicznej

20.06.2024

Komunikaty

Mazowsze dla sportu 2023 – nabór wniosków

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje, że 7 lutego 2023 roku została zatwierdzona do realizacji kolejna edycja programu pn. Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2023”.

Celem programu jest poprawa jakości życia mieszkańców Mazowsza w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, realizowana poprzez udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na budowę lokalnej infrastruktury sportowej oraz remont i przebudowę obiektów sportowych, które są w niedostatecznym stanie technicznym lub funkcjonalnym.

Wnioskodawcy uprawnieni do uzyskania pomocy finansowej

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej są wszystkie jednostki samorządu terytorialnego (gminy i powiaty) z terenu województwa mazowieckiego. Kwota przeznaczona na realizację programu w 2023 roku wynosi 50 000 000 zł.

Rodzaje zadań realizowanych w ramach programu

Pomocą finansową mogą zostać objęte zadania inwestycyjne i zadania bieżące polegające na budowie, przebudowie (modernizacji), remoncie obiektów sportowych przez które rozumie się, w szczególności: hale i boiska sportowe, boiska sportowe wielofunkcyjne, korty tenisowe, skateparki, lodowiska, obiekty do uprawiania sportów wodnych, obiekty do uprawiania sportów miejskich (siłownie plenerowe, pumptrack, street workout), place sportowo – rekreacyjne.

Katalog obiektów nie ma charakteru zamkniętego. Każdy obiekt zgłoszony do programu, służący masowemu uprawianiu sportu i rekreacji oraz spełniający warunki ogólnodostępności będzie podlegać indywidualnej ocenie. Pomocą finansową nie będzie objęty zakup drobnego sprzętu sportowego oraz urządzeń sportowych, które nie będą na stałe zamontowane do podłoża.

Wysokość i warunki pomocy finansowej

Dofinansowanie może wynieść maksymalnie do 75% kosztów kwalifikowalnych zadania i nie może przekroczyć 350 000 zł.

 1. wysokość pomocy finansowej jest jednakowa dla wszystkich rodzajów zadań tj. zadań inwestycyjnych polegających na budowie i modernizacji oraz zadań bieżących polegających na remoncie;
 2. pomoc finansowa będzie przekazana beneficjentom jednorazowo w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy;
 3. minimalny wkład własny beneficjenta wynosi 25% kosztów kwalifikowalnych realizowanego zadania;
 4. beneficjent zobowiązany jest zapewnić środki finansowe na pokrycie wkładu własnego z tytułu kosztów kwalifikowalnych oraz kosztów niekwalifikowalnych;
 5. wnioskowane zadania nie mogą być współfinansowane z innych instrumentów wsparcia realizowanych ze środków Województwa Mazowieckiego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych jak również ze środków pochodzących z programów o podobnym zakresie rzeczowym realizowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki z zastrzeżeniem, że ograniczenie to nie dotyczy środków pozyskanych w ramach programów związanych z modernizacją kompleksów sportowych budowanych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.
 6. dofinansowaniem mogą zostać objęte zadania przygotowane lub planowane, których zakres rzeczowy nie był finansowany w poprzednich edycjach programu.
 7. zakończenie realizacji wnioskowanych zadań musi nastąpić najpóźniej do 31 grudnia 2023 roku;
 8. potwierdzeniem zakończenia realizacji zadania będzie końcowy protokół odbioru podpisany w terminie realizacji zadania określonym w zawartej umowie.

Koszty kwalifikowalne

 • za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko takie wydatki, które są bezpośrednio związane z realizacją wnioskowanego zadania, a konieczność ich poniesienia jest niezbędna do jego realizacji;
 • kosztem kwalifikowalnym będzie wydatek, który zostanie poniesiony nie wcześniej niż po dacie zawarcia pomiędzy województwem mazowieckim a beneficjentem umowy o przyznanie pomocy finansowej i nie później niż w dniu 31 grudnia 2023 roku;
 • w przypadku gdy beneficjent realizując zadanie w ramach „Mazowsze dla sportu 2023”:
  • nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) związanego z realizacją zadania – podatek ten zostanie uznany za koszt kwalifikowalny. Wartość kosztów kwalifikowalnych liczy się wówczas jako wartość brutto wydatku poniesionego przez beneficjenta na realizację zadania,
  • ma prawną możliwość odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) związanego z realizacją zadania – podatek ten zostanie uznany za koszt niekwalifikowalny. Wartość kosztów kwalifikowalnych liczy się wówczas jako wartość netto wydatku poniesionego przez Beneficjenta na realizację zadania.

Nabór wniosków

Wnioski (wg poniżej załączonego wzoru) należy składać od 13 lutego 2023 r. do 6 marca 2023 r.

 • w formie papierowej osobiście w godzinach: 8.00–16.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26 lub        w punktach kancelaryjnych urzędu;
 • w formie papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Edukacji Publicznej i Sportu
ul. B. Brechta 3
03–472 Warszawa

w zamkniętej kopercie z dopiskiem (Nabór wniosków „Mazowsze dla sportu 2023”) – o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego lub data nadania;

W ramach programu można złożyć tylko jeden wniosek na jedno odrębne zadanie. W przypadku miasta st. Warszawy, każdą dzielnicę rozumie się jako odrębną jednostkę samorządu terytorialnego.

 • wniosek powinien być wypełniony w sposób czytelny oraz umożliwiający odczytanie wszystkich niezbędnych i wymaganych informacji;
 • wypełniając wniosek należy usunąć wykropkowane miejsca i wpisać właściwy tekst,
 • proponuje się, aby nazwy zadań nie były zbyt rozbudowane przez zawarcie w nich zbyt szczegółowych informacji (konkretnych adresów, nr działek, nazw obszarów, itp.);
 • tabela – montaż finansowy zadania nie zawiera funkcji automatycznego sumowania liczb;
 • wartości liczbowe należy podawać w formacie do dwóch miejsc po przecinku;
 • wniosek powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli
 • w imieniu wnioskodawcy oraz posiadać kontrasygnatę Skarbnika wnioskodawcy;
 • wniosek złożony w innym trybie i formie niż podane powyżej nie będzie rozpatrywany.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem pomocy finansowej.

Dodatkowe informacje (kontakt)

Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

 • Włodzimierz Figarski – Kierownik Biura Sportu, tel. (22) 59 79 414;
 • Roman Żuk, tel. (22) 59 79 410,
 • Karolina Kobylińska, tel. (22) 59 79 448,
 • Kamil Sawicki, tel. (22) 59 79 443.

Dokumenty

Szczegółowe informacje, zasady udzielania i rozliczania pomocy finansowej w ramach „Mazowsze dla sportu 2023” oraz wzory obowiązujących dokumentów, stanowią załącznik do niniejszego komunikatu.

Wzór umowy pomiędzy województwem mazowieckim a wnioskodawcą o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowsze dla sportu 2023”, zostanie opublikowany w terminie późniejszym na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Karolina Kobylińska (ES)

Data wytworzenia: 08.02.2023

Opublikował w BIP: Monika Gontarczyk

Data opublikowania: 08.02.2023 14:44

Ostatnio zaktualizował: Monika Gontarczyk

Data ostatniej aktualizacji: 07.03.2023 12:19

Liczba wyświetleń: 12377

Data opublikowania: 08.02.2023 14:44


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony