Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia
Logo Biuletynu Informacji Publicznej

24.05.2024

Komunikaty

Nabór uzupełniający do Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka

28 lutego 2023 r. został uruchomiony dodatkowy termin naboru wniosków do projektu Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2022/2023.

Dodatkowy termin naboru dotyczy tylko i wyłącznie wnioskodawców, którzy nie złożyli wniosku o przyznanie stypendium w trakcie I terminu naboru obowiązującego do 27 lutego 2023 r.

Etapy naboru:

 1. Elektroniczna rejestracja wniosków stypendialnych na stronie internetowej projektu w terminie od 28.02.2023 r. do 07.03.2023 r. do godz. 23.59.
 2. Przesłanie oryginału wniosku wraz z załącznikami do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w terminie do 20.03.2023 r. O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

  O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 • w roku szkolnym 2021/2022 otrzymali promocję do następnej klasy/otrzymali świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
 • w roku szkolnym 2022/2023 są uczniami VII lub VIII klasy szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego, zlokalizowanych na obszarze Województwa Mazowieckiego.
 • uzyskali średnią ocen z 3 dowolnie wybranych szkolnych przedmiotów ogólnych rozwijających kompetencje kluczowe, obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym 2021/2022 na poziomie nie niższym niż 5,66.
  Co najmniej jeden przedmiot, spośród 3 przedmiotów wskazanych do średniej, musi być ujęty w kierunku rozwoju edukacyjnego ucznia;
 • uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym 2021/2022 na poziomie nie niższym niż 5,40.

Aby ubiegać się o stypendium należy:

 • założyć konto na stronie internetowej projektu, każdy uczeń ubiegający się o stypendium musi założyć nowe konto (konta założone w poprzednich edycjach projektu są nieaktywne)
 • po aktywacji konta należy zalogować się na stronę stypendialną, korzystając z danych użytych podczas tworzenia konta
 • zarejestrować elektronicznie wniosek o przyznanie stypendium
 • wydrukować i podpisać:
  • wniosek
  • oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych
  •  I część Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia
  • oświadczenie o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy)

Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów, poświadczających osiągnięcia  edukacyjne ucznia, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym 2021/2022 bądź uczęszcza w roku szkolnym 2022/2023, lub innego upoważnionego do tego rodzaju czynności pracownika szkoły. Wyżej wymienione dokumenty może potwierdzić za zgodność z oryginałem również notariusz.

 • przesłać dokumenty listem poleconym w  zaklejonej kopercie zawierającej opis: imię
  i nazwisko Wnioskodawcy, jego adres, Numer ID oraz dopisek: „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” na adres:
  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Edukacji Publicznej i Sportu, ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa (o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu).
 • dokumenty można też złożyć osobiście w  Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Skoczylasa 4, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek–piątek w godz. 8:00–16:00.

Więcej informacji na temat udziału w projekcie oraz procedurze rekrutacyjnej można znaleźć w Regulaminie programu .

Zapraszamy do aplikowania o stypendium

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Emilia Grubek

Data wytworzenia: 03.03.2023

Opublikował w BIP: Urszula Sabak

Data opublikowania: 03.03.2023 11:55

Ostatnio zaktualizował: Urszula Sabak

Data ostatniej aktualizacji: 03.03.2023 15:09

Liczba wyświetleń: 3677

Data opublikowania: 03.03.2023 11:55


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony