Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

Komunikaty

Nabór uzupełniający w ramach programu Mazowsze dla seniorów

Wnioski w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022 można składać od 4 do 15 lipca.

Zarząd Województwa Mazowieckiego 28 czerwca 2022 r. podjął uchwałę nr 1042/333/22 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania pn.: „Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022” (dalej: Instrument).

Cel Instrumentu: aktywizacja osób starszych, zapobieganie ich wykluczeniu i utracie samodzielności poprzez polepszenie jakości życia mieszkańców regionu w wieku senioralnym i udzielenie gminom z terenu województwa mazowieckiego oraz dzielnicom m. st. Warszawy, pomocy finansowej przeznaczonej na realizację własnych zadań bieżących gmin albo dzielnic, będących inicjatywą rad seniorów.

Uprawnieni wnioskodawcy: Wsparcie finansowe w ramach ogłoszonego naboru uzupełniającego w ramach Instrumentu jest przeznaczone dla gmin z terenu województwa mazowieckiego oraz dzielnic m. st. Warszawy, przy których została powołana rada seniorów, jednakże w naborze uzupełniającym mogą wziąć udział wyłącznie tylko te podmioty, które nie znalazły się na Liście Beneficjentów zatwierdzonej przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 89/22 z dnia 21 czerwca 2022 r.

Zakres rzeczowy pomocy finansowej: pomocą finansową ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego, w formie dotacji celowej, części kosztów kwalifikowalnych mogą zostać objęte Zadania własne gmin oraz dzielnic m. st. Warszawy o charakterze bieżącym, będące inicjatywą rady seniorów, niebędące inwestycją.

WAŻNE!

Wnioski w naborze uzupełniającym należy składać w terminie od 4 lipca 2022 r. do 15 lipca 2022 r. (termin uważa się za zachowany, jeśli wniosek wpłynie do Urzędu najpóźniej 15 lipca 2022 r.) wyłącznie za pomocą profilu zaufanego ePUAP.

Regulamin wraz z załącznikami

W przypadku awarii systemu ePUAP dopuszcza się możliwość złożenia wniosku na adres e-mail Departamentu: zdrowie@mazovia.pl, przy czym nie zwalnia to wnioskodawcy z konieczności zapewnienia integralności złożonego wniosku i zapewnienia prawidłowości podpisów. Ponadto w takim przypadku należy w treści wiadomości e-mail podać informację o awarii systemu ePUAP.

W ramach naboru uzupełniającego wnioskodawca może złożyć jeden wniosek, za wyjątkiem Miasta Stołecznego Warszawy, które może złożyć więcej wniosków tj. po jednym  wniosku na każdą dzielnicę. Wniosek może dotyczyć tylko jednego Zadania.

Wnioski w naborze uzupełniającym o przyznanie pomocy finansowej w ramach Instrumentu należy sporządzić wg załączonego wzoru w jednym egzemplarzu (wypełnionym elektronicznie). Wnioski muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu gminy (wójt/ burmistrz/ prezydent) przy kontrasygnacie skarbnika gminy/miasta.

Szczegółowy zakres oraz warunki udzielania pomocy finansowej określone są w Regulaminie udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania pn.: „Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022” przyjętego uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 463/311/22 29 marca 2022 r. w sprawie Regulaminu udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach zadania pn.: „Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022”.

Zasady udzielania pomocy finansowej

Dotacja może wynieść do 80 % kosztów kwalifikowalnych zadania i nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł.

Uwaga! W ramach naboru uzupełniającego zadania Samorząd Województwa Mazowieckiego przewidział przyznawanie pomocy finansowej jedynie w formie dotacji wypłacanej „z dołu”, tj. po zrealizowaniu i rozliczeniu zadania.

Szczegółowe informacje dotyczących ogłoszonego naboru uzupełniającego do zadania pn.: „Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022” udzielają pracownicy Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

  • Anna Gerej, tel. (22) 59 79 908
  • Magdalena Szelpuk-Tworowska, tel. (22) 59 79 924
  • Katarzyna Kuryłowicz, tel. (22) 59 79 936
  • Anna Nawrocka, tel. (22) 59 79 904

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Anna Gerej (ZD)

Data wytworzenia: 29.06.2022

Opublikował w BIP: Edyta Jankowska

Data opublikowania: 29.06.2022 13:54

Ostatnio zaktualizował: Monika Gontarczyk

Data ostatniej aktualizacji: 01.07.2022 10:02

Liczba wyświetleń: 917


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony