62329;ogloszenie-nr-32021-o-naborze-kandydata-do-rady-nadzorczej-spolki-mazowiecki-szpital-wojewodzki-im-sw-jana-pawla-ii-w-siedlcach-sp-z-oo-z-dnia-5-pazdziernika-2021-r;Ogłoszenie nr 3/2021 o naborze kandydata do Rady Nadzorczej spółki Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. z dnia 5 października 2021 r.;Firma i siedziba spółki: Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. 08-110 Siedlce, Ul. Poniatowskiego 26;Ogłoszenie nr 3/2021 o naborze kandydata do Rady Nadzorczej spółki Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. z dnia 5 października 2021 r.;Firma i siedziba spółki: Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. 08-110 Siedlce, Ul. Poniatowskiego 26;;Dodanie pliku "Zgłoszenie i oświadczenia kandydata.docx".Zmiana nazwy pliku z "Zgłoszenie i oświadczenia kandydata.docx" na "Zgłoszenie i oświadczenia kandydata".;;/pl/bip/komunikaty/ogloszenie-nr-32021-o-naborze-kandydata-do-rady-nadzorczej-spolki-mazowiecki-szpital-wojewodzki-im-sw-jana-pawla-ii-w-siedlcach-sp-z-oo-z-dnia-5-pazdziernika-2021-r.html;/pl/bip/komunikaty/ogloszenie-nr-32021-o-naborze-kandydata-do-rady-nadzorczej-spolki-mazowiecki-szpital-wojewodzki-im-sw-jana-pawla-ii-w-siedlcach-sp-z-oo-z-dnia-5-pazdziernika-2021-r.html;Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie;2021-10-05 15:45:00;2021-10-08 10:55:17;;;Komunikaty;2;TYTUL;Tytuł strony;Ogłoszenie nr 3/2021 o naborze kandydata do Rady Nadzorczej spółki Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. z dnia 5 października 2021 r.; ; ;3d1c74e5-7233-4ca7-b622-ce8ff79aa16a;ContentWYSIWYG;Treść strony;Treść strony;

Liczba członków Rady Nadzorczej przewidywanych do powołania: 1
Numer KRS: 0000336825


Podstawowy przedmiot działalności Spółki: działalność szpitali.

 1. Kandydat do Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej powinien:
 1. Kandydat do Rady Nadzorczej Spółki nie może:
 1. Każdy kandydat jest zobowiązany do złożenia zgłoszenia wraz z wymaganymi oświadczeniami, którego wzór stanowi załącznik do ogłoszenia, zwanego dalej „zgłoszeniem”, oraz podpisanego życiorysu.
 1. Osoby zainteresowane udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym, spełniające warunki określone w treści ogłoszenia, zgłaszają swój udział w postępowaniu
  w terminie siedmiu dni kalendarzowych, licząc od dnia opublikowania ogłoszenia
  o postępowaniu na stronie internetowej  Województwa Mazowieckiego. Termin uważa się za zachowany, jeśli zgłoszenie wpłynęło do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przed jego upływem.
 2. Zgłoszenie należy złożyć/przesłać w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie, na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji, Wydział ds. Nadzoru Właścicielskiego,
ul. Kłopotowskiego 22, 03-717 Warszawa, z dopiskiem „Dotyczy ogłoszenia nr 3/2021 z dnia ….. października 2021 roku – Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.”.

 1. Bez rozpoznania pozostawia się:
 1. Kandydatom, którzy odpowiedzieli na ogłoszenie, a nie zostali wybrani, nie przysługuje możliwość odwołania się.
 1. Zgłoszenia kandydatów, odrzucone lub pozostawione bez rozpoznania, zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego.
 1. Prowadzone postępowanie może być zakończone w każdym czasie bez podania przyczyny.

 Informujemy, że:

 Administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26,
03-719 Warszawa, tel. (22) 5979100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp.

 Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl.

 Dane osobowe kandydata:

 1. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („dalej RODO), na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego w celu wyboru kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki z udziałem Województwa Mazowieckiego, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295, z późn. zm.), w związku z 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 735);
 2. będą udostępnione (w zakresie imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania)
  w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Mazowieckiego oraz mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
 3. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 4. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji
  w sprawie indywidualnej.

 Kandydatowi przysługuje prawo: 

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia;
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).

 Podanie danych osobowych we wskazanym wyżej celu jest wymogiem ustawowym
i uczestnik postępowania kwalifikacyjnego jest zobowiązany do ich podania w przypadku uczestnictwa w postępowaniu. Odmowa podania danych wymaganych przepisami prawa uniemożliwi wzięcie udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

 

;; ; ;99d44529-9b0f-46da-bbe0-850e27ca091e;Attachment;Pliki do pobrania:;Załączniki do strony;/resource/46931/143416/Zg%25C5%2582oszenie+i+o%25C5%259Bwiadczenia+kandydata.docx;DOCX;dbba6747119a43d07be8c4a9db03752f.docx;52.71 KB; ; ; ;5f5e717a-3300-11eb-b8ca-0050568c021d;PageTitle;Tytuł sekcji;Tytuł strony;Komunikaty; ; ;7a8b56cc-3300-11eb-b8ca-0050568c021d;PageMetric;_Metryka strony BIP;Metryka strony;0;0;0;/admin/counter/count-like;0;;;;_Metryka strony BIP;;1;1;component.phtml;1;0;;;;0;1;1;;1;1;; ;[60430] Ogłoszenie nr 3/2021 o naborze kandydata do Rady Nadzorczej spółki Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. z dnia 5 października 2021 r.;2451;Admin\Model\Project\Relational;Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie;Urszula Sabak;;2021-10-05;Urszula Sabak;2021-10-08;Urszula Sabak;2021-10-05;; ; ;8207d42e-3a91-11eb-8c9b-0050568c021d;PageDescription;Zajawka strony;Zajawka strony;Firma i siedziba spółki: Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. 08-110 Siedlce, Ul. Poniatowskiego 26; ; ;6ef2b538-3a92-11eb-8c9b-0050568c021d;PageMeta;Przyciski drukowania;Metryczka strony;0;0;/admin/counter/count-like;;;;446;szpital wojewódzki w Siedlcach;?tag[]=446; ;757;rada nadzorcza;?tag[]=757; ; ;;;;;Przyciski drukowania;;1;1;component.phtml;1;0;;;1;1;;;;;;;1;;;;; ; ; ;6f0aa08e-3a92-11eb-8c9b-0050568c021d;Html;Uwagi do artykułu;HTML;
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

; ; ; ;231014ca-80e8-11eb-a90d-0050568c868b;PageTitle;Tytuł strony;Tytuł strony;Ogłoszenie nr 3/2021 o naborze kandydata do Rady Nadzorczej spółki Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. z dnia 5 października 2021 r.; ; ;9113c9b9-a40a-11eb-b405-0050568c8094;PageThumbnail;Miniatura strony;Miniaturka strony;; ; ;