{"id":62329,"name":"ogloszenie-nr-32021-o-naborze-kandydata-do-rady-nadzorczej-spolki-mazowiecki-szpital-wojewodzki-im-sw-jana-pawla-ii-w-siedlcach-sp-z-oo-z-dnia-5-pazdziernika-2021-r","title":"Og\u0142oszenie nr 3\/2021 o naborze kandydata do Rady Nadzorczej sp\u00f3\u0142ki Mazowiecki Szpital Wojew\u00f3dzki im. \u015bw. Jana Paw\u0142a II w Siedlcach Sp. z o.o. z dnia 5 pa\u017adziernika 2021 r.","desc":"Firma i siedziba sp\u00f3\u0142ki: Mazowiecki Szpital Wojew\u00f3dzki im. \u015bw. Jana Paw\u0142a II w Siedlcach Sp. z o.o. 08-110 Siedlce, Ul. Poniatowskiego 26","header":"Og\u0142oszenie nr 3\/2021 o naborze kandydata do Rady Nadzorczej sp\u00f3\u0142ki Mazowiecki Szpital Wojew\u00f3dzki im. \u015bw. Jana Paw\u0142a II w Siedlcach Sp. z o.o. z dnia 5 pa\u017adziernika 2021 r.","lead":"Firma i siedziba sp\u00f3\u0142ki: Mazowiecki Szpital Wojew\u00f3dzki im. \u015bw. Jana Paw\u0142a II w Siedlcach Sp. z o.o. 08-110 Siedlce, Ul. Poniatowskiego 26","keywords":"","changes":"Dodanie pliku \u0022Zg\u0142oszenie i o\u015bwiadczenia kandydata.docx\u0022.\nZmiana nazwy pliku z \u0022Zg\u0142oszenie i o\u015bwiadczenia kandydata.docx\u0022 na \u0022Zg\u0142oszenie i o\u015bwiadczenia kandydata\u0022.","menu":"","path":"\/pl\/bip\/komunikaty\/ogloszenie-nr-32021-o-naborze-kandydata-do-rady-nadzorczej-spolki-mazowiecki-szpital-wojewodzki-im-sw-jana-pawla-ii-w-siedlcach-sp-z-oo-z-dnia-5-pazdziernika-2021-r.html","url":"\/pl\/bip\/komunikaty\/ogloszenie-nr-32021-o-naborze-kandydata-do-rady-nadzorczej-spolki-mazowiecki-szpital-wojewodzki-im-sw-jana-pawla-ii-w-siedlcach-sp-z-oo-z-dnia-5-pazdziernika-2021-r.html","infoOwner":"Urz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego w Warszawie","dateFirstPublicate":"2021-10-05 15:45:00","dateLastVersionPublicate":"2021-10-08 10:55:17","dateAvailableFrom":"","dateAvailableTo":"","type":"Komunikaty","pageParams":[{"id":"2","name":"TYTUL","description":"Tytu\u0142 strony","value":"Og\u0142oszenie nr 3\/2021 o naborze kandydata do Rady Nadzorczej sp\u00f3\u0142ki Mazowiecki Szpital Wojew\u00f3dzki im. \u015bw. Jana Paw\u0142a II w Siedlcach Sp. z o.o. z dnia 5 pa\u017adziernika 2021 r."}],"components":[{"id":"3d1c74e5-7233-4ca7-b622-ce8ff79aa16a","type":"ContentWYSIWYG","name":"Tre\u015b\u0107 strony","description":"Tre\u015b\u0107 strony","content":{"content":"\u003Cp\u003ELiczba cz\u0142onk\u00f3w Rady Nadzorczej przewidywanych do powo\u0142ania: 1\u003Cbr \/\u003E Numer KRS: 0000336825\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cbr \/\u003E Podstawowy przedmiot dzia\u0142alno\u015bci Sp\u00f3\u0142ki: dzia\u0142alno\u015b\u0107 szpitali.\u003C\/p\u003E\n\u003Col\u003E\n\u003Cli\u003EKandydat do Rady Nadzorczej Sp\u00f3\u0142ki, zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia\u0142alno\u015bci leczniczej powinien:\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ol\u003E\n\u003Cul\u003E\n\u003Cli\u003Eposiada\u0107 wykszta\u0142cenie wy\u017csze lub wykszta\u0142cenie wy\u017csze uzyskane za granic\u0105 uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepis\u00f3w odr\u0119bnych, oraz co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o prac\u0119, powo\u0142ania, wyboru, mianowania, sp\u00f3\u0142dzielczej umowy o prac\u0119, lub \u015bwiadczenia us\u0142ug na podstawie innej umowy lub wykonywania dzia\u0142alno\u015bci gospodarczej na w\u0142asny rachunek;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Espe\u0142nia\u0107 przynajmniej jeden z poni\u017cszych wymog\u00f3w:\n\u003Col\u003E\n\u003Cli\u003Eposiada\u0107 stopie\u0144 naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Eposiada\u0107 tytu\u0142 zawodowy radcy prawnego, adwokata, bieg\u0142ego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Emie\u0107 uko\u0144czone studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA),\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Eposiada\u0107 certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Eposiada\u0107 certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Eposiada\u0107 certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Eposiada\u0107 certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Eposiada\u0107 potwierdzenie z\u0142o\u017cenia egzaminu przed komisj\u0105 powo\u0142an\u0105 przez Ministra Przekszta\u0142ce\u0144 W\u0142asno\u015bciowych, Ministra Przemys\u0142u i Handlu, Ministra Skarbu Pa\u0144stwa lub Komisj\u0105 Selekcyjn\u0105 powo\u0142an\u0105 na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Eposiada\u0107 potwierdzenie z\u0142o\u017cenia egzaminu przed komisj\u0105 powo\u0142an\u0105 przez ministra w\u0142a\u015bciwego do spraw Skarbu Pa\u0144stwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Emie\u0107 z\u0142o\u017cony egzamin dla kandydat\u00f3w na cz\u0142onk\u00f3w organ\u00f3w nadzorczych przed komisj\u0105 egzaminacyjn\u0105 wyznaczon\u0105 przez Prezesa Rady Ministr\u00f3w,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Emie\u0107 z\u0142o\u017cony egzamin dla kandydat\u00f3w na cz\u0142onk\u00f3w organ\u00f3w nadzorczych przed komisj\u0105 egzaminacyjn\u0105 wyznaczon\u0105 przez ministra w\u0142a\u015bciwego do spraw aktyw\u00f3w pa\u0144stwowych.\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ol\u003E\n\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ul\u003E\n\u003Col\u003E\n\u003Cli\u003EKandydat do Rady Nadzorczej Sp\u00f3\u0142ki nie mo\u017ce:\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ol\u003E\n\u003Cul\u003E\n\u003Cli\u003Epozostawa\u0107 w stosunku pracy ze sp\u00f3\u0142k\u0105 ani \u015bwiadczy\u0107 pracy lub us\u0142ug na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Ewykonywa\u0107 zaj\u0119\u0107, kt\u00f3re pozostawa\u0142yby w sprzeczno\u015bci z jego obowi\u0105zkami jako cz\u0142onka organu nadzorczego albo mog\u0142yby wywo\u0142a\u0107 podejrzenie o stronniczo\u015b\u0107 lub interesowno\u015b\u0107 lub rodzi\u0107 konflikt interes\u00f3w wobec dzia\u0142alno\u015bci sp\u00f3\u0142ki,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Epe\u0142ni\u0107 funkcji spo\u0142ecznego wsp\u00f3\u0142pracownika albo by\u0107 zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze pos\u0142a do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o prac\u0119 lub \u015bwiadczy\u0107 prac\u0119 na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Ewchodzi\u0107 w sk\u0142ad organu partii politycznej reprezentuj\u0105cego parti\u0119 polityczn\u0105 na zewn\u0105trz oraz uprawnionego do zaci\u0105gania zobowi\u0105za\u0144,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Eby\u0107 zatrudnionym przez parti\u0119 polityczn\u0105 na podstawie umowy o prac\u0119 lub \u015bwiadczy\u0107 prac\u0119 na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.\u00a0\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ul\u003E\n\u003Col\u003E\n\u003Cli\u003EKa\u017cdy kandydat jest zobowi\u0105zany do z\u0142o\u017cenia zg\u0142oszenia wraz z wymaganymi o\u015bwiadczeniami, kt\u00f3rego wz\u00f3r stanowi za\u0142\u0105cznik do og\u0142oszenia, zwanego dalej \u201ezg\u0142oszeniem\u201d, oraz podpisanego \u017cyciorysu.\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ol\u003E\n\u003Col\u003E\n\u003Cli\u003EOsoby zainteresowane udzia\u0142em w post\u0119powaniu kwalifikacyjnym, spe\u0142niaj\u0105ce warunki okre\u015blone w tre\u015bci og\u0142oszenia, zg\u0142aszaj\u0105 sw\u00f3j udzia\u0142 w post\u0119powaniu \u003Cbr \/\u003E w terminie siedmiu dni kalendarzowych, licz\u0105c od dnia opublikowania og\u0142oszenia \u003Cbr \/\u003E o post\u0119powaniu na stronie internetowej\u00a0 Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego. Termin uwa\u017ca si\u0119 za zachowany, je\u015bli zg\u0142oszenie wp\u0142yn\u0119\u0142o do Urz\u0119du Marsza\u0142kowskiego Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego w Warszawie przed jego up\u0142ywem.\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EZg\u0142oszenie nale\u017cy z\u0142o\u017cy\u0107\/przes\u0142a\u0107 w formie pisemnej, w zamkni\u0119tej kopercie, na adres:\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ol\u003E\n\u003Cp\u003EUrz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Nadzoru W\u0142a\u015bcicielskiego i Inwestycji, Wydzia\u0142 ds. Nadzoru W\u0142a\u015bcicielskiego, \u003Cbr \/\u003E ul. K\u0142opotowskiego 22, 03-717 Warszawa, z dopiskiem \u201eDotyczy og\u0142oszenia nr 3\/2021 z dnia \u2026.. pa\u017adziernika 2021 roku \u2013 Mazowiecki Szpital Wojew\u00f3dzki im. \u015bw. Jana Paw\u0142a II w Siedlcach Sp. z o.o.\u201d.\u003C\/p\u003E\n\u003Col\u003E\n\u003Cli\u003EBez rozpoznania pozostawia si\u0119:\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ol\u003E\n\u003Cul\u003E\n\u003Cli\u003Ezg\u0142oszenia kandydat\u00f3w, kt\u00f3re wp\u0142yn\u0119\u0142y po terminie,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Ezg\u0142oszenia kandydat\u00f3w, kt\u00f3re nie spe\u0142niaj\u0105 wymog\u00f3w formalnych.\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ul\u003E\n\u003Col\u003E\n\u003Cli\u003EKandydatom, kt\u00f3rzy odpowiedzieli na og\u0142oszenie, a nie zostali wybrani, nie przys\u0142uguje mo\u017cliwo\u015b\u0107 odwo\u0142ania si\u0119.\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ol\u003E\n\u003Col\u003E\n\u003Cli\u003EZg\u0142oszenia kandydat\u00f3w, odrzucone lub pozostawione bez rozpoznania, zostan\u0105 komisyjnie zniszczone po up\u0142ywie trzech miesi\u0119cy od dnia zako\u0144czenia post\u0119powania kwalifikacyjnego.\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ol\u003E\n\u003Col\u003E\n\u003Cli\u003EProwadzone post\u0119powanie mo\u017ce by\u0107 zako\u0144czone w ka\u017cdym czasie bez podania przyczyny.\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ol\u003E\n\u003Cp\u003E\u00a0Informujemy, \u017ce:\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u00a0Administratorem danych osobowych jest Wojew\u00f3dztwo Mazowieckie, dane kontaktowe: Urz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego w\u00a0Warszawie, ul. Jagiello\u0144ska 26, \u003Cbr \/\u003E 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979100, email: \u003Ca href=\u0022mailto:urzad_marszalkowski@mazovia.pl\u0022\u003Eurzad_marszalkowski@mazovia.pl\u003C\/a\u003E, ePUAP: \/umwm\/esp.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u00a0Administrator wyznaczy\u0142 inspektora ochrony danych, z kt\u00f3rym mo\u017cna si\u0119 skontaktowa\u0107 pod adresem e-mail: \u003Ca href=\u0022mailto:iod@mazovia.pl\u0022\u003Eiod@mazovia.pl\u003C\/a\u003E.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u00a0Dane osobowe kandydata:\u003C\/p\u003E\n\u003Col\u003E\n\u003Cli\u003Eb\u0119d\u0105 przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporz\u0105dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w\u00a0sprawie ochrony os\u00f3b fizycznych w zwi\u0105zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep\u0142ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95\/46\/WE (\u003Cem\u003E\u201edalej RODO\u003C\/em\u003E), na potrzeby post\u0119powania kwalifikacyjnego w celu wyboru kandydata na cz\u0142onka Rady Nadzorczej sp\u00f3\u0142ki z udzia\u0142em Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia\u0142alno\u015bci leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295, z p\u00f3\u017an. zm.), w zwi\u0105zku z 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarz\u0105dzania mieniem pa\u0144stwowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 735);\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Eb\u0119d\u0105 udost\u0119pnione (w zakresie imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania) \u003Cbr \/\u003E w Biuletynie Informacji Publicznej Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego oraz mog\u0105 by\u0107 udost\u0119pnione podmiotom upowa\u017cnionym na podstawie przepis\u00f3w prawa oraz podmiotom \u015bwiadcz\u0105cym obs\u0142ug\u0119 administracyjno-organizacyjn\u0105 Urz\u0119du;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Eb\u0119d\u0105 przechowywane nie d\u0142u\u017cej, ni\u017c to wynika z przepis\u00f3w o archiwizacji;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Enie b\u0119d\u0105 przetwarzane w spos\u00f3b zautomatyzowany, w celu podj\u0119cia decyzji \u003Cbr \/\u003E w sprawie indywidualnej.\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ol\u003E\n\u003Cp\u003E\u00a0Kandydatowi przys\u0142uguje prawo:\u00a0\u003C\/p\u003E\n\u003Col\u003E\n\u003Cli\u003Edost\u0119pu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usuni\u0119cia;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Ewniesienia skargi do organu nadzorczego, kt\u00f3rym jest Prezes Urz\u0119du Ochrony Danych Osobowych (szczeg\u00f3\u0142y na stronie internetowej https:\/\/uodo.gov.pl).\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ol\u003E\n\u003Cp\u003E\u00a0Podanie danych osobowych we wskazanym wy\u017cej celu jest wymogiem ustawowym \u003Cbr \/\u003E i uczestnik post\u0119powania kwalifikacyjnego jest zobowi\u0105zany do ich podania w przypadku uczestnictwa w post\u0119powaniu. Odmowa podania danych wymaganych przepisami prawa uniemo\u017cliwi wzi\u0119cie udzia\u0142u w post\u0119powaniu kwalifikacyjnym.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u00a0\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u00a0\u003C\/p\u003E","promotion":false}},{"id":"99d44529-9b0f-46da-bbe0-850e27ca091e","type":"Attachment","name":"Pliki do pobrania:","description":"Za\u0142\u0105czniki do strony","content":[{"src":"\/resource\/46931\/143416\/Zg%25C5%2582oszenie+i+o%25C5%259Bwiadczenia+kandydata.docx","extension":"DOCX","name":"dbba6747119a43d07be8c4a9db03752f.docx","size":"52.71 KB"}]},{"id":"5f5e717a-3300-11eb-b8ca-0050568c021d","type":"PageTitle","name":"Tytu\u0142 sekcji","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Komunikaty"}},{"id":"7a8b56cc-3300-11eb-b8ca-0050568c021d","type":"PageMetric","name":"_Metryka strony BIP","description":"Metryka strony","content":{"bip_mode":0,"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":0,"config":{"htmlId":"","cssClass":"","cssStyle":"","name":"_Metryka strony BIP","header":"","enabled":true,"cacheable":true,"template":"component.phtml","renderMode":1,"reloadPeriod":0,"showFrom":null,"showTo":null,"showPrinter":false,"showChangeRegister":0,"defaultShow":true,"viewType":"1","showLikeButtons":false,"showVisitCounter":true,"showPdfConversion":true,"export":false},"currPage":{},"visitCounter":2451,"currProject":{"fkPersonCreate":1,"dateCreate":{"date":"2020-08-23 22:05:13.000000","timezone_type":3,"timezone":"Europe\/Warsaw"},"fkPersonModify":4,"dateModify":{"date":"2023-09-27 12:20:46.000000","timezone_type":3,"timezone":"Europe\/Warsaw"}},"provider":"Urz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego w Warszawie","reviewer":"Urszula Sabak","responsible":"","createDate":"2021-10-05","editor":"Urszula Sabak","provideDate":"2021-10-08","publisher":"Urszula Sabak","publilcateDate":"2021-10-05","closureReason":""}},{"id":"8207d42e-3a91-11eb-8c9b-0050568c021d","type":"PageDescription","name":"Zajawka strony","description":"Zajawka strony","content":{"desc":"Firma i siedziba sp\u00f3\u0142ki: Mazowiecki Szpital Wojew\u00f3dzki im. \u015bw. Jana Paw\u0142a II w Siedlcach Sp. z o.o. 08-110 Siedlce, Ul. Poniatowskiego 26"}},{"id":"6ef2b538-3a92-11eb-8c9b-0050568c021d","type":"PageMeta","name":"Przyciski drukowania","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":null,"modDate":null,"tags":[{"ID":446,"TEXT":"szpital wojew\u00f3dzki w Siedlcach","URL":"?tag[]=446"},{"ID":757,"TEXT":"rada nadzorcza","URL":"?tag[]=757"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Przyciski drukowania","header":"","enabled":true,"cacheable":true,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"show-printer":true,"show-pdf":true,"show-add-date":false,"show-mod-date":false,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":true,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":false,"show-info-creator":false}}},{"id":"6f0aa08e-3a92-11eb-8c9b-0050568c021d","type":"Html","name":"Uwagi do artyku\u0142u","description":"HTML","content":{"content":{"html":"\u003Cstrong\u003E\u003Cbr \/\u003EUWAGA\u003Cbr \/\u003EInformacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dost\u0119pne s\u0105 na stronie\u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u003C\/span\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/archiwum.mazovia.pl\u0022\u003Earchiwum.mazovia.pl\u003C\/a\u003E\u003C\/strong\u003E\n\u003Cp\u003E\u003C\/p\u003E"}}},{"id":"231014ca-80e8-11eb-a90d-0050568c868b","type":"PageTitle","name":"Tytu\u0142 strony","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Og\u0142oszenie nr 3\/2021 o naborze kandydata do Rady Nadzorczej sp\u00f3\u0142ki Mazowiecki Szpital Wojew\u00f3dzki im. \u015bw. Jana Paw\u0142a II w Siedlcach Sp. z o.o. z dnia 5 pa\u017adziernika 2021 r."}},{"id":"9113c9b9-a40a-11eb-b405-0050568c8094","type":"PageThumbnail","name":"Miniatura strony","description":"Miniaturka strony","content":[]}]}