Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

Komunikaty

Postępowanie kwalifikacyjne na członków zarządu Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego

Rada nadzorcza Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa) ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na wybór członków zarządu Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego jest wybór:

 1. Wiceprezesa Zarządu ds. logistyki i inwestycji;
 2. Członka Zarządu ds. cyfryzacji;
 3. Członka Zarządu ds. organizacji procesu opieki medycznej.

Wymagania kwalifikacyjne od kandydata na Wiceprezesa ds. logistyki i inwestycji:

 1. legitymowanie się wyższym wykształceniem i doświadczeniem zawodowym;
 2. posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy;
 3. korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
 5. niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka Zarządu w spółkach handlowych.

Wymagania kwalifikacyjne od kandydata na członka zarządu cyfryzacji:

 1. legitymowanie się wyższym wykształceniem i doświadczeniem zawodowym;
 2. posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy;
 3. korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
 5. niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka Zarządu w spółkach handlowych.

Wymagania kwalifikacyjne od kandydata na członka zarządu organizacji procesu opieki medycznej:

 1. legitymowanie się wyższym wykształceniem i doświadczeniem zawodowym;
 2. posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy;
 3. korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
 5. niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka Zarządu w spółkach handlowych.

Termin i miejsce przyjmowania ofert:

Zainteresowani proszeni są o złożenie pisemnych ofert w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na stanowisko Wiceprezesa ds. logistyki i inwestycji Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Spółka z o.o.”, „Oferta na stanowisko Członka Zarządu ds. cyfryzacji Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Spółka z o.o.” lub „Oferta na stanowisko Członka Zarządu ds. organizacji procesu opieki medycznej Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Spółka z o.o.”, w terminie do dnia 20 lipca 2022 r. do godz. 15.00 w Kancelarii Spółki (blok A, parter) lub przesłać na adres Spółki do dnia  20 lipca 2022r. do godz. 15.00.

      Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do Spółki.

Data otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 lipca 2022 r. o godz. 13.00

Termin i miejsce przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej:

25 lipca 2022  r. od godz.  12.00 w siedzibie spółki Warszawa ul. Kondratowicza 8, bądź w trybie zdalnym.

Zakres zagadnień, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej:

 1. zakres działania Spółki oraz sektora, w którym działa Spółka;
 2. doświadczenie zawodowe;
 3. zasady funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek komunalnych;
 4. zasady organizacji podmiotów leczniczych, organizacji i udzielania zamówień publicznych oraz ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
 5. zasady ekonomii, planowania, analizy finansowej i rachunkowości zarządczej
 6. przedstawienie koncepcji realizacji zadań Zarządu.

 Termin, miejsce i sposób uzyskania przez kandydatów informacji o Spółce:

 • Na wniosek kandydata Spółka udostępnia niezbędne informacje poprzez ich okazanie lub w razie potrzeby wykonanie kopii (w formie kserokopii lub skanów dokumentów);
 • Informacje o Spółce można uzyskać od poniedziałku do piątku, w godz. 8.30-13.00, w Biurze Zarządu Spółki (Warszawa, ul. Kondratowicza 8, blok A, pok. 20).

Oferta powinna zawierać:

 • oświadczenia kandydata o:
  1. korzystaniu z pełni praw publicznych,
  2. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  3. niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska Członka Zarządu,
  4. zapoznaniu się z Regulaminem Wyboru Członka Zarządu Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Spółka z o.o.,
  5. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu;
  6. niekaralności
 • dokumenty potwierdzające:
  1. posiadanie wyższego wykształcenia, odpowiedniego do stanowiska objętego postępowaniem kwalifikacyjnym
  2. co najmniej pięcioletni staż pracy,
  3. doświadczenie zawodowe.

 Wypowiedź Kandydata, w zakresie każdego zagadnienia będącego przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, podlega ocenie w skali od 0 do 5 (gdzie 5 stanowi maksimum).

Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, w każdym czasie, bez podania przyczyn, bez wyłonienia kandydata.

 

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Katarzyna Radkowska (Mazowiecki Szpital Bródnowski Spółka z o.o.)

Data wytworzenia: 13.07.2022

Opublikował w BIP: Urszula Sabak

Data opublikowania: 13.07.2022 12:35

Ostatnio zaktualizował: Urszula Sabak

Data ostatniej aktualizacji: 13.07.2022 12:35

Liczba wyświetleń: 312


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony