Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia

13.04.2024

Komunikaty

Protokół końcowy z posiedzenia komisji przeprowadzającej konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

14 marca 2024 r. odbyło się I posiedzenie Komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

Warszawa, 26 marca 2024 r.

Protokół końcowy z posiedzenia Komisji konkursowej

przeprowadzającej konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie (zwany dalej: „Protokołem końcowym”)

 1. 14 marca 2024 r. odbyło się I posiedzenie Komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, zwanej dalej „Komisją”. Z ww. posiedzenia został sporządzony Protokół. Harmonogram pracy Komisji stanowi załącznik nr 1 do Protokołu końcowego.
 2. 26 marca 2024 r. odbyło się II posiedzenie Komisji. Obrady otworzyła Pani Ewa Jakubowska – Przewodnicząca Komisji. Obecnych było 11 członków Komisji, co stanowiło wymagane kworum. Lista obecności z II posiedzenia Komisji stanowi załącznik nr 2 do Protokołu końcowego. W skład Komisji wchodzili:
  • Ewa Jakubowska – przewodnicząca Komisji, przedstawiciel Zarządu Województwa Mazowieckiego;
  • Paweł Cukrowski – przedstawiciel Zarządu Województwa Mazowieckiego;
  • Justyna Gałczyńska – przedstawiciel Zarządu Województwa Mazowieckiego;
  • Justyna Szylman – przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
  • Mirosław Zientarzewski – przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
  • Kamila Smakulska-Kurek – Przedstawiciel Związku Zawodowego Pracowników Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie;
  • Małgorzata Kunecka – Przedstawiciel Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” nr 536 przy Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie;
  • Barbara Rzeczycka – przedstawiciel Stowarzyszenia Muzealników Polskich;
  • Agnieszka Kluczewska–Wójcik – przedstawiciel Polskiego Instytutu nad Sztuką Świata;
  • Jan Rzeszotarski – przedstawiciel Rady Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie;
  • Jan Święch – przedstawiciel Rady Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.
 3. Członkowie Komisji, złożyli oświadczenia że nie zachodzą wobec nich okoliczności, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Oświadczenia stanowią załączniki nr 3–13 do Protokołu końcowego. W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wpłynęło 9 ofert konkursowych, tj. Pani Blanki Melanii Ciężkiej, Pana Daniela Daleckiego, Pani Moniki Drąg, Pani Anny Grunwald, Pani Wioletty Łabudy-Iwaniak, Pani Anny Piontek, Pani Doroty Serwy, Pani Joanny Wasilewskiej i Pani Magdaleny Wróblewskiej.
 4. Po dokonaniu analizy dokumentacji złożonej w ofertach konkursowych, w wyniku głosowania jawnego Komisja oddała:
 • 9 (słownie: dziewięć) głosów ważnych, w tym 9 (słownie: dziewięć) głosów „za” dopuszczeniem Pani Blanki Melanii Ciężkiej do dalszej części postępowania konkursowego. Głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” nie oddano;
 • 9 (słownie: dziewięć) głosów ważnych, w tym 0 (słownie: zero) głosów „za”, 6 (słownie: sześć) głosów „przeciw” oraz 2 (słownie: dwa) „wstrzymujące się”, dopuszczeniu Pani Moniki Drąg do dalszej części postępowania konkursowego;
 • 9 (słownie: dziewięć) głosów ważnych, w tym 9 (słownie: dziewięć) głosów „za” dopuszczeniem Anny Grunwald do dalszej części postępowania konkursowego. Głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” nie oddano;
 • 9 (słownie: dziewięć) głosów ważnych, w tym 9 (słownie: dziewięć) głosów „za” dopuszczeniem Pani Wioletty Łabudy-Iwaniak do dalszej części postępowania konkursowego. Głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” nie oddano;
 • 9 (słownie: dziewięć) głosów ważnych, w tym 0 (słownie: zero) głosów „za”, 9 (słownie: dziewięć) głosów „przeciw” oraz 0 (słownie: zero) „wstrzymujących się”, dopuszczeniu Pani Anny Piontek do dalszej części postępowania konkursowego;
 • 9 (słownie: dziewięć) głosów ważnych, w tym 9 (słownie: dziewięć) głosów „za” dopuszczeniem Pani Doroty Serwy do dalszej części postępowania konkursowego. Głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” nie oddano;

„wstrzymujących się” nie oddano;

Pani Dorota Serwa została dopuszczona do II etapu postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko Dyrektora Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, jako że spełniła wymogi formalne, o których mowa w ogłoszeniu o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, pod warunkiem uzupełnienia podpisu pod jednym z dokumentów do 25 marca 2024 r. do godziny 16:00.

 • 9 (słownie: dziewięć) głosów ważnych, w tym 9 (słownie: dziewięć) głosów „za” dopuszczeniem Pani Joanny Wasilewskiej do dalszej części postępowania konkursowego. Głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” nie oddano;
 • 9 (słownie: dziewięć) głosów ważnych, w tym 9 (słownie: dziewięć) głosów „za” dopuszczeniem Magdaleny Wróblewskiej do dalszej części postępowania konkursowego. Głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” nie oddano.
 1. Wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu o konkursie spełniło 7 kandydatów.
 2. Szablon analizy formalnej określający spełnienie przez kandydata wymogów określonych w ogłoszeniu o konkursie, umożliwiających dopuszczenie do II etapu postępowania konkursowego stanowi załącznik nr 14 do Protokołu końcowego.
 3. Uchwała Komisji w sprawie dopuszczenia kandydata do II etapu postępowania konkursowego stanowi załącznik nr 15 do Protokołu końcowego.
 4. W dniu 25 marca 2024 r. Pani Dorota Serwa uzupełniła brakujący podpis pod dokumentem.
 5. Komisja ustaliła szczegółowe kryteria oceny kandydata na stanowisko Dyrektora Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, który stanowi załącznik nr 16 do Protokołu końcowego.
 6. Kandydaci, w kolejności alfabetycznej przedstawili autorski program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Dyrektora Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, oraz udzielali odpowiedzi na zadawane przez Komisję pytania. Karty z pytaniami, określające spełnienie przez poszczególnych kandydatów kryteriów konkursu, stanowią załączniki nr 17 - 27 do Protokołu końcowego.
 7. Pan Daniel Dalecki nie przybył na posiedzenie Komisji konkursowej.
 8. Po zakończeniu prezentacji przez kandydata, Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie jawne nad kandydaturami. Każdy z członków Komisji dysponował jednym głosem. Głosowanie odbywało się na imiennych kartach do głosowania. Głosy liczyła Przewodnicząca Komisji. W wyniku głosowania Komisja oddała następujące głosy:
 • 11 (słownie: jedenaście) głosów ważnych, w tym 0 (słownie: zero) „za” wyborem Pani Blanki Melani Ciężkiej na kandydata na stanowisko Dyrektora Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie;
 • 11 (słownie: jedenaście) głosów ważnych, w tym 0 (słownie: zero) „za” wyborem Pani Anny Grunwald na kandydata na stanowisko Dyrektora Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie;
 • 11 (słownie: jedenaście) głosów ważnych, w tym 0 (słownie: zero) „za” wyborem Pani Wioletty Łabudy – Iwaniak na kandydata na stanowisko Dyrektora Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie;
 • 11 (słownie: jedenaście) głosów ważnych, w tym 1 (słownie: jeden) „za” wyborem Pani Doroty Serwy na kandydata na stanowisko Dyrektora Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie;
 • 11 (słownie: jedenaście) głosów ważnych, w tym 0 (słownie: zero) „za” wyborem Pani Joanny Wasilewskiej na kandydata na stanowisko Dyrektora Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie;
 • 11 (słownie: jedenaście) głosów ważnych, w tym 10 (słownie: dziesięć) „za” wyborem Pani Magdaleny Wróblewskiej na kandydata na stanowisko Dyrektora Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.
 1. Imienne karty do głosowania stanowią załącznik nr 28 do Protokołu końcowego.
 2. W wyniku głosowania bezwzględną większość głosów uzyskała Pani Magdalena Wróblewska.
 3. Uchwała w sprawie wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie stanowi załącznik nr 29 do Protokołu końcowego.
 4. Przewodnicząca Komisji poinformowała, że zgodnie z § 12 Regulaminu pracy Komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, o wynikach konkursu niezwłocznie powiadomi Zarząd Województwa Mazowieckiego.
 5. Przewodnicząca Komisji poinformowała, że do Przewodniczącej Komisji konkursowej, wpłynęło odwołanie od decyzji Komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie Pani Anny Drąg. Zgodnie 2 pkt 2 Regulaminu pracy komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie określającego szczegółowy tryb pracy komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, stanowiącego załącznik do uchwały nr 477/477/24 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 marca 2024, Komisja nie rozpatruje innych, niż oferty konkursowe dokumentów, m.in. skarg, anonimów, wniosków, rekomendacji, które wpływają do Komisji w trakcie trwania procedury konkursowej. Dodatkowo, ustawa o z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 87) oraz rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. poz. 724) nie przewidują procedury odwoławczej od decyzji Komisji konkursowej. Projekt odpowiedzi na odwołanie stanowi załącznik nr 30 do protokołu końcowego.
 6. Na tym protokół zakończono.

Podpisy uczestników posiedzenia

Przewodnicząca Komisji

Ewa Jakubowska

Członkowie Komisji

Paweł Cukrowski

Justyna Gałczyńska

Justyna Szylman

Mirosław Zientarzewski

Kamila Smakulska–Kurek

Małgorzata Kunecka

Barbara Rzeczycka

Agnieszka Kluczewska–Wójcik

Jan Rzeszotarski

Jan Święch

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Justyna Gałczyńska

Data wytworzenia: 03.04.2024

Opublikował w BIP: Tomasz Opaliński

Data opublikowania: 03.04.2024 14:51

Ostatnio zaktualizował: Tomasz Opaliński

Data ostatniej aktualizacji: 03.04.2024 14:51

Liczba wyświetleń: 466

Data opublikowania: 03.04.2024 14:51


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony