{"id":70316,"name":"publiczny-komunikat-o-mozliwym-naruszeniu-ochrony-danych-osobowych","title":"Publiczny komunikat o mo\u017cliwym naruszeniu ochrony danych osobowych","desc":"","header":"Publiczny komunikat o mo\u017cliwym naruszeniu ochrony danych osobowych","lead":"","keywords":"","changes":"Zmiana tre\u015bci strony.","menu":"","path":"\/pl\/bip\/komunikaty\/publiczny-komunikat-o-mozliwym-naruszeniu-ochrony-danych-osobowych.html","url":"\/pl\/bip\/komunikaty\/publiczny-komunikat-o-mozliwym-naruszeniu-ochrony-danych-osobowych.html","infoOwner":"Urz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego w Warszawie","dateFirstPublicate":"2022-12-09 14:49:33","dateLastVersionPublicate":"2023-01-24 14:50:53","dateAvailableFrom":"","dateAvailableTo":"","type":"Komunikaty","pageParams":[{"id":"2","name":"TYTUL","description":"Tytu\u0142 strony","value":"Publiczny komunikat o naruszeniu ochrony danych osobowych"}],"components":[{"id":"3d1c74e5-7233-4ca7-b622-ce8ff79aa16a","type":"ContentWYSIWYG","name":"Tre\u015b\u0107 strony","description":"Tre\u015b\u0107 strony","content":{"content":"\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EUrz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul.\u00a0Jagiello\u0144skiej 26\u003C\/strong\u003E (dalej UMWM), maj\u0105c na wzgl\u0119dnie wymogi zawarte w art. 34 ust 1 Rozporz\u0105dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016\/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os\u00f3b fizycznych w zwi\u0105zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep\u0142ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95\/46\/WE (og\u00f3lne rozporz\u0105dzenie o\u00a0ochronie danych), \u003Cstrong\u003Einformuje o\u00a0 naruszeniu ochrony danych osobowych,\u003C\/strong\u003E w zwi\u0105zku z\u003Cstrong\u003E\u00a0\u003C\/strong\u003Eidentyfikacj\u0105 zdarzenia, polegaj\u0105cego na\u003Cstrong\u003E\u00a0ataku z\u0142o\u015bliwego oprogramowania szyfruj\u0105cego pliki, z\u003C\/strong\u003Enajduj\u0105ce si\u0119 w\u00a0infrastrukturze W\u0119z\u0142a Regionalnego\u003Cstrong\u003E (szerzej w \u003Ca href=\u0022\/pl\/bip\/komunikaty\/incydent-cyberbezpieczenstwa-1.html\u0022 title=\u0022incydent-cyberbezpieczenstwa-1\u0022 target=\u0022_self\u0022\u003Ekomunikacie\u003C\/a\u003E).\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EZdarzenie to doprowadzi\u0142o \u003Cstrong\u003Edo utraty dost\u0119pno\u015bci danych osobowych\u003C\/strong\u003E, kt\u00f3rych\u003Cstrong\u003E \u003C\/strong\u003Eadministratorem jest Wojew\u00f3dztwo Mazowieckie oraz partnerzy projekt\u00f3w (jednostki samorz\u0105du terytorialnego). Obecnie\u003Cstrong\u003E nie potwierdzono wycieku Pa\u0144stwa danych osobowych \u003C\/strong\u003Eani\u00a0\u003Cstrong\u003Enie\u00a0odnotowano ich ujawnienia przez osoby nieuprawnione.\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003EKonsekwencje naruszenia\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003EZdarzenie skutkuje przede wszystkim brakiem mo\u017cliwo\u015bci korzystania z us\u0142ug \u015bwiadczonych przez Partner\u00f3w w infrastrukturze W\u0119z\u0142a Regionalnego.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EChocia\u017c dotychczasowe czynno\u015bci nie potwierdzi\u0142y, by Pa\u0144stwa dane zosta\u0142y wykorzystane w\u00a0spos\u00f3b nieuprawniony, \u003Cstrong\u003Ejeste\u015bmy zobowi\u0105zani do poinformowania Pa\u0144stwa o mo\u017cliwych konsekwencjach naruszenia ochrony danych osobowych,\u003C\/strong\u003E takich jak: pr\u00f3by uzyskania na Pa\u0144stwa szkod\u0119 po\u017cyczek w instytucjach pozabankowych, bez konieczno\u015bci okazywania dokumentu to\u017csamo\u015bci; wykorzystanie Pa\u0144stwa danych osobowych do pr\u00f3by wy\u0142udzenia ubezpieczenia; pr\u00f3by wy\u0142udzenia od Pani\/a dodatkowych danych osobowych poprzez podszywanie si\u0119 pod inn\u0105 osob\u0119 lub instytucj\u0119; wykorzystanie Pa\u0144stwa danych do\u00a0uwierzytelnienia (weryfikacji to\u017csamo\u015bci), wykorzystanie Pa\u0144stwa danych osobowych do\u00a0skorzystania z Pa\u0144stwa praw obywatelskich, np. do oddania g\u0142osu w\u00a0g\u0142osowaniu nad\u00a0\u015brodkami bud\u017cetu obywatelskiego; pr\u00f3by ukrycia swojej to\u017csamo\u015bci.\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003ECo mog\u0105 Pa\u0144stwo zrobi\u0107, \u017ceby zminimalizowa\u0107 negatywne skutki naruszenia?\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003EZalecamy, aby zachowali Pa\u0144stwo \u003Cstrong\u003Eostro\u017cno\u015b\u0107 w sytuacji odbierania po\u0142\u0105cze\u0144 telefonicznych\u003C\/strong\u003E od\u00a0nieznanych numer\u00f3w telefon\u00f3w; w us\u0142ugach, gdzie nr PESEL jest has\u0142em dost\u0119powym, \u003Cstrong\u003Erozwa\u017cyli zastosowanie uwierzytelnienia dwusk\u0142adnikowego\u003C\/strong\u003E.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EMog\u0105 Pa\u0144stwo skorzysta\u0107 z mo\u017cliwo\u015bci za\u0142o\u017cenia konta w Biurze Informacji Kredytowej S.A. celem monitorowania pr\u00f3b zaci\u0105gni\u0119cia zobowi\u0105za\u0144 finansowych z\u00a0wykorzystaniem Pa\u0144stwa danych. Obecnie na rynku dost\u0119pne s\u0105 r\u00f3wnie\u017c inne us\u0142ugi umo\u017cliwiaj\u0105ce podobny monitoring, nale\u017c\u0105 do nich m.in. system \u003Ca href=\u0022https:\/\/www.bezpiecznypesel.pl\/\u0022\u003EBezpieczny Pesel\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/chronpesel.pl\/\u0022\u003EChro\u0144 Pesel\u003C\/a\u003E.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EJe\u017celi dowiedz\u0105 si\u0119 Pa\u0144stwo o upublicznieniu lub wykorzystaniu Pa\u0144stwa danych przez osob\u0119 nieuprawnion\u0105, prosimy o natychmiastowe zawiadomienie policji oraz\u00a0o\u00a0przekazanie tej informacji do inspektora ochrony danych w Urz\u0119dzie Marsza\u0142kowskim Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego \u2013 Aleksandry Olender (ul. Jagiello\u0144ska 26, 03-719 Warszawa, adres e-mail: \u003Ca href=\u0022mailto:iod@mazovia.pl\u0022\u003Eiod@mazovia.pl\u003C\/a\u003E\u00a0 lub \u003Ca href=\u0022mailto:urzad_marszalkowski@mazovia.pl\u0022\u003Eurzad_marszalkowski@mazovia.pl\u003C\/a\u003E, skrzynka ePUAP: \/umwm\/esp.).\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003E\u015arodki zastosowane\/proponowane przez administratora w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych (w tym \u015brodki w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutk\u00f3w)\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003EUrz\u0105d podj\u0105\u0142 dzia\u0142ania maj\u0105ce na celu ochron\u0119 przed ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami naruszenia tj.: \u003Cstrong\u003Ezg\u0142oszono incydent do\u00a0Zespo\u0142u Reagowania na Incydenty Bezpiecze\u0144stwa Komputerowego CSIRT NASK\u003C\/strong\u003E, zg\u0142oszono naruszenie ochrony danych osobowych \u003Cstrong\u003Edo\u00a0Prezesa Urz\u0119du Ochrony Danych Osobowych\u003C\/strong\u003E; z\u0142o\u017cono zawiadomienie o\u00a0pope\u0142nieniu przest\u0119pstwa. Aktualnie trwaj\u0105 prace zmierzaj\u0105ce do przywr\u00f3cenia prawid\u0142owego funkcjonowania system\u00f3w w mo\u017cliwie najkr\u00f3tszym czasie. Partnerom projekt\u00f3w przekazano propozycj\u0119 dzia\u0142a\u0144, maj\u0105cych na celu zapobiegni\u0119cie eskalacji incydentu. Urz\u0105d pozostaje w sta\u0142ej wsp\u00f3\u0142pracy z partnerami.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EPrzepraszamy za ewentualne niedogodno\u015bci, kt\u00f3rych mogli Pa\u0144stwo do\u015bwiadczy\u0107 w zwi\u0105zku z\u00a0zaistnia\u0142\u0105 sytuacj\u0105.\u003C\/p\u003E","promotion":false}},{"id":"99d44529-9b0f-46da-bbe0-850e27ca091e","type":"Attachment","name":"Pliki do pobrania:","description":"Za\u0142\u0105czniki do strony"},{"id":"5f5e717a-3300-11eb-b8ca-0050568c021d","type":"PageTitle","name":"Tytu\u0142 sekcji","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Komunikaty"}},{"id":"7a8b56cc-3300-11eb-b8ca-0050568c021d","type":"PageMetric","name":"_Metryka strony BIP","description":"Metryka strony","content":{"bip_mode":0,"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":0,"config":{"htmlId":"","cssClass":"","cssStyle":"","name":"_Metryka strony BIP","header":"","enabled":true,"cacheable":true,"template":"component.phtml","renderMode":1,"reloadPeriod":0,"showFrom":null,"showTo":null,"propertiesTypes":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"showPrinter":false,"showChangeRegister":0,"defaultShow":true,"viewType":"1","showLikeButtons":false,"showVisitCounter":true,"showPdfConversion":true,"export":false},"currPage":{},"visitCounter":2758,"currProject":{"fkPersonCreate":1,"dateCreate":{"date":"2020-08-23 22:05:13.000000","timezone_type":3,"timezone":"Europe\/Warsaw"},"fkPersonModify":4,"dateModify":{"date":"2024-02-26 09:05:48.000000","timezone_type":3,"timezone":"Europe\/Warsaw"}},"provider":"Urz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego w Warszawie","reviewer":"Monika Gontarczyk","responsible":"","createDate":"2022-12-09","editor":"Monika Gontarczyk","provideDate":"2023-01-24","publisher":"Monika Gontarczyk","publilcateDate":"2022-12-09","closureReason":""}},{"id":"8207d42e-3a91-11eb-8c9b-0050568c021d","type":"PageDescription","name":"Zajawka strony","description":"Zajawka strony","content":[]},{"id":"6ef2b538-3a92-11eb-8c9b-0050568c021d","type":"PageMeta","name":"Przyciski drukowania","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":null,"modDate":null,"tags":[],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Przyciski drukowania","header":"","enabled":true,"cacheable":true,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"properties-types":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"show-printer":true,"show-pdf":true,"show-add-date":false,"show-mod-date":false,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":true,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":false,"show-info-creator":false}}},{"id":"6f0aa08e-3a92-11eb-8c9b-0050568c021d","type":"Html","name":"Uwagi do artyku\u0142u","description":"HTML","content":{"content":{"html":"\u003Cstrong\u003E\u003Cbr \/\u003EUWAGA\u003Cbr \/\u003EInformacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dost\u0119pne s\u0105 na stronie\u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u003C\/span\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/archiwum.mazovia.pl\u0022\u003Earchiwum.mazovia.pl\u003C\/a\u003E\u003C\/strong\u003E\n\u003Cp\u003E\u003C\/p\u003E"}}},{"id":"231014ca-80e8-11eb-a90d-0050568c868b","type":"PageTitle","name":"Tytu\u0142 strony","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Publiczny komunikat o mo\u017cliwym naruszeniu ochrony danych osobowych"}},{"id":"9113c9b9-a40a-11eb-b405-0050568c8094","type":"PageThumbnail","name":"Miniatura strony","description":"Miniaturka strony","content":[]},{"id":"081e2827-a0d5-11ee-af74-00155d005433","type":"PageMetric","name":"Metryka strony infokiosku","description":"Metryka strony","content":{"bip_mode":0,"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":0,"config":{"htmlId":"","cssClass":"","cssStyle":"","name":"Metryka strony infokiosku","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.infokiosk.phtml","renderMode":1,"reloadPeriod":0,"showFrom":null,"showTo":null,"propertiesTypes":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"showPrinter":false,"showChangeRegister":0,"defaultShow":true,"viewType":null,"showLikeButtons":false,"showVisitCounter":false,"showPdfConversion":false,"export":false},"currPage":{},"visitCounter":2758,"currProject":{"fkPersonCreate":1,"dateCreate":{"date":"2020-08-23 22:05:13.000000","timezone_type":3,"timezone":"Europe\/Warsaw"},"fkPersonModify":4,"dateModify":{"date":"2024-02-26 09:05:48.000000","timezone_type":3,"timezone":"Europe\/Warsaw"}},"provider":"Urz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego w Warszawie","reviewer":"Monika Gontarczyk","responsible":"","createDate":"2022-12-09","editor":"Monika Gontarczyk","provideDate":"2023-01-24","publisher":"Monika Gontarczyk","publilcateDate":"2022-12-09","closureReason":""}}]}