Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia
Logo Biuletynu Informacji Publicznej

20.07.2024

Kontrola zarządcza

Zasady kontroli zarządczej w Samorządzie Województwa Mazowieckiego

Zasady kontroli zarządczej stanowią załącznik do Zarządzenia nr 65/19 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2019 r.

§ 1.

 1. Kontrolę zarządczą w Samorządzie Województwa Mazowieckiego stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.
 2. Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności:
  • zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
  • skuteczności i efektywności działania;
  • wiarygodności sprawozdań;
  • ochrony zasobów;
  • przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;
  • efektywności i skuteczności przepływu informacji;
  • zarządzania ryzykiem.
 3. Kontrola zarządcza w Samorządzie Województwa Mazowieckiego obejmuje pięć obszarów:
  • środowisko wewnętrzne;
  • cele i zarządzanie ryzykiem;
  • mechanizmy kontroli;
  • informację i komunikację;
  • monitorowanie i ocenę.

§ 2.

 1. Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych, zwanych dalej „jednostkami”, należy do obowiązków kierowników tych jednostek, z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. System kontroli zarządczej w jednostkach funkcjonuje zgodnie ze Standardami kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych stanowiącymi załącznik do komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF poz. 84).
 3. Sekretarz Województwa – Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, wykonując - zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego - czynności kierownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, zwanego dalej „Urzędem”, zapewnia funkcjonowanie kontroli zarządczej w Urzędzie, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnym zarządzeniu dotyczącym kontroli zarządczej w Urzędzie.

 § 3.

 1. Kierownicy jednostek na podstawie:
  • monitorowanie realizacji celów i zadań,
  • samooceny kontroli zarządczej,
  • procesu zarządzania ryzykiem,
  • zaleceń audytu wewnętrznego,
  • zaleceń kontroli wewnętrznych,
  • zaleceń kontroli zewnętrznych

- dokonują  analizy funkcjonowania jednostek.

 1. Kierownicy jednostek przeprowadzają samoocenę kontroli zarządczej raz do roku w oparciu o wytyczne określone w komunikacie nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF poz. 11).
 2. Kierownicy jednostek realizują proces zarządzania ryzykiem w oparciu o wytyczne określone w komunikacie nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem (Dz. Urz. MF poz. 56).
 3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu kontroli zarządczej lub zidentyfikowaniu możliwości poprawy sposobu jej funkcjonowania kierownicy jednostek zobowiązani są do podejmowania działań naprawczych.

§ 4.

 1. Kierownicy jednostek na podstawie dokonanej analizy funkcjonowania jednostek, podpisują oświadczenia cząstkowe o stanie kontroli zarządczej.
 2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, może zostać podpisane z jednoczesnym wskazaniem obszarów działalności, do których kierownik jednostki ma zastrzeżenia.
  W takim przypadku, zastrzeżenia należy wskazać wraz z opisem planowanych lub podjętych działań zmierzających do zniwelowania ryzyk lub słabości systemu kontroli zarządczej.
 3. Kierownicy jednostek składają oświadczenia cząstkowe, o którym mowa w ust. 1, za rok poprzedni w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego każdego roku w systemie elektronicznym, dostępnym na stronie internetowej kontrola.mazovia.pl, z zastrzeżeniem ust. 5.
 4. Kierownicy jednostek po zatwierdzeniu oświadczenia w systemie, o którym mowa w ust. 3, drukują je i podpisują, a następnie wydruk ten przekazują do Biura Audytu Wewnętrznego Urzędu, zachowując termin wskazany w ust. 3.
 5. Sekretarz Województwa – Dyrektor Urzędu składa Marszałkowi Województwa Mazowieckiego oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Urzędzie, przeprowadzonej zgodnie z § 2 ust. 3, według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej (Dz. U. poz. 1581), za rok poprzedni, w terminie określonym w odrębnym zarządzeniu dotyczącym kontroli zarządczej w Urzędzie.

§ 5.

 1. Podmiotem odpowiedzialnym za przedstawienie Marszałkowi Województwa Mazowieckiego rekomendacji w zakresie podpisania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Samorządu Województwa Mazowieckiego, jest Przewodniczący Zespołu do spraw kontroli zarządczej Samorządu Województwa Mazowieckiego, zwanego dalej „Zespołem”.
 2. Marszałek Województwa Mazowieckiego, w drodze zarządzenia określa skład osobowy i zadania Zespołu.

 § 6.

 1. Na podstawie rekomendacji przedstawionych przez Zespół, Marszałek Województwa Mazowieckiego podpisuje oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Samorządzie Województwa Mazowieckiego za rok poprzedni w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, według wzoru określonego rozporządzeniu, o którym mowa w § 4 ust. 5.
 2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, podlega publikacji na stronie bip.mazovia.pl.

Jeżeli załączone dokumenty nie mogą zostać prawidłowo odczytane przez czytnik ekranu, prosimy o kontakt mailowy z  dorota.handke@mazovia.pl bądź telefoniczny: 22 59 79 165. Postaramy się umożliwić Państwu zapoznanie się z tymi dokumentami.

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Departament Organizacji (OR)

Data wytworzenia: 05.01.2022

Opublikował w BIP: Monika Gontarczyk

Data opublikowania: 05.01.2022 14:48

Ostatnio zaktualizował: Urszula Sabak

Data ostatniej aktualizacji: 24.04.2024 09:37

Liczba wyświetleń: 6307

Data opublikowania: 05.01.2022 14:48


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony