Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

Oświadczenia majątkowe

Formularze oświadczeń majątkowych

Wzory dokumentów na podstawie których sporządzane są oświadczenia majątkowe.

Oświadczenia majątkowe składane Marszałkowi Województwa Mazowieckiego powinny być wypełnione tylko i wyłącznie komputerowo.

Dopuszcza się złożenie przez osobę zobowiązaną korekty lub sprostowania do oświadczenia majątkowego w formie odrębnego dokumentu, np. odpowiedniego formularza oświadczenia z dopiskiem „sprostowanie oświadczenia z dnia ....” lub „korekta oświadczenia z dnia ...”.

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
 2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to: tel. (22) 59 79 663, e-mail: iod@mazovia.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe:
  1. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej RODO), w celu realizacji obowiązku ustawowego wynikającego z art. 27c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668) i z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 2399) tj. składania oświadczeń majątkowych;
  2. na podstawie art. 27c ustawy o samorządzie województwa, dane osobowe, przekazywane są do właściwych, ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe, urzędów skarbowych;
  3. informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości;
  4. jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są udostępniane w Biuletynie Informacji Publiczne;
  5. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;
  6. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo:​
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia oraz żądania ograniczenia przetwarzania;
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości przyjęcia oświadczenia majątkowego.

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Departament Organizacji

Data wytworzenia: 23.07.2021

Opublikował w BIP: Monika Gontarczyk

Data opublikowania: 23.07.2021 07:38

Ostatnio zaktualizował: Monika Gontarczyk

Data ostatniej aktualizacji: 18.10.2021 11:24

Liczba wyświetleń: 6873


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony