Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

XXI sesja 25 sierpnia 2020 r.

Relacja z sesji

Mazowieccy radni debatowali nad finansami województwa mazowieckiego. Udzielili zarządowi województwa wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

Absolutorium

Sejmik – 26 głosami „za” i 24 „przeciw” – udzielił wotum zaufania dla zarządu województwa oraz przyjął uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu z tytułu wykonania budżetu województwa za 2019 r.

W zeszłym roku dochody województwa mazowieckiego osiągnęły poziom 3,319 mld zł. Udział w podatkach wyniósł blisko 2,7 mld zł (CIT przeszło 2,3 mld zł, PIT blisko 390 mln zł), co stanowi 81 proc. ogółu dochodów. Rok zamknięty został nadwyżką prawie 91 mln zł. Mazowiecki samorząd wydał natomiast w 2019 r. 3,227 mld zł. Wydatki majątkowe wyniosły 1,33 mld zł. Najwięcej Mazowsze zainwestowało w transport (591,9 mln zł), ochronę zdrowia (256,3 mln zł) i kulturę (78,8 mln zł). Z końcem 2019 r. zadłużenie Mazowsza wyniosło 801,8  mln zł, co stanowi 24 proc. wykonanych dochodów.

Regionalna Izba Obrachunkowa wystawiła pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu. Biegły rewident stwierdził natomiast, że sytuacja majątkowa i finansowa województwa została przedstawiona w sprawozdaniu w sposób rzetelny i jasny.

Do Komisji

Projekt uchwały dotyczący Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2020–2030 przewodniczący sejmiku skierował do dalszych prac w Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego jako wiodącej oraz pozostałych komisji. Celem tej strategii jest wspieranie postępu technologicznego oraz innowacji. Podjęte działania umożliwią z jednej strony wzrost kompetencji cyfrowych społeczeństwa, zapewnienie dostępu do nowoczesnych systemów i usług elektronicznych oraz sprawnie działającej infrastruktury telekomunikacyjnej. Z drugiej strony strategia ma na celu umożliwienie wzrostu aktywności badawczo-rozwojowej w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach.

Komisja Ochrony Środowiska zajmie się natomiast projektem programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu. Zgodnie z roczną oceną powietrza za 2018 r. we wszystkich strefach województwa mazowieckiego (mazowiecka, aglomeracja warszawska, Płock i Radom) doszło do przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 i dwutlenku azotu (w przypadku aglomeracji warszawskiej) oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu w powietrzu. W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia przekroczeń oraz ograniczenia skutków i czasu ich trwania program przewiduje wprowadzenie działań naprawczych.

Inne decyzje sejmiku

Radni zgodzili się na nabycie od Polskich Kolei Państwowych S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Bursztynowej w Warszawie z przeznaczeniem na parking przy Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym.

Wyrazili również zgodę na wprowadzenie zmian do uchwały dotyczącej zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu części nieruchomości przy ul. Siennej 60 i ul. Śliskiej 51 w Warszawie przeznaczonej na Muzeum Getta Warszawskiego.

Ze względu na rezygnację gminy Gniewoszów z pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej, dofinansowanie otrzymał Maków Mazowiecki na budowę boiska przy Szkole Podstawowej nr 1.

 


SEJMIK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
00-142 Warszawa, Plac Bankowy 3/5
tel. +48 224324550
fax +48 226202707
e-mail: kancelaria.sejmiku@mazovia.pl

Facebook - Sejmik Województwa Mazowieckiego

Twitter - Sejmik Województwa Mazowieckiego

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Kancelaria Sejmiku (KS)

Data wytworzenia: 27.08.2020

Opublikował w BIP: Jerzy Lipka-Wołowski

Data opublikowania: 08.11.2021 13:31

Ostatnio zaktualizował: Jerzy Lipka-Wołowski

Data ostatniej aktualizacji: 08.12.2021 10:32

Liczba wyświetleń: 40


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony