Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

XXIV sesja 29 października i 5 listopada 2020 r.

Relacja z sesji

Działania wobec rosnącej pandemii Covid-19 były dominującym tematem posiedzenia Sejmiku 29 października 2020 r. Podczas wznowionego posiedzenia 5 listopada 2020 r. Sejmik powrócił do omówienia walki z pandemią. Radni zapoznali się z informacją Wojewody Mazowieckiego oraz z informacją dyrektora Mazowieckiego Wojewódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

Posiedzenie 29 października 2020 r.

Radni dyskutowali o dynamicznym wzroście liczby zakażeń na Mazowszu, który doprowadzić może w krótkiej perspektywie czasu nie tylko do paraliżu służby zdrowia, lecz także systemu państwowego i samorządowego. W związku z tym, że w sesji nie wzięli udziału Wojewoda Mazowiecki i Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia ani ich przedstawiciele, podjęto decyzję o jej kontynuacji w dniu 5 listopada 2020 r. Pomimo tego Radni w trakcie sesji potwierdzili wolę współpracy z wojewodą ponad podziałami partyjnymi, wyrażając jednocześnie nadzieję, że Wojewoda znajdzie czas na udział w następnej sesji sejmiku poświęconej jakże ważnej kwestii dla wszystkich mieszkańców województwa. Jak bowiem akcentowali radni skuteczna walka z pandemią wymaga bliskiej współpracy administracji rządowej i  samorządowej oraz zaangażowania wszelkich dostępnych sił i środków.

Radni odnosząc się do dzisiejszej sytuacji podkreślali ogromne poświęcenie personelu medycznego w placówkach służby zdrowia w województwie mazowieckim oraz wdzięczność mieszkańców Mazowsza wobec lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych. Wiele głosów wskazywało na potrzebę żelaznego przestrzegania  zasad ograniczających ryzyko zakażenia się koronawirusem. Oceniono również pozytywnie działania zarządu województwa  w zakresie  wykorzystywania funduszy Unii Europejskiej i własnych na pomoc dla instytucji i firm poszkodowanych przez skutki pandemii. Radni oczekują kontynuacji wparcia mazowieckich przedsiębiorców także w najbliższych tygodniach, ponieważ kolejne wprowadzane obostrzenia ograniczają działalność wielu firm.

Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Agnieszka Gonczaryk przedstawiła szczegółową informację o sytuacji placówek medycznych podległych Samorządowi Województwa Mazowieckiego obejmującą dane dotyczące m.in. ilości wolnych łóżek, dostępności leków i specjalistycznego sprzętu. Szczególne zainteresowanie radnych budziła liczba dostępnych respiratorów oraz liczba przeszkolonego personelu medycznego do jego obsługi.

Dyrektor Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie dr Jarosław Rosłon i Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie Agnieszka Kujawska-Misiąg przedstawili informację o pogorszającej się sytuacji w kierowanych przez siebie. placówkach. Za krytyczne uznali braki personelu medycznego. Występujące już wcześniej problemy kadrowe zostały pogłębione podczas pandemii przez konieczność izolowania zarażonego personelu medycznego, a także  pojawiające się coraz częściej zwolnienia lekarskie. W związku z tym dyrektorzy szpitali uznali za priorytetowe ochronę personelu medycznego przed zakażeniami. Zwrócili także uwagę na niedostateczną ilość przeprowadzonych testów, która nie pozwala na wyselekcjonowanie i odizolowanie zakażonych wirusem Covid-19, którzy nie wykazują żadnych objawów choroby. Dyrektorzy podziękowali zarządowi województwa za wsparcie dla swoich szpitali, zarówno ze środków samorządu województwa jak i Unii Europejskiej. Marszałek Adam Struzik podkreślił, że wydatki na walkę z pandemią są priorytetem dla samorządu województwa i wszelkie możliwe środki są kierowane do szpitali. Niemniej jednak  konieczny jest znaczący wzrost finansowania ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia i administracji rządowej.

Mimo trudności finansowych spowodowanych spadkiem dochodów Samorząd Województwa Mazowieckiego podjął następujące działania w walce z Covid-19:

 • zakup respiratorów, aparatów RTG oraz środków ochrony indywidualnej – 10,5 mln zł,
 • uruchomienie projektu z UE – 150 mln zł – I etap oraz 105 mln zł – II etap, w ramach środków RPO WM  2014-2020 do walki z Covid-19 poprzez realizację projektu pt. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-Co-V-2 – 255 mln zł,
 • uruchomienie projektu z UE w ramach środków RPO WM 2014-2020 na projekt pt. „Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19. Celem projektu jest poprawa dostępności do usług opieki zdrowotnej poprzez zwiększenie możliwości wparcia ratowniczego na terenie województwa mazowieckiego – 30 mln zł,  
 • przekazanie w formie dotacji środków dla podmiotów leczniczych o profilu psychiatrycznym na zakup środków  ochrony indywidualnej, takich jak: przyłbice wielorazowe, fartuchy barierowe, kombinezony ochronne, ochraniacze na buty, maski FFP2, maski chirurgiczne, rękawice jednorazowe, płyny do dezynfekcji rąk – 950 tys. zł,
 • przekazanie w formie dotacji (tarcza 4.0 – uruchomienie dodatkowych środków) do kolejnych podmiotów leczniczych – ponad 1,1 mln zł,
 • przeznaczenie w budżecie województwa mazowieckiego kwoty 3 mln zł w celu zakupu środków ochrony indywidualnej dla szpitali psychiatrycznych – II fala zachorowań.

Sejmik przyjął stanowisko w sprawie działań i przedsięwzięć koordynacyjnych w celu zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa mazowieckiego w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2. Za szczególnie istotne sejmik uznał:

 • zapewnienie płynnego finansowania szpitali,
 • usprawnienie bezpośredniej komunikacji na poziomie wojewoda – samorządy – szpitale, obejmujące m.in. tworzenie nowych łóżek dla pacjentów z COVID-19,
 • utworzenie dodatkowych szpitali, na wzór szpitali jednoimiennych,
 • pilne utworzenie izolatoriów w oparciu o zasoby wojskowe,
 • pilne zapewnienie kontenerów medycznych lub środków finansowych pozwalających szpitalom na ich nabycie,
 • wzmocnienie taboru pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego dedykowanego zakażonym pacjentom,
 • zabezpieczenie w kraju leków dla pacjentów z COVID-19, testów na obecność koronawirusa dla pacjentów i pracowników szpitali oraz szczepionek przeciwko grypie dla personelu medycznego,
 • wydawanie przez wojewodów decyzji (poleceń) kierujących do pracy personel medyczny w uzgodnieniu z podmiotami leczniczymi.

Stanowisko zostało skierowane do: Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia, p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i Wojewody Mazowieckiego.

Posiedzenie 5 listopada 2020 r.

Na posiedzeniu 29 października radni omówili sytuację służby zdrowia na Mazowszu, zapoznali się ze szczegółami wsparcia placówek medycznych przez samorząd województwa. Gośćmi sesji byli dyrektorzy szpitali, którzy poinformowali o sytuacji w swoich jednostkach, w szczególności o problemach z ciągłością pracy personelu medycznego. W związku z tym, że główny ciężar odpowiedzialności w walce z pandemią spoczywa na administracji rządowej radni województwa zwrócili się z prośbą o jak najszybszą dyskusję z udziałem wojewody mazowieckiego.

Obrady sesji zostały wznowione 5 listopada po kolejnym tygodniu znacznego wzrostu liczby zakażonych osób  i liczby zgonów oraz decyzji rządu o nowych obostrzeniach mających na celu zahamowanie pandemii.

Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł przedstawił radnym informacje o swoich działaniach w ostatnich miesiącach, których priorytetem było wydzielenie łóżek w szpitalach na Covid-19. Łączna liczba takich łóżek wyniosła (na dzień 04.11.2020) 2893, w tym 212 łóżek respiratorowych. Planowane jest utworzenie dodatkowych 1000 łóżek covidowych.  Wojewoda poinformował także, że w trakcie uruchamiania są szpitale tymczasowe na Stadionie Narodowym (pod nadzorem CSK MSWiA) i Expo (nadzór WIM). Administracja rządowa wsparła także mazowieckie placówki medyczne sprzętem z zasobów Agencji Rezerw Materiałowych i finansowanym z budżetu państwa (m.in. respiratory, kardiomonitory i pulsoksymetry) oraz środkami ochrony indywidualnej dla personelu medycznego. Na Mazowszu zostaną zbudowane przez spółki skarbu państwa dodatkowo cztery szpitale tymczasowe w: Płocku, Ciechanowie, Ostrołęce i Radomiu. Stanowisko wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego zostanie przeniesione do tymczasowego szpitala na Stadionie Narodowym, i ma to usprawnić koordynację przewozu pacjentów. Wojewoda zaakcentował bardzo dobrą współpracę z samorządem, m.in. w zakresie podziału środków z UE: „Mogę tylko pogratulować i podziękować,  że ogromna ilość środków i sprzętu trafiła do szpitali”. 

Sejmik zapoznał się także z informacją Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie o warunkach finansowania i kontraktacji placówek medycznych w związku z pandemią.

Marszałek Adam Struzik podkreślił znaczenie ścisłej współpracy rządu i samorządu w walce z epidemią i jej skutkami. Zwrócił też uwagę, że absolutnym priorytetem dla wszystkich musi być zapewnienie wydolności systemu ochrony zdrowia. Radni w dyskusji wskazywali na konieczność powszechnego testowania personelu medycznego oraz utrzymanie działalności szpitali w leczeniu chorób innych niż związane z Covid-19, trudnej sytuacji kadrowej w  sanepidach, wsparciu szpital przez studentów uczelni medycznych. Radni wyrazili potrzebę kontynuacji różnych programów wsparcia dla gospodarki, w szczególności ze środków Unii Europejskiej. Zarząd Województwa podjął decyzję o zwiększeniu projektu unijnego do walki z Covid-19 o dodatkowe 100 mln zł. Marszałek ocenił, że nie ma dla samorządu ważniejszej sprawy niż ochrona zdrowia i życia obywateli i kierowane są na ten cel wszystkie możliwe środki. Samorząd województwa ściśle współpracuje z innymi samorządami, na poziomie powiatów, miast i gmin.

Przewodniczący Sejmiku Ludwik Rakowski ocenił, że sytuacja w służbie zdrowia jest nadzwyczajnie trudna i wymaga radykalnych środków, aby nie załamał się cały system opieki zdrowotnej.

Radni w wielu głosach wyrażali podziękowanie w związku z ofiarnością i zaangażowaniem, lekarzy, pielęgniarek, pielęgniarzy i ratowników medycznych oraz poparli konieczność wypłacenia dodatkowych świadczeń dla wszystkich walczących z pandemią.

Na kolejnych sesjach sejmik będzie wracał do tych kwestii, w szczególności do realizacji wniosków  z poprzednich dyskusji, dodatkowego finansowania oraz współpracy z wojewodą, jego służbami i Narodowym Funduszem Zdrowia. 

 


SEJMIK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
00-142 Warszawa, Plac Bankowy 3/5
tel. +48 224324550
fax +48 226202707
e-mail: kancelaria.sejmiku@mazovia.pl

Facebook - Sejmik Województwa Mazowieckiego

Twitter - Sejmik Województwa Mazowieckiego

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Kancelaria Sejmiku (KS)

Data wytworzenia: 10.11.2020

Opublikował w BIP: Jerzy Lipka-Wołowski

Data opublikowania: 26.11.2021 15:29

Ostatnio zaktualizował: Jerzy Lipka-Wołowski

Data ostatniej aktualizacji: 08.12.2021 11:39

Liczba wyświetleń: 33


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony