Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

XXV sesja 20 listopada 2020 r.

Relacja z sesji

Sejmik Województwa Mazowieckiego rozpoczął prace nad budżetem na 2021 rok. Sejmik wyraził sprzeciw wobec zamiarów Rządu RP, zmierzających do zawetowania budżetu Unii Europejskiej. Radni dyskutowali także na temat wykluczenia regionu stołecznego ze wsparcia regionalnego w nowej perspektywie finansowania europejskiego.

Budżet 2021

W projekcie budżetu na 2021 r. dochody województwa mazowieckiego oszacowane zostały na 3,4 mld zł, to jest o przeszło 200 mln zł mniej niż w roku 2020. Spowodowane jest to mniejszymi wpływami z dotacji oraz udziału w podatku CIT. Prognozy Ministerstwa Finansów przewidują z jednej strony wzrost dochodów z podatku od osób fizycznych (PIT) o 10 proc. w stosunku do planu na rok 2020, z drugiej spadek dochodów podatkowych od osób prawnych (CIT) o 2,3 proc. Udziały budżetu województwa w tych podatkach mogą wynieść w sumie 2,68 mld zł – o 17,9 mln zł mniej niż w tym roku. Z CIT-u Mazowsze może uzyskać ponad 2,28 mld zł (spadek o 55 mln zł), a z PIT-u 397,5 mln zł (wzrost o 37,2 mln zł).

Wydatki zarząd zaplanował na kwotę 3,6 mld zł, w tym majątkowe na ponad 1 mld zł (29 proc. wydatków ogółem). Najwięcej środków inwestycyjnych skierowano na transport (478,6 mln zł), ochronę zdrowia (280,3 mln zł) i kulturę (76,6 mln zł). Znaczną pozycję w wydatkach stanowić będzie tzw. janosikowe. W przyszłym roku wpłata do budżetu państwa pochłonie aż 638,8 mln zł (wzrost o 46,2 mln zł). Deficyt wyniesie przeszło 212 mln zł i sfinansowany zostanie kredytem długoterminowym na rynku zagranicznym.

Projekt budżetu na 2021 r. skierowany został do dalszych prac w komisjach sejmikowych.

Sejmik przeciwko rządowemu weto

Sejmik, głosami radnych koalicji KO/PSL, przyjął stanowisko, w którym apeluje do Rządu RP o niewykorzystywanie narzędzia, jakim jest weto wobec wieloletniego budżetu Unii Europejskiej. Radni z niepokojem obserwują działania podejmowane przez stronę rządową w tej sprawie. Wskazują, że skutkiem tych „działań może być utrata 750 mld zł. Na takie wsparcie z budżetu unijnego i Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy może liczyć nasz kraj w latach 2021–2027. To pieniądze, które m.in. pozwolą pomóc polskim przedsiębiorstwom wyjść z kryzysu i wyprowadzić krajową gospodarkę z bardzo trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się na skutek pandemii. (…) Z samego tylko Funduszu Odbudowy nasz kraj może otrzymać do 23 mld euro dotacji oraz do 34,2 mld euro pożyczek, a na to zasilenie czeka około 1200 projektów inwestycyjnych z całego kraju wstępnie zakwalifikowanych do Krajowego Planu Odbudowy.” Radni podkreślali również, że „największą pomoc na doposażenie mazowieckich szpitali i stacji pogotowia Mazowsze otrzymało właśnie z UE w ramach projektów o wartości 300 mln zł. Dzięki temu wsparciu, co ważne – przyznanemu niezwłocznie – do mazowieckich szpitali trafiło ponad 40 tys. sztuk sprzętu i wyposażenia oraz ponad 17 mln środków ochrony osobistej. Obecnie trwają prace nad zwiększeniem puli środków o kolejnych 90 mln zł.” Koalicjanci zaapelowali o rozwagę, roztropność i działanie w interesie dobra publicznego oraz całej samorządowej wspólnoty.

Podział funduszy europejskich

Marszałek Adam Struzik poinformował radnych o piśmie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej, przedstawiającym nową koncepcję wsparcia dla regionów statystycznych NUTS 2 w województwie mazowieckim w perspektywie finansowej 2021–2027. Nowa koncepcja zakłada wykluczenie regionu stołecznego ze wsparcia regionalnego. Cała alokacja środków unijnych dla regionu stołecznego zaprojektowana będzie w programach krajowych. Tym samym obszar ten – zdaniem marszałka – odcięty będzie od takich inwestycji jak: budowa dróg, zakup transportu publicznego niskoemisyjnego, mała retencja, rewitalizacja kultury i zabytków, wymiana pieców, wsparcie przedszkoli i szkół czy poprawa dostępności do usług zdrowotnych. Region mazowiecki włączony zostanie natomiast do Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Pomoc dla powiatu przemyskiego

Pod koniec czerwca przez powiat przemyski (województwo podkarpackie) przeszły nawałnice, które spowodowały bardzo duże straty. Zalane zostały domy, uprawy rolne, zniszczeniu uległy mosty i drogi. Sejmik mazowiecki, odpowiadając na prośbę starosty przemyskiego, udzielił pomocy finansowej w wysokości 200 tys. zł, która przeznaczona zostanie na remont drogi nr 2067 Hucisko Nienadowskie – Dubiecko – Sielnica.

Sprzęt dla OSP

Ze względu na rezygnację gmin Wiązowna i Sobolew z zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz oszczędności budżetowe, sejmik zgodził się przekazać 400 tys. zł na zakup sprzętu i ubrań specjalistycznych dla 24 mazowieckich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Gmina Goworowo otrzyma natomiast 100 tys. zł dotacji na nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla jednostki w Kuninie, a gmina Miastków Kościelny 100 tys. zł na modernizację strażnicy OSP Wola Miastkowska.

Inne decyzje sejmiku

Radni dokonali nowelizacji budżetu na 2020 r. oraz statutu szpitala dziecięcego w Dziekanowie Leśnym. Wprowadzili zmiany w uchwałach dotyczących podziału środków finansowych w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego oraz Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej. Zgodzili się również na dokonanie darowizny działki, będącej częścią byłego odcinka drogi wojewódzkiej nr 541 w Żurominie na rzecz miasta.

Radni wprowadzili także zmiany do regulaminu Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego, pozwalające na realizację tego wydarzenia w sytuacji epidemii. Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skierowali skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody o stwierdzeniu nieważności uchwały sejmiku nr 116/20. Projekt rocznego programu współpracy województwa z organizacjami pozarządowymi na 2021 r. skierowany został do komisji sejmikowych.

 


SEJMIK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
00-142 Warszawa, Plac Bankowy 3/5
tel. +48 224324550
fax +48 226202707
e-mail: kancelaria.sejmiku@mazovia.pl

Facebook - Sejmik Województwa Mazowieckiego

Twitter - Sejmik Województwa Mazowieckiego

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Kancelaria Sejmiku (KS)

Data wytworzenia: 24.11.2020

Opublikował w BIP: Jerzy Lipka-Wołowski

Data opublikowania: 01.12.2021 12:43

Ostatnio zaktualizował: Jerzy Lipka-Wołowski

Data ostatniej aktualizacji: 08.12.2021 11:45

Liczba wyświetleń: 35


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony