Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

XXVIII sesja 23 lutego 2021 r.

Porządek obrad

Porządek obrad XXVIII posiedzenia Sejmiku Województwa Mazowieckiego w dniu 21 lutego 2021 r. (VI kadencja).

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2038 (druk nr 497).
 4. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2021 rok (druk nr 498).
 5. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Zatory na rozbudowę budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Drwałach (druk nr 483).
 6. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brok na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z zamontowanym na stałe wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brok (druk nr 484).
 7. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ostrów Mazowiecka na zakup sprzętu specjalistycznego i środków ochrony osobistej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Jelonki (druk nr 485).
 8. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jedlnia-Letnisko na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Jedlnia-Letnisko (druk nr 491).
 9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stara Biała na remont samochodu ratowniczo-gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej Brwilno (druk nr 505) – Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
 10. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadania pn. Naprawa drogi dojazdowej do: działek, parkingów i biura w ROD „Bemowo” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2020 (druk nr 495).
 11. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2021 roku w formie dotacji celowej powiatom prowadzącym, w ramach powiatowych bibliotek publicznych, działy pedagogiczne na bazie zlikwidowanych filii bibliotek pedagogicznych (druk nr 499).
 12. Sprawozdanie Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej o projekcie stanowiska w sprawie oceny podjętych przez Ministra Zdrowia działań zmierzających do wypracowania rozwiązań legislacyjnych dotyczących restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju leczenie szpitalne (druk nr 489).
 13. Sprawozdanie Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego o projekcie stanowiska w sprawie uwag do projektu Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021–2027 w Polsce (druk nr 490).
 14. Sprawozdanie Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie konkursu pt. „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba” (druk nr 493).
 15. Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska o projekcie uchwały w sprawie planu działań krótkoterminowych dla strefy mazowieckiej, w której istnieje ryzyko przekroczenia poziomów dopuszczalnych i alarmowego dwutlenku siarki w powietrzu (druk nr 494).
 16. Projekt uchwały w sprawie skargi na Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych (druk nr 486) – radna Katarzyna Bornowska.
 17. Projekt uchwały w sprawie petycji dotyczącej podjęcia starań o wykreślenie lub zrewidowanie obszaru ochrony krajobrazowej w Milanówku (druk nr 488) – radna Katarzyna Bornowska.
 18. Projekt uchwały w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej w 2021 roku (druk nr 496) – radny Witold Kołodziejski.
 19. Projekt uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2021 w województwie mazowieckim (druk nr 500) – Elżbieta Lanc, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego.
 20. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego (druk nr 501) – Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
 21. Informacja Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + na terenie województwa mazowieckiego.
 22. Sprawozdanie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu o projekcie uchwały w sprawie utworzenia stowarzyszenia pod nazwą: „Stowarzyszenie Kolej Północnego Mazowsza” (druk nr 492).
 23. Projekt stanowiska w sprawie upamiętnienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w 100. rocznicę urodzin (druk nr 502) – Wiesław Raboszuk, Wicemarszałek.
 24. Projekt stanowiska w sprawie upamiętnienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 120. rocznicę urodzin (druk nr 503) – Wiesław Raboszuk, Wicemarszałek.
 25. Projekt stanowiska w sprawie w sprawie upamiętnienia Miry Zimińskiej - Sygietyńskiej w 120. rocznicę urodzin (druk nr 504) – Wiesław Raboszuk, Wicemarszałek.
 26. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2020 r.
 27. Sprawozdania z działalności komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego za 2020 rok.
 28. Interpelacje i zapytania.
 29. Sprawy różne.
 30. Zamknięcie posiedzenia.

SEJMIK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
00-142 Warszawa, Plac Bankowy 3/5
tel. +48 224324550
fax +48 226202707
e-mail: kancelaria.sejmiku@mazovia.pl

Facebook - Sejmik Województwa Mazowieckiego

Twitter - Sejmik Województwa Mazowieckiego

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Kancelaria Sejmiku (KS)

Data wytworzenia: 23.02.2021

Opublikował w BIP: Monika Gontarczyk

Data opublikowania: 29.05.2021 23:03

Ostatnio zaktualizował: Jerzy Lipka-Wołowski

Data ostatniej aktualizacji: 27.12.2021 12:03

Liczba wyświetleń: 166


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony