Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

XXXI sesja 18 maja 2021 r.

Porządek obrad

Porządek obrad XXXI posiedzenia Sejmiku Województwa Mazowieckiego w dniu 18 maja 2021 r. (VI kadencja).

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego ds. raportu o stanie Województwa Mazowieckiego (druk nr 544).
 4. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustanowienia Flagi Województwa Mazowieckiego (druk nr 533).
 5. Sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego o projekcie uchwały w sprawie nadania statutu Mazowieckiemu Biuru Planowania Regionalnego w Warszawie (druk nr 532).
 6. Sprawozdanie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu o projekcie uchwały w sprawie w sprawie pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich niektórych dróg oraz  odcinków dróg położonych na terenie województwa mazowieckiego (druk nr 518).
 7. Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego o projekcie uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim (druk nr 542).
 8. Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego o projekcie uchwały w sprawie „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych oraz uczniów liceów ogólnokształcących w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2021/2022 w ramach projektu – Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” (druk nr 540).
 9. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2038 (druk nr 545).
 10. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2021 rok (druk nr 546). 
 11. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Piaseczyńskiemu pomocy finansowej (druk nr 541).
 12. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową Województwa Mazowieckiego (druk nr 547).
 13. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację projektów  w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego (druk nr 548).
 14. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków o udzielenie dotacji w 2021 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego i przyznania dotacji (druk nr 549).
 15. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Mazowieckie z Gminą Glinojeck umowy na realizację w latach 2021–2023 zadania pn.: „Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pod Gminne Centrum Integracji Zawodowej i Społecznej w Glinojecku” (druk nr 550).
 16. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Mazowieckie z Powiatem Warszawskim Zachodnim umowy na realizację w latach 2021–2022 zadania pn.: „Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach, na części działki ew. nr 12/1 w gminie Błonie” (druk nr 551).
 17. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Mazowieckie z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Zarządem Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego umowy na realizację w latach 2021–2023 zadania pn.: „Rozbudowa istniejącego budynku z przeznaczeniem na działalność Środowiskowego Domu Dziennego Pobytu w Olszance gm. Puszcza Mariańska w powiecie żyrardowskim” (druk nr 552).
 18. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu Mazowsze 2021” (druk nr 553).
 19. Sprawozdanie Komisji Prawa, Samorządu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego o projekcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach zadania „OSP-2021” (druk nr 534).
 20. Sprawozdanie Komisji Prawa, Samorządu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego o projekcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE  OSP-2021” (druk nr 535).
 21. Sprawozdanie Komisji Prawa, Samorządu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego o projekcie uchwały w sprawie udzielenia gminom pomocy finansowej na doposażenie jednostek OSP (druk nr 536).
 22. Sprawozdanie Komisji Prawa, Samorządu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego o projekcie uchwały w sprawie udzielenia Gminom: Jastrząb, Rusinów, Teresin pomocy finansowej na doposażenie i remonty samochodów jednostek OSP (druk nr 537).
 23. Sprawozdanie Komisji Prawa, Samorządu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego o projekcie uchwały w sprawie udzielenia, Gminie Góra Kalwaria, Gminie Głowaczów, Gminie Kadzidło, Miastu Węgrów, pomocy finansowej na wykonanie prac w zakresie rozbudowy, budowy, modernizacji budynków strażnic jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (druk nr 538).
 24. Sprawozdanie Komisji Prawa, Samorządu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego o projekcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Szydłowiec pomocy finansowej na rozbudowę i nadbudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Majdów (druk nr 539).
 25. Projekt uchwały w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” (druk nr 556).
 26. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli do składu rad społecznych działających przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego (druk nr 505).
 27. Projekt uchwały w sprawie skargi dotyczącej realizacji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 740 w miejscowości Milejowice przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
  w Warszawie (druk nr 543).
 28. Projekt stanowiska w sprawie planowanego przebiegu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (OAW) – droga A50 (druk nr 554).
 29. Sprawozdanie z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego za lata 2017–2019.
 30. Interpelacje i zapytania.
 31. Sprawy różne.
 32. Zamknięcie posiedzenia.


SEJMIK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
00-142 Warszawa, Plac Bankowy 3/5
tel. +48 224324550
fax +48 226202707
e-mail: kancelaria.sejmiku@mazovia.pl

Facebook - Sejmik Województwa Mazowieckiego

Twitter - Sejmik Województwa Mazowieckiego

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Kancelaria Sejmiku (KS)

Data wytworzenia: 18.05.2021

Opublikował w BIP: Monika Gontarczyk

Data opublikowania: 29.05.2021 23:22

Ostatnio zaktualizował: Jerzy Lipka-Wołowski

Data ostatniej aktualizacji: 27.12.2021 12:56

Liczba wyświetleń: 178


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony