Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

XXXIII sesja 6 lipca 2021 r.

Porządek obrad

Porządek obrad XXXIII posiedzenia Sejmiku Województwa Mazowieckiego w dniu 6 lipca 2021 r. (VI kadencja).

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2038 (druk nr 583) – radny Mirosław Adam Orliński.
 4. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2021 rok (druk nr 584) – radny Mirosław Adam Orliński.
 5. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia gminom pomocy finansowej na doposażenie jednostek OSP (druk nr 585) – radny Mirosław Adam Orliński.
 6. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach zadania „OSP-2021” (druk nr 586) – radny Mirosław Adam Orliński.
 7. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie udzielenia Miastu Otwock pomocy finansowej (druk nr 588) – radny Mirosław Adam Orliński.
 8. Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego (druk nr 579) – radny Krzysztof Skolimowski.
 9. Sprawozdanie Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej o projekcie uchwały w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021” (druk nr 580) – radny Krzysztof Strzałkowski.
 10. Sprawozdanie Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego o projekcie uchwały w sprawie Zasad wyboru patrona roku i upamiętnienia wydarzenia na Mazowszu (druk nr 581) – radna Jadwiga Zakrzewska.
 11. Projekt uchwały w sprawie „Oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o sytuację społeczną i demograficzną Województwa Mazowieckiego za 2020 rok” (druk nr 576) – Elżbieta Lanc, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego.
 12. Projekt uchwały w sprawie skargi na Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (druk nr 582) - radna Katarzyna Bornowska.
 13. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Mazowieckiego do wystąpienia do ministra właściwego do spraw zagranicznych o wyrażenie zgody na zawarcie Aneksu Nr 1 do Listu Intencyjnego pomiędzy Województwem Mazowieckim (Rzeczpospolita Polska) i Stanem Nevada (Stany Zjednoczone Ameryki) zawartego 18 września 2018 r. oraz upoważnienia Marszałka Województwa Mazowieckiego do podpisania Aneksu nr 1 do Listu Intencyjnego (druk nr 587) – Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
 14. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków o udzielenie dotacji w 2021 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego i przyznania dotacji (druk nr 589) – Wiesław Raboszuk, Wicemarszałek.
 15. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Gminie Klembów pomocy finansowej (druk nr 591) – Marek Miesztalski, Skarbnik Województwa Mazowieckiego;
 16. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Miastu i Gminie Bieżuń pomocy rzeczowej polegającej na wykonaniu drogi dojazdowej do mostu w Myślinie w ramach realizacji zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 55+328 do km 72+775 na terenie gmin: Żuromin, Bieżuń, Lutocin, Rościszewo. ETAP II – odcinek drogi od km 57+660 do km 69+230” (druk nr 592) – Rafał Rajkowski, Wicemarszałek
 17. Informacja Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie alokacji środków na Programy Regionalne na lata 2021–2027 budżetu Unii Europejskiej.
 18. Informacja Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przystąpienia do prac w zakresie zmiany uchwały nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, tzw. „uchwały antysmogowej”.
 19. Informacja Zarządu Województwa Mazowieckiego dotycząca realizacji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 740 w miejscowości Milejowice przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie.
 20. Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 w 2020 r.
 21. Interpelacje i zapytania.
 22. Sprawy różne.
 23. Zamknięcie posiedzenia.

 


SEJMIK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
00-142 Warszawa, Plac Bankowy 3/5
tel. +48 224324550
fax +48 226202707
e-mail: kancelaria.sejmiku@mazovia.pl

Facebook - Sejmik Województwa Mazowieckiego

Twitter - Sejmik Województwa Mazowieckiego

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Kancelaria Sejmiku (KS)

Data wytworzenia: 07.07.2021

Opublikował w BIP: Iwona Dybowska

Data opublikowania: 09.07.2021 14:22

Ostatnio zaktualizował: Jerzy Lipka-Wołowski

Data ostatniej aktualizacji: 27.12.2021 13:19

Liczba wyświetleń: 295


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony