Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

XXXV sesja 12 października 2021 r.

Porządek obrad

Porządek obrad XXXV posiedzenia Sejmiku Województwa Mazowieckiego w dniu 12 października 2021 r. (VI kadencja).

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Raporty o stanie sanitarnym województwa mazowieckiego za 2019 i 2020 rok – dr n. med. Przemysław Rzodkiewicz – Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.
 4. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2038 (druk nr 616).
 5. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2021 rok (druk nr 617).
 6. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach zadania „OSP–2021” (druk nr 608).
 7. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP–2021” (druk nr 609).
 8. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia gminom pomocy finansowej na doposażenie jednostek OSP (druk nr 610).
 9. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Słubice pomocy finansowej przeznaczonej na koszty usuwania zniszczeń wyrządzonych przez żywioł (druk nr 611).
 10. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Gostynińskiemu pomocy finansowej na zakup wyposażenia dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (druk nr 612).
 11. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia Gminom pomocy finansowej na wykonanie prac budowlanych w budynkach strażnic jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (druk nr 613).
 12. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie udzielenia gminom pomocy finansowej na realizacje zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej (druk nr 614).
 13. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” (druk nr 615).
 14. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań oraz wysokości środków przeznaczonych na ich realizację w ramach podziału środków finansowych pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r. (druk nr 622).
 15. Sprawozdanie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu o projekcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej drogi wojewódzkiej na odcinkach dawnej drogi krajowej nr 17 położonych na terenie województwa mazowieckiego (druk nr 594) – radna Anna Brzezińska.
 16. Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim (druk nr 606).
 17. Sprawozdanie Komisji Prawa, Samorządu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego o projekcie uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok” (druk nr 607).
 18. Projekt uchwały w sprawie przedstawiciela Sejmiku Województwa Mazowieckiego w Radzie Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Warszawie (druk nr 593).
 19. Projekt uchwały Sejmiku w sprawie przekazania skargi Fundacji ClientEarth – Prawnicy dla Ziemi w Warszawie na uchwałę nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu (druk nr 618).
 20. Projekt uchwały Sejmiku w sprawie przekazania skargi Pana J. U. na uchwałę nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu (druk nr 619).
 21. Projekt uchwały Sejmiku w sprawie przekazania skargi Pani M. M. na uchwałę nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu (druk nr 620).
 22. Projekt uchwały Sejmiku w sprawie przekazania skargi Stowarzyszenia  Miasto Jest Nasze na uchwałę nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu (druk nr 621).
 23. Sprawozdanie Zarządu Województwa Mazowieckiego z obejmowania udziałów lub akcji w spółkach handlowych przez Województwo Mazowieckie za okres od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.
 24. Informacja:
 • Marszałka Województwa o oświadczeniach majątkowych złożonych przez wicemarszałków województwa, członków zarządu województwa, skarbnika województwa, sekretarza województwa, kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, osób zarządzających i członków organów zarządzających wojewódzkimi osobami prawnymi oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa,
 • Przewodniczącego Sejmiku o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych województwa.
 1. Interpelacje i zapytania.
 2. Sprawy różne.
 3. Zamknięcie posiedzenia.


SEJMIK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
00-142 Warszawa, Plac Bankowy 3/5
tel. +48 224324550
fax +48 226202707
e-mail: kancelaria.sejmiku@mazovia.pl

Facebook - Sejmik Województwa Mazowieckiego

Twitter - Sejmik Województwa Mazowieckiego

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Kancelaria Sejmiku (KS)

Data wytworzenia: 05.10.2021

Opublikował w BIP: Agnieszka Czarnecka-Niedbałko

Data opublikowania: 05.10.2021 11:31

Ostatnio zaktualizował: Jerzy Lipka-Wołowski

Data ostatniej aktualizacji: 27.12.2021 13:51

Liczba wyświetleń: 527


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony