Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

XXXVI sesja 23 listopada 2021 r.

Porządek obrad

Porządek obrad XXXVI posiedzenia Sejmiku Województwa Mazowieckiego w dniu 23 listopada 2021 r. (VI kadencja).

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie udzielenia Miastu i Gminie Pilawa pomocy rzeczowej w postaci przekazania dokumentacji projektowej obejmującej budowę odcinków dróg gminnych – ul. Wojska Polskiego i Dworcowej wraz ze skrzyżowaniami tych dróg z projektowaną drogą wojewódzką nr 805 (druk nr 627).
 4. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania (druk nr 630).
 5. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach zadania „OSP-2021” (druk nr 632).
 6. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia gminom pomocy finansowej na doposażenie jednostek OSP (druk nr 633).
 7. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia gminom pomocy finansowej na realizację zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej (druk nr 634).
 8. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia jednostkom samorządu terytorialnego pomocy finansowej przeznaczonej na koszty usuwania zniszczeń wyrządzonych przez żywioły (druk nr 635).
 9. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia Gminie Wierzbica pomocy finansowej na remont samochodu z podnośnikiem stanowiącego własność OSP Wierzbica (druk nr 636).
 10. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021” (druk nr 643).
 11. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” (druk nr 644).
 12. Sprawozdanie Komisji Promocji Województwa Mazowieckiego i Współpracy Zagranicznej o projekcie stanowiska w sprawie utrzymującego się aresztu dla Angeliki Borys i Andrzeja Poczobuta (druk nr 626).
 13. Sprawozdanie Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego o projekcie stanowiska w sprawie sprzeciwu wobec działań zmierzających do wyjścia Polski z Unii Europejskiej (druk nr 641).
 14. Sprawozdanie Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, będących wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, przy zbywaniu aktywów trwałych, oddawaniu ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie (druk nr 631).
 15. Sprawozdanie Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego o projekcie uchwały w sprawie nowego brzmienia statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą: „Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie” (druk nr 638).
 16. Projekt uchwały w sprawie przedstawiciela Sejmiku Województwa Mazowieckiego w Radzie Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Warszawie (druk nr 629).
 17. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli do składu rad społecznych działających przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego (druk nr 628).
 18. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2022 rok (druk nr 639).
 19. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2022–2038 (druk nr 640).
 20. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2038 (druk nr 647).
 21. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2021 rok (druk nr 648).
 22. Projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg wojewódzkich nr 701 i 722 (druk nr 637).
 23. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok” (druk nr 642).
 24. Informacja Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie stanu realizacji zadań oświatowych Samorządu Województwa Mazowieckiego w roku szkolnym 2020/2021.
 25. Informacja Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
 26. Interpelacje i zapytania.
 27. Sprawy różne.
 28. Zamknięcie posiedzenia.


SEJMIK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
00-142 Warszawa, Plac Bankowy 3/5
tel. +48 224324550
fax +48 226202707
e-mail: kancelaria.sejmiku@mazovia.pl

Facebook - Sejmik Województwa Mazowieckiego

Twitter - Sejmik Województwa Mazowieckiego

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Kancelaria Sejmiku (KS)

Data wytworzenia: 16.11.2021

Opublikował w BIP: Agnieszka Czarnecka-Niedbałko

Data opublikowania: 16.11.2021 10:19

Ostatnio zaktualizował: Jerzy Lipka-Wołowski

Data ostatniej aktualizacji: 27.12.2021 12:33

Liczba wyświetleń: 972


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony