Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

XXXVI sesja 23 listopada 2021 r.

Relacja z sesji

Sejmik rozpoczął prace nad budżetem na 2022 rok. Przyjął między innymi stanowiska dotyczące aresztu dla działaczy Związku Polaków na Białorusi oraz sprzeciwu wobec działań zmierzających do wyjścia Polski z Unii Europejskiej.

Projekt budżetu na 2022 rok

Dochody województwa mazowieckiego w 2022 r. zapowiadają się rekordowo. Zaplanowane zostały w wysokości blisko 4,38 mld zł – o 438 mln zł więcej niż w roku obecnym (stan na 23 listopada 2021r.). Znaczą część tej kwoty (82 proc.) stanowi udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, który oszacowano na 3,6 mld zł. To o 660 mln zł więcej niż przewidywane wykonanie w 2021 r. Według prognoz Ministerstwa Finansów, Inwestycji i Rozwoju znaczny wzrost osiągną dochody z udziału w podatku od osób prawnych (CIT) – 3,23 mld zł (2,5 mld zł w 2021 r. – wzrost o 28 proc.). Z podatku od osób fizycznych Mazowsze może pozyskać 375,74 mln zł (spadek o 13 proc. w porównaniu z rokiem 2021).

Przyszłoroczne wydatki zaplanowane zostały w wysokości przeszło 4,6 mld zł (wzrost o 426,9 mln zł w stosunku do przewidywanych wydatków w 2021 r.). Na inwestycje przeznaczono blisko 1,4 mld zł (tj. 30 proc. wydatków ogółem), w tym 540 mln zł na ochronę zdrowia, 401,5 mln zł na drogi, 64 mln zł na kulturę. 0 38 proc. wzrośnie tzw. Janosikowe: w przyszłym roku samorząd Mazowsza zobowiązany jest do przekazania do budżetu państwa kwoty 885 mln zł (w 2021 r. 638,8 mln zł).

Planowany deficyt województwa mazowieckiego w nadchodzącym roku zaplanowany został w wysokości 234,2 mln zł i sfinansowany zostanie kredytem długoterminowym na rynku zagranicznym w wysokości 205 mln zł i innymi przychodami.

Projekty uchwały budżetowej województwa mazowieckiego na 2022 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022–2038 skierowane zostały do dalszych prac w komisjach sejmikowych. Radni w ciągu pięciu dni mają możliwość złożenia poprawek, które będą opiniowane przez komisje i zarząd województwa.

Wolność dla Andżeliki Borys i Andrzeja Poczobuta

Sejmik przyjął stanowisko w sprawie utrzymującego się aresztu dla działaczy Związku Polaków na Białorusi. Jak podkreślili radni, prezes Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys oraz Andrzej Poczobut, niezależny dziennikarz i członek Związku Polaków na Białorusi zostali w marcu 2021 r. bezpodstawnie aresztowani i oskarżeni o podżeganie do nienawiści na tle narodowościowym oraz propagowanie nazizmu. „Stawiane im zarzuty są̨ bezzasadne i nie zrozumiałe, wpisując się̨ w obraz polityki wewnętrznej i zewnętrznej prowadzonej przez Prezydenta Białorusi, której celem jest zdyskredytowanie działalności legalnej opozycji oraz mniejszości polskiej żyjącej na Białorusi, której reprezentantem jest Związek Polaków na Białorusi” – czytamy w stanowisku.

Radni wyrazili wsparcie dla dotychczasowej działalności rządów RP i zaapelowali do najwyższych władz Rzeczypospolitej Polskiej „o podjęcie wszelkich możliwych działań́ na rzecz uwolnienia Andżeliki Borys i Andrzeja Poczobuta oraz do władz Republiki Białorusi o jak najszybsze ich zwolnienie i zaprzestanie arbitralnych prześladowań́ przedstawicieli mniejszości polskiej, walczącej o demokratyczne państwo prawa, wolność oraz swobody obywatelskie na Białorusi”.

Nie dla wystąpienia Polski z Unii Europejskiej

Sejmik, głosami radnych Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, przyjął stanowisko, w którym wyraził „stanowczy sprzeciw wobec działań Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, których nieuchronnym efektem może stać się wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej”. Jak informują dalej radni: „Polacy – w swej zdecydowanej większości – nie dają rządzącym mandatu do tego rodzaju działań. Poziom satysfakcji z obecności w Unii Europejskiej, obok wymiernych korzyści, można określić imponującym”.

Podkreślili również, że „Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjmuje niniejsze stanowisko w proteście przeciwko zintensyfikowanym i coraz liczniejszym próbom ze strony Rządu RP odebrania nam części naszej – budowanej z taką pieczołowitością od co najmniej 20 lat – europejskiej tożsamości. Sejmik Województwa Mazowieckiego wzywa rządzących do wygaszenia emocji i dokonania racjonalnej oceny sytuacji, która pozwoli na wycofanie się ze zbyt daleko idących posunięć. Jeszcze nie jest za późno!  Na koniec apelujemy po ludzku: nie niszczcie dorobku ostatnich dziesięcioleci, nie niszczcie wspólnoty europejskiej, nie niszczcie wartości europejskich! Nie zabierajcie marzeń młodym ludziom, zostawcie satysfakcję pokoleniu, które wprowadziło nas do Unii, zostawcie starszym nadzieję, że młodzi będą żyć w wolnej, praworządnej, silnej ekonomicznie i społecznie wspólnocie, która będzie budować lepszą przyszłość naszych krajów!”. 

Pomoc dla spółek wodnych

Susze i intensywne opady powodują liczne szkody szczególnie w rolnictwie. Remedium na ten stan jest skuteczna gospodarka wodna, realizowana m.in. przy pomocy urządzeń melioracji wodnych, wpływająca na utrzymanie odpowiednich warunków gruntowo-glebowych. Stan techniczny tych urządzeń niestety stale się pogarsza. Wymagają one konserwacji i inwestowania. Rowy melioracyjne ulegają zamuleniu, porastają zakrzaczeniami i drzewami. Brak konserwacji powoduje spowolniony odpływ wód oraz stagnację, a to staje się przyczyną podtopień przyległych terenów. Źle funkcjonujące urządzenia nie zapewniają wystarczającego spływu podczas intensywnych opadów i uniemożliwiają odpowiednie nawadnianie w czasie suszy. Koszty przywrócenia sprawnego funkcjonowania i utrzymania tych urządzeń przekraczają możliwości spółek wodnych. Sejmik zgodził się na wspierania finansowe tych spółek w przywracaniu sprawności eksploatacyjnej urządzeń i przyjął uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji, trybu postępowania i ich rozliczania.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Radni wprowadzili zmiany do rocznego programu współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 r. Jedną z nich jest powierzenie tym podmiotom realizacji 12 projektów wyłonionych w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza na łączną kwotę ponad 1,9 mln zł. Zdecydowali również o zleceniu organizacjom prowadzenia interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego w latach 2023–2027. Otwarty konkurs ofert ogłoszony zostanie w IV kwartale 2022 r. W sumie na zadania realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi zaplanowano w budżecie województwa na przyszły rok 57 mln zł.

OSP

Radni wprowadzili zmiany do czterech uchwał, przyznających gminom pomoc finansową na remonty i doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Nowelizacje dotyczą rezygnacji z dotacji, przeznaczenia przyznanych środków finansowych na zakup innych urządzeń czy samochodu oraz zwiększenia kwoty pomocy finansowej.

Pomoc dla gmin

Sejmik dokonał również zmian w uchwale dotyczącej przyznania pomocy finansowej gminom na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioły. Radni zgodzili się przyznać gminie Słupno 55 tys. zł dotacji na remont uszkodzonego przez nawałnicę dachu budynku strażnicy OSP Gulczewo.

Na prośbę burmistrza Sannik zmieniony został natomiast cel przyznanej dotacji z remontu budynku szkoły podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach na przebudowę najbardziej dotkliwie uszkodzonego przez żywioł odcinka ulicy Wólczyńskiej. Remont budynku szkoły pokryty zostanie – jak poinformował burmistrz – z uzyskanego odszkodowania i subwencji oświatowej.

Wsparcie infrastruktury sportowej

Z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej skorzystało w tym roku 210 jednostek samorządu terytorialnego na łączną kwotę 31,3 mln zł. Radni przyjęli uchwałę aktualizującą listy beneficjentów. Powodem tych zmian są: rezygnacja z przyznanej dotacji, zmiana nazwy i rodzaju zadania, zwiększenie wysokości pomocy finansowej oraz dostosowanie kwoty dotacji do aktualnych zakresów rzeczowych poszczególnych zadań.

Wsparcie ochrony powietrza i mikroklimatu

Sejmik przyjął uchwałę porządkującą listę beneficjentów Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu, wynikającą z rezygnacji dwóch gmin z przyznanej dotacji oraz zmniejszenia kosztów dotowanych zadań u 11 beneficjentów. W efekcie łączna kwota przyznanej w ramach tego instrumentu pomocy finansowej zmniejszyła się o 277 tys. zł i wynosi 11,3 mln zł.

Inne decyzje sejmiku

Radni zgodzili się na przekazanie w formie pomocy rzeczowej na rzecz Urzędu Miasta i Gminy Pilawa dokumentacji projektowej obejmującej budowę odcinków dróg gminnych (ulice Wojska Polskiego i Dworcowa) wraz ze skrzyżowaniami z projektowaną drogą wojewódzką nr 805. Przyjęli również uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg wojewódzkich nr 701 i 722. Wprowadzili ponadto zmiany w statucie Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie oraz w uchwale dotyczącej zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, będących wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, przy zbywaniu aktywów trwałych, oddawaniu ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie.

Do Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Warszawie wybrany został radny Leszek Przybytniak.

 


SEJMIK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
00-142 Warszawa, Plac Bankowy 3/5
tel. +48 224324550
fax +48 226202707
e-mail: kancelaria.sejmiku@mazovia.pl

Facebook - Sejmik Województwa Mazowieckiego

Twitter - Sejmik Województwa Mazowieckiego

 

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Kancelaria Sejmiku (KS)

Data wytworzenia: 24.11.2021

Opublikował w BIP: Jerzy Lipka-Wołowski

Data opublikowania: 24.11.2021 12:02

Ostatnio zaktualizował: Jerzy Lipka-Wołowski

Data ostatniej aktualizacji: 13.12.2021 09:28

Liczba wyświetleń: 331


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony