Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

XLI sesja 22 marca 2022 r.

Porządek obrad

Porządek obrad XLI posiedzenia Sejmiku Województwa Mazowieckiego w dniu 22 marca 2022 r. (VI kadencja).

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2022–2038 (druk nr 697).

4. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2022 rok (druk nr 698).

5. Sprawozdanie Komisji  Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego o projekcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2022 roku w formie dotacji celowej powiatom prowadzącym, w ramach powiatowych bibliotek publicznych, działy pedagogiczne na bazie zlikwidowanych filii bibliotek pedagogicznych (druk nr 688).

6. Projekt uchwały w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (druk nr 707).

7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy społecznościom lokalnym i regionalnym Ukrainy (druk nr 702).

8. Informacja Spółki z o.o. "Centralny Port Komunikacyjny" dotycząca preferowanej lokalizacji Portu Solidarność.

9. Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego ds. planowanej budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (druk nr 704).

10. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego (druk nr 684).

11. Projekt stanowiska w sprawie podziękowania za okazaną pomoc przez mieszkańców Mazowsza dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (druk nr 708).

12. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2022 w województwie mazowieckim (druk nr 689).

13. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Nagrody Twórczej za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (druk nr 690).

14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Myszyńcu pomiędzy Województwem Mazowieckim a Skarbem Państwa, bez dokonywania dopłat (druk nr 691).

15. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Gminie Słubice pomocy finansowej przeznaczonej na koszty usuwania zniszczeń wyrządzonych przez żywioł (druk nr 692).

16. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Gminie Jastrzębia pomocy finansowej przeznaczonej na koszty usuwania zniszczeń wyrządzonych przez żywioł (druk nr 693).

17. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli do składu rad społecznych działających przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego (druk nr 709).

18. Projekt uchwały w sprawie petycji dotyczącej podjęcia przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwały w sprawie przyjęcia „Karty Praw Rodziny” (druk nr 695).

19. Projekt uchwały w sprawie skargi na Zespół Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji w Konstancinie-Jeziornie (druk nr 696).

20. Projekt stanowiska w sprawie upamiętnienia Wandy Malczewskiej w 200. rocznicę urodzin (druk nr 701).

21. Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania (druk nr 699).

22. Projekt uchwały w sprawie Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego na lata 2022–2025 (druk nr 700).

23. Projekt uchwały w sprawie określenia zadań oraz wysokości środków przeznaczonych na ich realizację w ramach podziału środków finansowych pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r. (druk nr 703).

24. Interpelacje i zapytania.

25. Sprawy różne.

26. Zamknięcie posiedzenia.

 


SEJMIK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
00-142 Warszawa, Plac Bankowy 3/5
tel. +48 224324550
fax +48 226202707
e-mail: kancelaria.sejmiku@mazovia.pl

Facebook - Sejmik Województwa Mazowieckiego

Twitter - Sejmik Województwa Mazowieckiego

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Kancelaria Sejmiku (KS)

Data wytworzenia: 15.03.2022

Opublikował w BIP: Agnieszka Czarnecka-Niedbałko

Data opublikowania: 15.03.2022 12:53

Ostatnio zaktualizował: Jerzy Lipka-Wołowski

Data ostatniej aktualizacji: 23.03.2022 12:53

Liczba wyświetleń: 922


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony