Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

XLI sesja 22 marca 2022 r.

Relacja z sesji

Sejmik Mazowsza przeznaczył 5 mln zł na pomoc wspólnotom lokalnym i regionalnym Ukrainy. Wyraził również uznanie i podziękowania dla mieszkańców Mazowsza za okazywane uchodźcom ukraińskim wsparcie.

Pomoc dla Ukrainy

Samorząd Mazowsza udzieli pomocy humanitarnej mieszkańcom wspólnot lokalnych i regionalnych Ukrainy, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa. Sejmik przeznaczył na ten cel 5 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup i przekazanie środków medycznych, sprzętu oraz innych środków pomocy humanitarnej.

Radni przyjęli także uchwałę określającą zakres i sposoby pomocy udzielanej uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terytorium województwa mazowieckiego. W związku z uchwaleniem przez Sejm RP ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy zaistniała potrzeba doprecyzowania formy i trybu udzielania pomocy przez samorząd województwa.

Podziękowanie dla mieszkańców

W przyjętym stanowisku radni wyrazili najwyższe uznanie i podziękowanie dla wszystkich mieszkańców Mazowsza i dla wszystkich Polaków za okazane serce i zaangażowanie w pomoc przekazywaną każdego dnia uchodźcom z Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym wywołanym inwazją Rosji na Ukrainę. „Mazowsze oraz jego Mieszkańcy zasługują na słowa podziękowania za okazane serce i zaangażowanie w pomoc przekazywaną każdego dnia uchodźcom z Ukrainy, którzy bardzo często po długiej i wycieńczającej ucieczce ze swoich domów odnaleźli u wielu z nas swój drugi dom, azyl, bezpieczne miejsce na przeczekanie tego strasznego aktu agresji na ich kraj. Liczymy i wierzymy, że z czasem wrócą do swoich domów, a pobyt w Polsce pomoże im przetrwać te straszliwie trudne chwile, których wszyscy jesteśmy świadkami” - czytamy w stanowisku.

Informacja o Centralnym Porcie Komunikacyjnym

Informację dotyczącą preferowanej lokalizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz prezentację „Program CPK dla województwa mazowieckiego” przedstawił radnym Marcin Horała - Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Doraźna komisja sejmiku ds. planowanej budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego

Na poprzednim posiedzeniu sejmiku odbyła się debata z udziałem przedstawicieli samorządów oraz mieszkańców na temat planowanej budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. W związku z negatywnym stanowiskiem dotyczącym budowy samego Portu, a także szybkiej kolei do CPK wyrażonym przez  wiele samorządów nie tylko z terenu województwa mazowieckiego, ale i z innych województw, Sejmik zdecydował o powołaniu doraźnej komisji. Zadaniem komisji będzie monitorowanie prac zmierzających do powstania CPK, skutków dla mieszkańców Mazowsza oraz utrzymanie kontaktów z samorządami i mieszkańcami z terenów objętych planowaną inwestycją.

Pomoc w walce ze skutkami żywiołu

Radni przyznali Gminie Słubice 500 tys. zł na remont rozmytego rowu melioracyjnego w Wymyśleniu Polskim. Pomoc finansową w wysokości 5,3 tys. zł przeznaczoną na naprawę linii oświetlenia ulicznego w Dąbrowie Kozłowskiej otrzyma również gmina Jastrzębie.

Dofinansowanie dla bibliotek powiatowych

Samorząd Mazowsza dofinansuje działy pedagogiczne w pięciu bibliotekach powiatowych. Tegoroczna dotacja wyniesie w sumie 705 tys. zł na ich utrzymanie i rozbudowę. Rozdysponowana będzie na powiaty: białobrzeski (110 tys. zł), otwocki (140 tys. zł), przysuski (130 tys. zł), sierpecki (145 tys. zł), wołomiński (180 tys. zł).

Zadania ważne dla rozwoju Mazowsza

W ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, sejmik wprowadził zmiany dotyczące zmniejszenia kwoty dotacji, zmiany nazwy zadania, przeznaczenia kwoty dofinansowania na inne zadanie oraz rezygnacji z realizacji projektu. Mazowsze przekazało już na ten cel gminom i powiatom ponad 627 mln zł wsparcia finansowego na 323 projekty.

Udzielanie dotacji celowej spółkom wodnym

Sejmik  podjął uchwałę, która umożliwi pozyskanie spółkom wodnym  dotacji z budżetu województwa. Uzyskane z dotacji środki finansowe będą mogły być przeznaczone na bieżące konserwacje, remont  i eksploatacje urządzeń wodnych.

Nagroda Twórcza

Młodzi twórcy mieszkający na terenie województwa mazowieckiego, którzy nie ukończyli 35. roku życia będą mogli ubiegać się o przyznawaną przez samorząd Mazowsza Nagrodę Twórczą, której wysokość w tym roku wyniesie 9 tys. zł. Nagroda przyznawana jest za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, w szczególności twórczości literackiej, teatralnej, muzycznej, plastycznej, fotograficznej i filmowej oraz inicjowania nowatorskich form życia społeczno-kulturalnego i ochrony dziedzictwa kultury.

Upamiętnienie Wandy Malczewskiej w 200. rocznicę urodzin

W przyjętym stanowisku radni upamiętnili Wandę Malczewską, polską patriotkę, zaangażowaną w działalność dla wyzwolenia Ojczyzny spod niewoli carskiej. Obdarzona charyzmatem nauczycielki – jest przykładem postawy twórczego zaangażowania w życie i rozwój lokalnych społeczności w duchu odpowiedzialności i zgody. Stała się dla wielu Polaków wzorem poświęcenia i pracy dla osób potrzebujących pomocy oraz działalności dla dobra wspólnego zgodnie z wartościami chrześcijańskimi.

Uprawy maku i konopi włóknistych

Zmieniona została uchwała określająca ogólną powierzchnię przeznaczoną pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw w bieżącym roku.  Powierzchnia uprawy konopi włóknistych zwiększyła się z 2 093,5905 ha do 2 557,7035 ha.

Inne decyzje sejmiku

Znowelizowany został budżet województwa i Wieloletnia Prognoza Finansowa. Radni przyjęli  Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego na lata 2022–2025. Ponadto określono zadania i wysokość środków przeznaczonych na ich realizację w ramach podziału środków finansowych pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r.  Zmieniona została uchwała w sprawie wyboru przedstawicieli do składu rad społecznych działających przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Mazowsza. Sejmik nie uwzględnił petycji  dotyczącej przyjęcia „Karty Praw Rodziny”. Bez rozpatrzenia pozostawiono również skargę na Zespół Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji w Konstancinie-Jeziornie. Radni zdecydowali  o zamianie nieruchomości położonych w Myszyńcu pomiędzy Województwem Mazowieckim a Skarbem Państwa.

 


SEJMIK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
00-142 Warszawa, Plac Bankowy 3/5
tel. +48 224324550
fax +48 226202707
e-mail: kancelaria.sejmiku@mazovia.pl

Facebook - Sejmik Województwa Mazowieckiego

Twitter - Sejmik Województwa Mazowieckiego

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Kancelaria Sejmiku (KS)

Data wytworzenia: 23.03.2022

Opublikował w BIP: Jerzy Lipka-Wołowski

Data opublikowania: 23.03.2022 13:03

Ostatnio zaktualizował: Jerzy Lipka-Wołowski

Data ostatniej aktualizacji: 25.03.2022 08:08

Liczba wyświetleń: 337


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony