Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

XLII sesja 26 kwietnia 2022 r.

Porządek obrad

Porządek obrad XLII posiedzenia Sejmiku Województwa Mazowieckiego w dniu 26 kwietnia 2022 r. (VI kadencja).

Porządek obrad XLII posiedzenia Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 26 kwietnia 2022 roku (VI kadencja)

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2022–2038 (druk nr 727).
 4. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2022 rok (druk nr 728).
 5. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców ” – „Mazowsze dla działkowców 2022” (druk nr 715).
 6. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Grodzisk Mazowiecki pomocy rzeczowej w postaci przekazania wykonanych robót związanych z budową oświetlenia w ramach realizacji inwestycji pn.: „Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 odcinek od km 2+209,60 do km 9+560,51” (druk nr 712).
 7. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022” (druk nr 716).
 8. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań oraz wysokości środków przeznaczonych na ich realizację w ramach podziału środków finansowych pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r. (druk nr 721).
 9. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Mazowieckie z Powiatem Ostrowskim umowy na realizację w latach 2022–2023 zadania  : „Przebudowa sali gimnastycznej wraz z budową windy w Zespole Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie” (druk nr 722).
 10. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Mazowieckie z Katolickim Stowarzyszeniem Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej umowy na realizację w latach 2022–2024 zadania pn.: „Przebudowa poddasza ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkalne i służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych – mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej w Brwinowie” (druk nr 723).
 11. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Mazowieckie z Powiatem Warszawskim Zachodnim umowy na realizację w latach 2022–2023 zadania pn.: „Budowa windy trzy przystankowej na potrzeby osób niepełnosprawnych wraz z przebudową świetlika w budynku Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim, na działce ewidencyjnej numer 224, w obrębie 0011, w jednostce ewidencyjnej 143206_4, Ożarów Mazowiecki - miasto” (druk nr 724) .
 12. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Mazowieckie z Gminą Pułtusk umowy na realizację w latach 2022–2024 zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 5 w Pułtusku na potrzeby osób z niepełnosprawnościami” (druk nr 725).
 13. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022 (druk nr 726).
 14. Sprawozdanie Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego o projekcie uchwały w sprawie nowego brzmienia statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą: „Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie” (druk nr 706).
 15. Sprawozdanie Komisji Prawa, Samorządu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok” (druk nr 711).
 16. Sprawozdanie Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego o projekcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2021 roku (druk nr 713).
 17. Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego o projekcie uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych, z wyłączeniem kierunku lekarskiego (druk nr 714).
 18. Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie konkursu „Edukreator na Mazowszu” (druk nr 717).
 19. Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stypendiów wojewódzkich dla studentów uczelni artystycznych zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami (druk nr 718).
 20. Projekt uchwały w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” (druk nr 729).
 21. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach pilotażowego Programu edukacyjnego „Mazowsze dla Oświaty” (druk nr 730).
 22. Projekt uchwały w sprawie wskazania radnych Województwa Mazowieckiego do Mazowieckiej Rady Oświatowej (druk nr 705).
 23. Projekt uchwały w sprawie skargi na Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie (druk nr 719).
 24. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie składów osobowych Komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego (druk nr 720).
 25. Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (druk nr 694)
 26. Informacja Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+.
 27. Informacja dotycząca udzielonych ulg w spłacie należności cywilnoprawnych za 2021 rok.
 28. Informacja dotycząca udzielonych ulg w spłacie należności cywilnoprawnych w związku
  z COVID-19 za 2021 rok.
 29. Sprawozdanie z realizacji Programu opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim 2018-2021.
 30. Ewaluacja „Strategii rozwoju turystyki w województwie mazowieckim na lata 2014-2020.
 31. Informacja o działalności Samorządowych Kolegiów Odwoławczych za 2021 rok.
 32. Interpelacje i zapytania.
 33. Sprawy różne.
 34. Zamknięcie posiedzenia.

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Kancelaria Sejmiku

Data wytworzenia: 19.04.2022

Opublikował w BIP: Iwona Dybowska

Data opublikowania: 19.04.2022 15:45

Ostatnio zaktualizował: Jerzy Lipka-Wołowski

Data ostatniej aktualizacji: 23.06.2022 14:02

Liczba wyświetleń: 1365


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony