Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

XLIII sesja 24 maja 2022 r.

Porządek obrad

Porządek obrad XLIII posiedzenia Sejmiku Województwa Mazowieckiego w dniu 24 maja 2022 r. (VI kadencja).

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2022–2038 (druk nr 746).
 4. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2022 rok (druk nr 747).
 5. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2022” (druk nr 731).
 6. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Płońskiemu (druk nr 738).
 7. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” (druk nr 739).
 8. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie  uchwały w sprawie udzielenia Miastu Węgrów pomocy finansowej  przeznaczonej na koszty usuwania zniszczeń wyrządzonych przez żywioł (druk nr 740).
 9. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Żuromińskiemu pomocy finansowej (druk nr 749).
 10. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2022 (druk nr 750).
 11. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022” (druk nr 751).
 12. Informacja Zarządu Województwa Mazowieckiego na temat stanu prac nad Kontraktem Programowym dla Województwa Mazowieckiego.
 13. Informacja Zarządu Województwa Mazowieckiego o przygotowaniach do budowy siedziby Samorządu Województwa Mazowieckiego.
 14. Sprawozdanie Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nagrody Samorządu Województwa Mazowieckiego im. Cypriana Kamila Norwida (druk nr 733).
 15. Projekt uchwały w sprawie nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza” Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (druk nr 748).
 16. Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego ds. raportu o stanie Województwa Mazowieckiego (druk nr 734).
 17. Sprawozdanie Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego o projekcie uchwały w sprawie Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ (druk nr 710).
 18. Sprawozdanie Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego o projekcie uchwały w sprawie nowego brzmienia statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą: „Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu” (druk nr 735).
 19. Projekt uchwały w sprawie zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2022 r., Nr WNP-I.4131.94.2022.MPZ (druk nr 741).
 20. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2030 (druk nr 742).
 21. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Mazowieckiemu Centrum Polityki Społecznej (druk nr 736).
 22. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Uzdrowisku Konstancin-Zdrój S.A. w Konstancinie-Jeziornie (druk nr 743).
 23. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Zieluńsko-Rzęgnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (druk nr 737).
 24. Projekt uchwały w sprawie skargi na Marszałka Województwa Mazowieckiego (druk nr 744).
 25. Projekt uchwały w sprawie skargi na Marszałka Województwa Mazowieckiego (druk nr 745).
 26. Interpelacje i zapytania.
 27. Sprawy różne.
 28. Zamknięcie posiedzenia.

   


  SEJMIK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
  00-142 Warszawa, Plac Bankowy 3/5
  tel. +48 224324550
  fax +48 226202707
  e-mail: kancelaria.sejmiku@mazovia.pl

  Facebook - Sejmik Województwa Mazowieckiego

  Twitter - Sejmik Województwa Mazowieckiego

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Kancelaria Sejmiku (KS)

Data wytworzenia: 17.05.2022

Opublikował w BIP: Agnieszka Czarnecka-Niedbałko

Data opublikowania: 17.05.2022 17:03

Ostatnio zaktualizował: Monika Gontarczyk

Data ostatniej aktualizacji: 27.05.2022 14:36

Liczba wyświetleń: 1354


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony