Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

XLIV sesja 7 czerwca 2022 r.

Relacja z sesji

Sejmik Województwa Mazowieckiego przyznał dofinansowanie dla Serocka i Kozienic na realizację inwestycyjnych projektów kolejowych służących likwidacji wykluczenia komunikacyjnego oraz dla gmin Bieżuń i Góra Kalwaria na remonty dróg.

24,5 mln zł dla Serocka

Miasto i gmina Serock otrzyma w latach 2025-2028 pomoc finansową w łącznej wysokości 24 mln 558 tys. zł. Dotacja zostanie przeznaczona na dofinansowanie budowy linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacji szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”, z podziałem na lata:

  • 1 mln zł – w roku 2025;
  • 3 mln 558 tys. zł – w roku 2026;
  • 5 mln zł – w roku 2027;
  • 15 mln zł – w roku 2028.

Inwestycja, która zakłada budowę 70 km torów na trasie Zegrze–Przasnysz, kilku stacji oraz przeprawy mostowej na Narwi, została zakwalifikowana do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2028 roku (Program Kolej+). Projekt jest realizowany na podstawie umowy partnerstwa zawartej 22 listopada 2021 r. przez Samorząd Województwa Mazowieckiego z Miastem i Gminą Serock oraz 16 innymi partnerami samorządowymi: gminami Pokrzywnica, Winnica, Karniewo, Szelków, Płoniawy Bramura, Krasne, Przasnysz, Wieliszew, Nieporęt; miastami Maków Mazowiecki, Pułtusk Przasnysz oraz powiatami legionowskim, pułtuskim, makowskim i przasnyskim. Udzielona z budżetu Mazowsza pomoc finansowa umożliwi wykonanie inwestycji, stanowiąc 53,5 proc. wymaganego wkładu własnego partnerów samorządowych.

45 mln zł dla Kozienic

Gminie Kozienice Sejmik przyznał dotację celową w łącznej wysokości 45 mln zł, do wypłaty w latach 2025-2028 w celu dofinansowania realizacji projektu pod nazwą „Kolej w Kozienicach – likwidacja regionalnego wykluczenia komunikacyjnego”. Zostanie wydatkowana w podziale na lata:

  • w 2025 roku - 1 mln zł;
  • w 2026 roku - 4 mln zł;
  • w 2027 roku - 10 mln zł;
  • w 2028 roku - 30 mln zł.

Projekt został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach Programu „Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej +”, za którego realizację odpowiada PKP PLK SA. Pomoc finansowa udzielona przez samorząd Mazowsza umożliwi wydatkowanie 93,4 proc. niezbędnego wkładu własnego gminy Kozienice, jako lidera projektu.

Dofinansowanie remontów dróg

Dotację celową 2 mln zł otrzyma gmina Bieżuń. Pomoc przyznana przez radnych województwa mazowieckiego zostanie wykorzystana na realizację remontu ul. Andrzeja Zamoyskiego, która łączy drogę wojewódzką nr 561 z drogą wojewódzką nr  541. Droga ta została zniszczona wskutek nadmiernej eksploatacji, w związku z trwającą w tej okolicy inwestycją samorządu Mazowsza związaną z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 541. Realizacja remontu nastąpi w 2022 roku.

Dzięki pomocy finansowej przyznanej przez sejmik wyremontowana zostanie również nawierzchnia ulicy Towarowej w Górze Kalwarii, która została pozbawiona kategorii drogi wojewódzkiej i zaliczona do kategorii dróg gminnych. Droga jest w złym stanie, z licznymi i rozległymi uszkodzeniami, wymagającymi natychmiastowego remontu. Gmina Góra Kalwaria otrzyma na ten cel z budżetu województwa dotację 1,4 mln zł.

Komisja ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego

Powołana przez sejmik doraźna komisja ds. planowanej budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego odbyła pierwsze posiedzenie wyjazdowe w Kaskach w gminie Baranów. O przebiegu posiedzenia i poruszanych sprawach poinformował radnych przewodniczący komisji Marcin Podsędek.

– Jej głównym zadaniem była kwestia związana z monitorowaniem niebezpieczeństw, wynikających z budowy portu komunikacyjnego oraz infrastruktury towarzyszącej, a także ze stałego kontaktu i utrzymania relacji bezpośrednio z mieszkańcami oraz samorządowcami. (…) Zdecydowaliśmy, że pierwsze posiedzenie komisji winno odbyć się w miejscu symbolicznym, znanym w całej Polsce, w którym powstanie CPK – wyjaśnił przewodniczący.

W spotkaniu udział wzięli samorządowcy, eksperci i mieszkańcy. Samorządowcy wskazywali w dyskusji – jak informował przewodniczący – na brak rzetelnych konsultacji pomiędzy gminami a przedstawicielami spółki. Są niepewni co do dalszego funkcjonowania i możliwości inwestycyjnych. Mają ponadto obawy przed wydawaniem środków finansowych na przyszłe inwestycje, które mogłyby być traktowane jako bezcelowe.

Najważniejszą częścią pracy komisji – jak podkreślił Marcin Podsędek – była rozmowa z mieszkańcami. Nie wiedzą oni, jak będzie wyglądała ich najbliższa przyszłość. Mówili o kwestii wycen nieruchomości, braku możliwości negocjacyjnych czy otrzymania kopi wyceny. Czują się zastraszani. Nie widzą także szansy na odtworzenie w podobnej lokalizacji nieruchomości oraz gospodarstw rolnych za proponowane przez spółkę kwoty wywłaszczenia.

Inne decyzje

Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji w roku 2021 Programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Sejmik dokonał wyboru przedstawicieli do składu rad społecznych przy trzech samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego:

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Kancelaria Sejmiku (KS)

Data wytworzenia: 09.06.2022

Opublikował w BIP: Jerzy Lipka-Wołowski

Data opublikowania: 09.06.2022 15:54

Ostatnio zaktualizował: Jerzy Lipka-Wołowski

Data ostatniej aktualizacji: 09.06.2022 16:04

Liczba wyświetleń: 200


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony