Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

XLV sesja 21 czerwca 2022 r.

Relacja z sesji

Sejmik Województwa Mazowieckiego udzielił zarządowi wotum zaufania i absolutorium. Zgodził się także na przyznanie gminom i powiatom pomocy finansowej 207 mln zł na realizację 115 projektów w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Wotum zaufania i absolutorium dla zarządu

Zarząd Województwa Mazowieckiego - głosami radnych Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego - uzyskał wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

Dochody. Plan dochodów województwa w 2021 r., po zmianach dokonanych w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów na poziomie 3 966 131 310 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 3 945 568 544,37 zł, co stanowi 99,48 proc. planu. Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zostały wykonane memoriałowo w kwocie 430 286 733 zł, co stanowi 99,48 proc. planu oraz 108,80 proc. planu Ministra Finansów (397 518 315  zł). Wykonanie PIT było wyższe o 13,17 proc. w stosunku do wykonania w 2020 roku. Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zostały wykonane memoriałowo w kwocie 2 586 245 840,36 zł, co stanowi 102,78 proc. planu. W 2021 roku wykonanie CIT było wyższe o 7,18 proc. w stosunku do wykonania w 2020 roku. Dochody z płatności z Unii Europejskiej w 2021 r. wyniosły 316 mln zł (wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 21,1 proc.).

Wydatki. Plan wydatków województwa w 2021 r., po zmianach dokonanych w ciągu roku, wynosił 4 077 890 717 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 3 760 455 312,66 zł, co stanowi 92,22 proc. planu. Kwota 214 910 377 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 roku. W zeszłym roku Mazowsze wydało na wydatki bieżące 2 680 726 853,85 zł, a na wydatki majątkowe 1 079 728 458,81 zł. Największą pozycję, 29 proc. wydatków, stanowiły nakłady na transport – 1 076 436 632,73 zł (w tym: dotacje dla przewoźników kolejowych – 427 064 017,50 zł, drogi publiczne wojewódzkie – 500 012 003,27 zł). Ogromne środki, 19 proc. wydatków, Mazowsze przekazało również na ochronę zdrowia – 709 060 115,24 zł (w tym: szpitale ogólne – 508 955 279,50 zł, lecznictwo psychiatryczne – 53 637 691,09 zł, ratownictwo medyczne – 31 143 075,66 zł). Znaczną pozycję w budżecie województwa stanowiły także wydatki na kulturę – 337 093 253,09 mln zł. W tym zestawieniu nie można pominąć części regionalnej subwencji ogólnej dla województw, czyli tzw. janosikowego: w zeszłym roku Mazowsze przekazało do budżetu państwa 638 823 295,00 zł.

Wynik budżetu. Deficyt budżetowy, po zmianach, został zaplanowany w kwocie 111 759 407 zł. Rok 2021 zakończył się nadwyżką budżetową w wysokości 185 113 231,71 , ponieważ różnica między zrealizowanymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami jest dodatnia. Skumulowana nadwyżka budżetowa wraz z nie rozdysponowanymi tzw. „wolnymi środkami” w kwocie 526 947 231,80  zł, może stanowić źródło pokrycia deficytu w następnych latach.

Kwota długu Województwa Mazowieckiego uległa zmniejszeniu: 31 grudnia 2020 roku wynosiła 945 297 878,45 zł, co stanowiło 26,82 proc. wykonanych dochodów, natomiast 31 grudnia 2021 roku wynosi 930 702 279,99 zł, co stanowi 23,59 proc. wykonanych dochodów. Wskaźnik spłaty zobowiązań wyniósł 3,53 proc., wobec dopuszczalnego limitu na poziomie 32,18 proc. (art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych).

Dofinansowanie realizacji 115 zadań ważnych

W ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, sejmik przyznał jednostkom samorządu terytorialnego dofinansowanie 207 mln zł na realizację nowych 115 przedsięwzięć dotyczących przede wszystkim infrastruktury drogowej, infrastruktury edukacyjnej, ochrony zdrowia i kultury. Ponadto na wniosek beneficjentów, wyrażona została zgoda na dokonanie zmian w 12 zadaniach wcześniej wybranych w tym programie do dofinansowania. Dzięki temu autorskiemu programowi wsparcia samorządu Mazowsza jednostki samorządu terytorialnego zrealizują w latach 2019–2024 w sumie 438 przedsięwzięć, z dofinansowaniem z budżetu województwa w łącznej kwocie 834 315 465,48 zł.

Doposażenie jednostek OSP

W ramach zadania „OSP-2022” udzielona została pomoc finansowa gminom, ubiegającym się o dofinansowanie zakupu nowych ciężkich i średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe, nowych lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych, nowego specjalistycznego sprzętu ratowniczego i łączności, środków ochrony osobistej strażaka oraz wyposażenia niezbędnego do utrzymania umundurowania bojowego w należytym stanie. Dofinansowanie uzyska 265 gmin na łączną kwotę 11 812 945 zł.

Nowa Strategia Polityki Społecznej

Rozwój gospodarczo-społeczny ostatnich lat spowodował zmianę potrzeb społecznych mieszkańców Mazowsza. Miały na to wpływ: spadek bezrobocia i wzrost dochodów, zmniejszenie poziomu ubóstwa w rodzinach, zwiększenie zakresu aktywnej integracji i włączenia, poszerzenie zakresu realizowanych usług społecznych i ich jakości. Nowe priorytety polityki społecznej na Mazowszu zawarte zostały w przyjętej przez sejmik Strategii Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2030. Stawia ona przede wszystkim na dążenie do wzmacniania kapitału ludzkiego, społecznego i kulturowego w regionie oraz zapewnienie większej spójności społecznej.

Szczególną troską objęte zostaną takie obszary jak:

  • nierówność społeczna w regionach,
  • starzenie się populacji, erozja relacji i więzi rodzinnych,
  • samotność osób starszych i rosnące potrzeby opiekuńcze tej grupy,
  • uzależnienia, m.in. od alkoholu, narkotyków czy behawioralne,
  • obniżanie się poziomu stanu zdrowia, w tym psychicznego,
  • deficyt środowiskowych usług społecznych, oferowanych w miejscu zamieszkania.

Usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł

Gminy Somianka i Sieciechów otrzymają pomoc finansową na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem skutków zniszczeń w infrastrukturze komunalnej, wyrządzonych przez bardzo silny wiatr 19–20 lutego br. Łączna wartość udzielonej pomocy wynosi 452 203 zł.

Mazowsze dla seniorów

Realizując nowe zadanie „Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022”, radni postanowili przyznać 35 gminom z terenu województwa mazowieckiego oraz dzielnicom m. st. Warszawy dofinansowanie na łączną kwotę 642 761,20 zł. Służyć to będzie aktywizacji osób starszych, zapobieganiu ich wykluczeniu i utracie samodzielności poprzez polepszenie jakości życia mieszkańców regionu w wieku senioralnym.

Zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego

Sejmik postanowił o powierzeniu Województwu Kujawsko–Pomorskiemu realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na odcinku Sierpc – granica Województwa Mazowieckiego, na linii kolejowej Nasielsk – Toruń Wsch., w okresie od 31 stycznia 2022 r. do 10 grudnia 2022 r. W tej sprawie zostanie zawarte porozumienie między województwami mazowieckim i kujawsko-pomorskim. Pozwoli to zapewnić odpowiednie warunki funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego na odcinku linii kolejowej, które przecina granicę obu województw.

Inne decyzje

Radni przyjęli nowelizację budżetu województwa mazowieckiego na 2022 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wysłuchali informacji Zarządu Województwa Mazowieckiego o zagrożeniach epidemiologicznych na terenie województwa mazowieckiego. Zarząd Województwa Mazowieckiego przedstawił także informację na temat barier w rozwoju kolei na terenie województwa mazowieckiego. Radni zapoznali się ze sprawozdaniem rocznym z wdrażania w 2021 roku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020. Postanowili o pozbawieniu kategorii drogi wojewódzkiej odcinka dawnej drogi krajowej nr 8 położonego na terenie gminy Ostrów Mazowiecka. Określili terminy zakończenia okresów zbiorów poszczególnych gatunków roślin uprawnych na terenie województwa mazowieckiego, dla celów zachowania uprawnień do odszkodowania za szkody łowieckie. Ponadto radni zajęli się rozpatrzeniem kilku postępowań skargowych: skargi Spółki Thames Sp. z o.o. na Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, skargi Spółki CONNECT ENERGY Sp. z o.o. na Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, skargi na Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, skargi na Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie a także skargi na Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie oraz Rejon Drogowy Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki.

 


SEJMIK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
00-142 Warszawa, Plac Bankowy 3/5
tel. +48 224324550
fax +48 226202707
e-mail: kancelaria.sejmiku@mazovia.pl

Facebook - Sejmik Województwa Mazowieckiego

Twitter - Sejmik Województwa Mazowieckiego

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Kancelaria Sejmiku (KS)

Data wytworzenia: 23.06.2022

Opublikował w BIP: Jerzy Lipka-Wołowski

Data opublikowania: 23.06.2022 14:22

Ostatnio zaktualizował: Jerzy Lipka-Wołowski

Data ostatniej aktualizacji: 23.06.2022 14:25

Liczba wyświetleń: 161


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony