Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia

20.04.2024

Rejestr uchwał sejmiku

Uchwała 78/23 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 2023-04-25

Data uchwały 2023-04-25
Numer uchwały 78/23
Czego dotyczy uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego

Uchwała nr 78/23
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego

Na podstawie art. 18 pkt 20 w związku z art. 11 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 oraz z 2023 r. poz. 572) oraz art. 7a ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 118/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego[1], w Regulaminie Konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego stanowiącym załącznik do uchwały, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

  1. w przypadku, gdy kandydatem jest osoba fizyczna podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu oraz zaakceptowaniu warunków Konkursu. Oświadczenie stanowi integralną część formularza zgłoszeniowego;
  2. w przypadku, gdy kandydatem jest podmiot niebędący osobą fizyczną oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz zaakceptowaniu warunków Konkursu podpisuje osoba upoważniona do reprezentacji. Oświadczenie stanowi integralną część formularza zgłoszeniowego.”;

2) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Każde zgłoszenie powinno być przedstawione na osobnym formularzu, według wzoru określonego dla danej edycji Konkursu, dostępnego na stronie Organizatora: www.mazovia.pl. Zgłoszenia wypełnione na innych formularzach nie będą rozpatrywane.”;

3) w § 5 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Lista Laureatów Konkursu oraz wizerunek mogą być podawane do wiadomości publicznej na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl, w mediach (prasa, radio, telewizja) oraz w mediach społecznościowych za zgodą wyrażoną w formularzu zgłoszeniowym do Konkursu.”;

4) w § 7:

  1. 4 -7 uchyla się;
  2. po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych zostaną określone w uchwale Zarządu Województwa Mazowieckiego, o której mowa w § 1 ust. 5.”.

§ 2.

Tekst ujednolicony Regulaminu Konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego stanowi załącznik do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

[1] Zmienionej uchwałą nr 56/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 czerwca 2015 r., uchwałą nr 87/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 maja 2018 r. oraz uchwałą nr 149/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 listopada 2020 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Kancelaria Sejmiku (KS)

Data wytworzenia: 25.04.2023

Opublikował w BIP: Karolina Jędrzejewska

Data opublikowania: 25.04.2023 12:16

Ostatnio zaktualizował: Agnieszka Czarnecka-Niedbałko

Data ostatniej aktualizacji: 27.04.2023 13:53

Liczba wyświetleń: 753

Data opublikowania: 25.04.2023 12:16


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony