Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia
Logo Biuletynu Informacji Publicznej

22.07.2024

5. Ochrona Środowiska

5.02. Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, dokumentacji hydrogeologicznej lub dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

Nazwa usługi

Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, dokumentacji hydrogeologicznej lub dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

Odbiorca usługi

Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej ubiegające się o zatwierdzenie dokumentacji geologicznej.

Miejsce składania

 • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Skoczylasa 4 (parter - pokój 18), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.30–15.00;
 • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePuap;
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka

Wymagane dokumenty

 • wniosek o zatwierdzenie dokumentacji geologicznej,
 • dokumentacja geologiczna (4 egzemplarze w postaci papierowej i 4 egzemplarze w postaci elektronicznej),
 • pełnomocnictwo – jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa),
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji oraz za udzielone pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji: 10,00 zł (jeżeli wnioskodawca nie jest zwolniony od opłaty skarbowej na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).

Opłata skarbowa za udzielone pełnomocnictwo: 17,00 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa za wyjątkiem dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii:

 • poświadczonego notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów,
 • jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej,
 • jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Numer konta

Opłaty należy wnieść na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika albo gotówką w kasach urzędów dzielnic m.st. Warszawy lub w kasie Centrum Obsługi Podatnika (ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa).

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Uwagi

nie dotyczy

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Uprzejmie informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Dane kontaktowe:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

tel. (22) 5979100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl

ePUAP: /umwm/esp

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl lub korespondencyjnie, na adres Urzędu, z dopiskiem „inspektor ochrony danych”.

Pani/Pana dane osobowe:

 • będą przetwarzane w związku z wypełnianiem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wynikającego z art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, w celu rozpatrzenia wniosku o zatwierdzenie dokumentacji geologicznej na podstawie art. 93 ust. 2 Prawa geologicznego i górniczego,
 • mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu,
 • będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji, dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach określonych w przepisach prawa przysługuje Pani/Panu:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie danych uniemożliwi rozpatrzenie wniosku o zatwierdzenie dokumentacji geologicznej.

Inne dane osobowe podane przez Panią/Pana nie na podstawie obowiązującego przepisu prawa (jak np. adres e-mail i nr telefonu) są podawane dobrowolnie – na podstawie zgody rozumianej jako wyraźne działanie – brak ich podania skutkować może m.in. ograniczeniem form komunikacji. W zakresie tych danych przysługuje Pani/Panu również prawo żądania przeniesienia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak jej wycofanie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Termin załatwienia sprawy przez urząd

Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego:

 • organ administracji publicznej zobowiązany jest załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki,
 • sprawy wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego załatwiane są nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania (do ww. terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów doręczania z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu),
 • sprawy szczególnie skomplikowane załatwiane są nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (do ww. terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów doręczania z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu),
 • o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia.

Sposób odwołania

Odwołanie od decyzji administracyjnej wnosi się do Ministra Klimatu i Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej

Sprawę prowadzi

Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa
Wydział Geologii
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa
tel. (22) 5979050, (22) 5979052
e-mail: polityka.ekologiczna@mazovia.pl 

Linki

Formularz ePuap

Dostępność cyfrowa

Informujemy, że w przypadku problemów z dostępnością dokumentów cyfrowych zamieszczonych w e-usłudze, urząd na życzenie odbiorcy udostępni odpowiednie dokumenty cyfrowe w innej formie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Departament Organizacji

Data wytworzenia: 15.07.2021

Opublikował w BIP: Bartłomiej Szczyciński

Data opublikowania: 01.10.2021 09:18

Ostatnio zaktualizował: Paweł Świderski

Data ostatniej aktualizacji: 14.05.2024 09:59

Liczba wyświetleń: 1807

Powrót na początek strony