Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia
Logo Biuletynu Informacji Publicznej

22.07.2024

5. Ochrona Środowiska

5.04. Odszkodowanie za szkody łowieckie w uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (ŁOSIE) na obszarach obwodów łowieckich polnych i niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez JELENIE, DANIELE, SARNY i DZIKI na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

Nazwa usługi

Odszkodowanie za szkody łowieckie w uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie) na obszarach obwodów łowieckich polnych i niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez jelenie, daniele, sarny i dziki na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

Odbiorca usługi

Właściciel lub posiadacz gruntu rolnego, na którym powstały szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie) na obszarach obwodów łowieckich polnych i niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz szkody wyrządzone przez jelenie, daniele, sarny i dziki na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

Miejsce składania

 • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (parter - pokój numer 18) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.30–15.00,
 • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa) lub bezpośrednio na adres Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa (ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa),
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePuap lub na adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka

Wymagane dokumenty

Wniosek o szacowanie szkody łowieckiej, w postaci papierowej albo elektronicznej, zawierający w szczególności:

 1. imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;
 2. wskazanie miejsca wystąpienia szkody;
 3. wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego;
 4. dokumenty potwierdzające, że zgłaszający jest właścicielem lub posiadaczem uprawy rolnej, na którym wystąpiła szkoda, np.:
  • wypis z rejestru gruntów (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem składania wniosku),
  • akt notarialny, umowa dzierżawy lub inny dokument potwierdzający formę prawną władania,
  • oświadczenia od ewentualnych współwłaścicieli dot. rezygnacji z dochodzenia odszkodowania z tytułu danej szkody na rzecz wnioskodawcy,
  • ewentualne pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy.

Wniosek o szacowanie szkody łowieckiej składa się w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania szkód:

 1. nie później niż 3 dni od dnia jej stwierdzenia;
 2. w przypadku szkody wyrządzonej przez dziki na łąkach i pastwiskach:
  • poza okresem wegetacyjnym - w terminie umożliwiającym szacowanie szkody przed doprowadzeniem uszkodzonego obszaru do stanu pierwotnego przed rozpoczęciem wegetacji,
  • w okresie wegetacyjnym - w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia.

Opłaty

Od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej): 17 zł

Opłatę skarbową należy wnieść na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika albo gotówką w kasach urzędów dzielnic m.st. Warszawy lub w kasie Centrum Obsługi Podatnika (ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa).

Numer konta

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

(w tytule wpłaty – opłata skarbowa za udzielone pełnomocnictwo)

Uwagi

nie dotyczy

KLAUZULA INFORMACYJNA

Uprzejmie informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

tel. (22) 5979100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl

ePUAP: /umwm/esp

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e‑mail: iod@mazovia.pl lub korespondencyjnie, na adres Urzędu, z dopiskiem „inspektor ochrony danych”.

Pani/Pana dane osobowe:

 1. będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, oraz wynikającego z art. 50 ust. 1 w związku z art. 50 ust. 2 pkt 2 oraz art. 50 ust. 1b w związku z art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie, w celu rozpatrzenia wniosku o szacowanie szkody łowieckiej,
 2. mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu,
 3. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji, dostępnych m.in. na stronie mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach określonych w przepisach prawa przysługuje Pani/Panu prawo:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania. Niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.

Termin załatwienia sprawy przez urząd

Wstępne oraz ostateczne szacowanie szkody jest przeprowadzane zgodnie z terminami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych.

Wypłata odszkodowania uzależniona jest od terminu wpłynięcia środków finansowych na pokrycie należnego odszkodowania na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, pochodzących ze środków Skarbu Państwa.

Sposób odwołania

Dochodzenie roszczeń na drodze postępowania sądowego.

Podstawa prawna

 1. Art. 50 ust. 1, ust. 1b, ust 2 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych
 3. Art. 1 ust. 1 pkt 2, art. 4 i art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Sprawę prowadzi

Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa
Wydział Łowiectwa i Rybactwa Śródlądowego
ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa
tel. (22) 5979050, (22) 5979052
email: polityka.ekologiczna@mazovia.pl

Linki

Formularz ePuap

Dostępność cyfrowa

Informujemy, że w przypadku problemów z dostępnością dokumentów cyfrowych zamieszczonych w e-usłudze, urząd na życzenie odbiorcy udostępni odpowiednie dokumenty cyfrowe w innej formie.

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Departament Organizacji

Data wytworzenia: 15.07.2021

Opublikował w BIP: Bartłomiej Szczyciński

Data opublikowania: 01.10.2021 09:18

Ostatnio zaktualizował: Paweł Świderski

Data ostatniej aktualizacji: 14.05.2024 10:00

Liczba wyświetleń: 10036

Powrót na początek strony