Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia
Logo Biuletynu Informacji Publicznej

22.07.2024

5. Ochrona Środowiska

5.05. Roczne sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Nazwa usługi

Roczne sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Odbiorca usługi

Wójt, burmistrz, prezydent miasta.

Miejsce składania

Przez system BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami): https://jap-bdo.mos.gov.pl/

Wymagane dokumenty

Nie dotyczy.

Opłaty

nie dotyczy

Numer konta

nie dotyczy

Uwagi 

Zgodnie z art. 9q ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach[1], wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany do sporządzania rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Sprawozdanie jest przekazywane marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Sprawozdanie zawiera informacje wskazane w art. 9q ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach[1].

KLAUZULA INFORMACYJNA:

nie dotyczy

Termin załatwienia sprawy przez urząd

Zgodnie z art. 9q ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach[1] sprawozdanie jest przekazywane marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy.

Zgodnie z art. 9r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach[1] w przypadku gdy sprawozdanie jest sporządzone nierzetelnie, marszałek województwa wzywa wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, który przekazał sprawozdanie, do jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy jest to drugie lub kolejne wezwanie - w terminie 14 dni.

Sposób odwołania

nie dotyczy

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469, z późn.zm.)

Sprawę prowadzi

Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych
Wydział Gospodarki Odpadami

Adres: 03-402 Warszawa, al. „Solidarności” 61
tel. (+22) 59 79 481
fax (+22) 59 79 484
e-mail: gospodarka.odpadami@mazovia.pl

Linki

https://jap-bdo.mos.gov.pl/

Dostępność cyfrowa

Informujemy, że w przypadku problemów z dostępnością dokumentów cyfrowych zamieszczonych w e-usłudze, urząd na życzenie odbiorcy udostępni odpowiednie dokumenty cyfrowe w innej formie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Departament Organizacji

Data wytworzenia: 15.07.2021

Opublikował w BIP: Bartłomiej Szczyciński

Data opublikowania: 01.10.2021 09:18

Ostatnio zaktualizował: Bartłomiej Szczyciński

Data ostatniej aktualizacji: 24.01.2024 07:57

Liczba wyświetleń: 5751

Powrót na początek strony