Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia
Logo Biuletynu Informacji Publicznej

22.07.2024

5. Ochrona Środowiska

5.08. Przyjmowanie informacji o rodzaju, ilości oraz miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska

Nazwa usługi

Przyjmowanie informacji o rodzaju, ilości oraz miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska 

Odbiorca usługi

Przedsiębiorcy z terenu województwa mazowieckiego (w tym osoby prawne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) wykorzystujący substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (azbest i PCB) oraz wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast.

Miejsce składania

 • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Skoczylasa 4 (parter - pokój 18), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.30–15.00
 • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu,
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePuap
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka

Wymagane dokumenty

Przedsiębiorcy (w tym jednostki samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną):

 1. „Informacja o wyrobach zawierających azbest”, przygotowana według wzoru zawartego w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. nr 8, poz. 31),
 2. „Informacja o wykorzystywanych PCB dla przedsiębiorców”, przygotowana według wzoru zawartego w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. poz. 860).
  Wójt, burmistrz lub prezydent miasta (dotyczy substancji wykorzystywanych przez osoby fizyczne):
  1. bezpośrednio wprowadza informacje dotyczące wyrobów zawierających azbest do bazy azbestowej administrowanej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, dostępnej pod adresem www.bazaazbestowa.gov.pl
  2. przesyła raport roczny do marszałka województwa mazowieckiego elektronicznie za pośrednictwem bazy azbestowej, w terminie do 31 marca danego roku (za rok poprzedni),
 3. dział 2 i 3 „Informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska”, tj. „Informacje dotyczące PCB” i „Informacje dotyczące substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, innych niż azbest i PCB*”, przygotowane według wzoru zawartego w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie sposobu przekładania marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. z 2015 r., poz.1450).

Opłaty

nie dotyczy

Numer konta

nie dotyczy

Uwagi

 1. Termin składania „Informacji o wyrobach zawierających azbest” - corocznie w terminie do dnia 31 stycznia.
 2. Termin składania „Informacji o wykorzystywanych PCB dla przedsiębiorców” – jednorazowo; aktualizacja informacji po usunięciu PCB.
 3. Termin wprowadzania danych do bazy azbestowej i wysłania przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta elektronicznego raportu - 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy.
 4. Termin składania przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta działu 2 „Informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska”, tj. „Informacji dotyczących PCB” - do dnia 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy, według stanu na dzień 31 grudnia. Forma elektroniczna na informatycznych nośnikach danych oraz forma pisemna.
 5. Wykorzystywanie urządzeń i instalacji zawierających PCB w ilości większej niż 5 dm3 dopuszczalne było nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2010 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Uprzejmie informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to tel. (022) 5979663; e-mail: iod@mazovia.pl.
  Pani/Pana dane osobowe:
 3. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane RODO, w celu przyjęcia informacji o rodzaju, ilości oraz miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska i wprowadzenia jej do rejestru na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31), rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. poz. 860) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie sposobu przekładania marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. z 2015 r., poz.1450);
 4. mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
 5. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 6. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
 2. wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest warunkiem do przyjęcia informacji o rodzaju, ilości oraz miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, wprowadzenia jej do rejestru i jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania.

Termin załatwienia sprawy przez urząd

Informacje są wprowadzane przez marszałka województwa na bieżąco do rejestru rodzaju, ilości oraz miejsc występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie, tj. do Bazy Azbestowej („Rejestru wyrobów zawierających azbest”) lub do „Rejestru dotyczącego PCB”.

Sposób odwołania

nie dotyczy

Podstawa prawna

 1. Art. 162 ust. 3-7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.).
 2. § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu przekładania marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. z 2015 r. poz. 1450).
 3. § 10 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania
  i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. nr 8, poz. 31).
 4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. nr 96, poz. 860).

Sprawę prowadzi

Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych
Wydział Gospodarki Odpadami
Adres: 03-402 Warszawa
Al. Solidarności 61
tel. (+22) 59 79 481
fax (+22) 59 79 484
e-mail: gospodarka.odpadami@mazovia.pl 

Linki

Formularz ePuap

Dostępność cyfrowa

Informujemy, że w przypadku problemów z dostępnością dokumentów cyfrowych zamieszczonych w e-usłudze, urząd na życzenie odbiorcy udostępni odpowiednie dokumenty cyfrowe w innej formie.

 

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Departament Organizacji

Data wytworzenia: 15.07.2021

Opublikował w BIP: Bartłomiej Szczyciński

Data opublikowania: 01.10.2021 09:18

Ostatnio zaktualizował: Paweł Świderski

Data ostatniej aktualizacji: 14.05.2024 10:02

Liczba wyświetleń: 2094

Powrót na początek strony