Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia
Logo Biuletynu Informacji Publicznej

22.07.2024

5. Ochrona Środowiska

5.09. Stwierdzanie posiadania kwalifikacji w zawodzie geolog kat. XIII

Nazwa usługi

Stwierdzanie posiadania kwalifikacji w zawodzie geolog kat. XIII.

Odbiorca usługi

Osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnień do wykonywania czynności dozoru geologicznego nad pracami geologicznymi (z wyjątkiem badań sejsmicznych i geofizyki wiertniczej), a także kierowania w terenie robotami geologicznymi wykonywanymi poza granicami obszaru górniczego, wykonywanymi bez użycia środków strzałowych albo gdy projektowana głębokość wyrobiska nie przekracza 100 m.

Miejsce składania

 • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Skoczylasa 4 (parter - pokój 18), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.30–15.00;
 • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePuap
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka 

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji zawierający:
  • imię i nazwisko kandydata;
  • numer PESEL – jeżeli kandydat posiada;
  • numer i serię dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość kandydata;
  • adres zamieszkania kandydata;
  • kwalifikacje, o których stwierdzenie ubiega się kandydat;
  • wykształcenie kandydata;
  • opis doświadczenia zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji, o których stwierdzenie ubiega się kandydat.
 2. Odpis albo uwierzytelnioną kopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie niezbędne do stwierdzenia kwalifikacji.
 3. Dowody odbycia praktyki, w szczególności świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu, opinię o przebiegu pracy zawodowej.

Opłaty

Opłata egzaminacyjna płatna po otrzymaniu informacji o dopuszczeniu do egzaminu oraz opłata za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje płatna po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu (wysokość opłat na dany rok kalendarzowy ogłasza, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”, minister właściwy do spraw środowiska).

Numer konta

Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

94 1020 1097 0000 7502 0134 2765

Uwagi

nie dotyczy

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Uprzejmie informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Dane kontaktowe:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

tel. (22) 5979100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl

ePUAP: /umwm/esp

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl lub korespondencyjnie, na adres Urzędu, z dopiskiem „inspektor ochrony danych”.

Pani/Pana dane osobowe:

 • będą przetwarzane w związku z wypełnianiem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wynikającego z art. 51 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, w celu rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie posiadania kwalifikacji w zawodzie geolog kat. XIII na podstawie art. 61 ust. 1 Prawa geologicznego i górniczego,
 • mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu,
 • będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji, dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach określonych w przepisach prawa przysługuje Pani/Panu:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie danych uniemożliwi rozpatrzenie wniosku o stwierdzenie posiadania kwalifikacji w zawodzie geolog kat. XIII.

Inne dane osobowe podane przez Panią/Pana nie na podstawie obowiązującego przepisu prawa (jak np. adres e-mail i nr telefonu) są podawane dobrowolnie – na podstawie zgody rozumianej jako wyraźne działanie – brak ich podania skutkować może m.in. ograniczeniem form komunikacji. W zakresie tych danych przysługuje Pani/Panu również prawo żądania przeniesienia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak jej wycofanie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Termin załatwienia sprawy przez urząd

Egzaminy przeprowadzane są w zależności od ilości złożonych wniosków – co najmniej raz w roku. Informacja o terminie egzaminu zamieszczona zostanie na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym dniem egzaminu oraz zostaje przesłana do osób zakwalifikowanych do egzaminu.

Sposób odwołania

Odwołanie od decyzji odmawiającej dopuszczenia do egzaminu o stwierdzenie kwalifikacji wnosi się do Ministra Klimatu i Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze
 • Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii

Sprawę prowadzi

Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa
Wydział Geologii
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa
tel. (022) 59 79 050, (022) 59 79 052
e-mail: polityka.ekologiczna@mazovia.pl 

Linki

Formularz ePuap

Dostępność cyfrowa

Informujemy, że w przypadku problemów z dostępnością dokumentów cyfrowych zamieszczonych w e-usłudze, urząd na życzenie odbiorcy udostępni odpowiednie dokumenty cyfrowe w innej formie.

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Departament Organizacji

Data wytworzenia: 15.07.2021

Opublikował w BIP: Bartłomiej Szczyciński

Data opublikowania: 01.10.2021 09:18

Ostatnio zaktualizował: Paweł Świderski

Data ostatniej aktualizacji: 14.05.2024 10:03

Liczba wyświetleń: 1974

Powrót na początek strony