Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia
Logo Biuletynu Informacji Publicznej

22.07.2024

5. Ochrona Środowiska

5.06 Przenoszenie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża na rzecz innego podmiotu.

Nazwa usługi

Przeniesienie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża na rzecz innego podmiotu

Odbiorca usługi

Podmiot, spełniający wymagania przewidziane przepisami o podejmowaniu działalności gospodarczej, ubiegający się o przeniesienie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża na swoją rzecz.

Miejsce składania

 • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Skoczylasa 4 (parter - pokój 18), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.30–15.00;
 • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePuap
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka

Wymagane dokumenty

Wniosek o przeniesienie koncesji powinien zawierać:

 1. zgodę przedsiębiorcy, któremu została udzielona koncesja, na przeniesienie koncesji na rzecz podmiotu, który ubiega się o jej przeniesienie na swoją rzecz,
 2. zgodę podmiotu, który ubiega się o przeniesienie koncesji na swoją rzecz, iż wyraża zgodę na przyjęcie wszystkich warunków określonych w koncesji,
 3. posiadanie przez podmiot, który ubiega się o przeniesienie koncesji na swoją rzecz, prawa do korzystania z informacji geologicznej
  załączniki: dowody potwierdzające prawo do korzystania z informacji geologicznej, tj.: decyzja zatwierdzająca projekt robót geologicznych, umowa zawarta ze Skarbem Państwa o korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem, decyzja udzielająca koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża,
 4. wykazanie przez podmiot, który ubiega się o przeniesienie koncesji na swoją rzecz, iż jest w stanie spełnić wymagania związane z wykonywaniem zamierzonej działalności
  załączniki: dowody potwierdzające posiadanie przez wnioskodawcę środków (finansowych, technicznych) zapewniających prawidłowe wykonywanie działalności objętej koncesją, w szczególności: zaświadczenie Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach, zaświadczenie ZUS o niezaleganiu z opłatą składek, wyciągi z rachunków bankowych, umowy kredytowe (ich promesy), sprawozdania finansowe, wykaz posiadanych maszyn i urządzeń służących do eksploatacji kopaliny lub umowy najmu/dzierżawy w/w sprzętu itp.,
 5. dowód utworzenia rachunku bankowego funduszu likwidacji zakładu górniczego i zgromadzenia na nim środków finansowych w wysokości odpowiadającej środkom finansowym zgromadzonym przez dotychczasowego przedsiębiorcę,
 6. umowę spółki cywilnej i jej ewentualne zmiany (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej),
 7. pełnomocnictwo – jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa),
 8. dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji oraz za udzielone pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji: 10,00 zł (jeżeli wnioskodawca nie jest zwolniony od opłaty skarbowej na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
Opłata skarbowa za udzielone pełnomocnictwo: 17,00 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa za wyjątkiem dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii:

 • poświadczonego notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów
 • jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej,
 • jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Numer konta

Opłaty należy wnieść na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika albo gotówką w kasach urzędów dzielnic m.st. Warszawy lub w kasie Centrum Obsługi Podatnika (ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa).

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Uwagi

nie dotyczy

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Uprzejmie informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Dane kontaktowe:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

tel. (22) 5979100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl

ePUAP: /umwm/esp

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl lub korespondencyjnie, na adres Urzędu, z dopiskiem „inspektor ochrony danych”.

Pani/Pana dane osobowe:

 • będą przetwarzane w związku z wypełnianiem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wynikającego z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, w celu rozpatrzenia wniosku o przeniesienie koncesji na podstawie art. 36 ust. 1 Prawa geologicznego i górniczego,
 • mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu,
 • będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji, dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach określonych w przepisach prawa przysługuje Pani/Panu:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie danych uniemożliwi rozpatrzenie wniosku o przeniesienie koncesji.

Inne dane osobowe podane przez Panią/Pana nie na podstawie obowiązującego przepisu prawa (jak np. adres e-mail i nr telefonu) są podawane dobrowolnie – na podstawie zgody rozumianej jako wyraźne działanie – brak ich podania skutkować może m.in. ograniczeniem form komunikacji. W zakresie tych danych przysługuje Pani/Panu również prawo żądania przeniesienia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak jej wycofanie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Termin załatwienia sprawy przez urząd

Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego:

 • organ administracji publicznej zobowiązany jest załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki,
 • sprawy wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego załatwiane są nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania (do ww. terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów doręczania z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu),
 • sprawy szczególnie skomplikowane załatwiane są nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (do ww. terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów doręczania z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu),
 • o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia.

Sposób odwołania

Odwołanie od decyzji administracyjnej wnosi się do Ministra Klimatu i Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej

Sprawę prowadzi

Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa
Wydział Geologii
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa
tel. (022) 59 79 050, (022) 59 79 052
e-mail: polityka.ekologiczna@mazovia.pl 

Linki

Formularz ePuap

Dostępność cyfrowa

Informujemy, że w przypadku problemów z dostępnością dokumentów cyfrowych zamieszczonych w e-usłudze, urząd na życzenie odbiorcy udostępni odpowiednie dokumenty cyfrowe w innej formie.

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Departament Organizacji

Data wytworzenia: 15.07.2021

Opublikował w BIP: Bartłomiej Szczyciński

Data opublikowania: 01.10.2021 09:18

Ostatnio zaktualizował: Paweł Świderski

Data ostatniej aktualizacji: 14.05.2024 10:01

Liczba wyświetleń: 1763

Powrót na początek strony