Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia
Logo Biuletynu Informacji Publicznej

22.07.2024

6. Opłaty Środowiskowe

6.01. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Nazwa usługi

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.

Odbiorca usługi

Osoby fizyczne i osoby prawne.

Miejsce składania

 • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Skoczylasa 4 (parter - pokój 18), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.30–15.00;
 • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePuap
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka

Wymagane dokumenty

 Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie. 

Opłaty

Za wyszukiwanie informacji, a także za przekształcanie informacji polegające na skanowaniu dokumentów, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie, pobierane są opłaty w wysokości określonej w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r.  w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 120 ). Opłaty w wysokości ustalonej przez organ należy uiścić przelewem na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Numer konta

PKO BP S.A. IX O/Warszawa 93 1020 1097 0000 7802 0007 5622

Uwagi

 nie dotyczy

KLAUZULA INFORMACYJNA

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 59-79-100, e-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp; Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl.

Dane osobowe:

 1. osób fizycznych będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego
  na administratorze, wynikającego z art. 12 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), w celu rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie na podstawie przepisów;
 2. osób reprezentujących osoby prawne, będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, wynikającego z przepisów prawa określających umocowanie do reprezentowania – w zakresie właściwej reprezentacji osoby prawnej. Podanie tych danych jest warunkiem ważności czynności podejmowanych przez osobę prawną,
 3. osób wskazanych przez osobę prawną jako osoby do kontaktu (imię i nazwisko, służbowe dane kontaktowe, miejsce pracy) będą przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie i zostały podane przez osobę prawną.
 4. mogą zostać udostępnione organom, o których mowa w art. 19 ust. 2 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu
 5. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach określonych w przepisach prawa, osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia.

Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Ponadto osobom wskazanym przez osobę prawną jako osoby do kontaktu, przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikającego ze szczególnej sytuacji. 

Każda osoba prawna udostępniająca dane osób, o których mowa w ust. 3 jest zobowiązana do przekazania im zapisów niniejszej klauzuli informacyjnej.

Podanie danych osobowych nie jest warunkiem przystąpienia do rozpatrywania wniosku o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie.

Nie jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania. Udzielenie odpowiedzi na wniosek możliwe jest w sytuacji niepodania danych osobowych, chyba że istnieje potrzeba wydania decyzji administracyjnej.

Termin załatwienia sprawy przez urząd

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) organ administracji udostępnia informację bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku. W art. 14 ust. 2 cytowanej ustawy dopuszcza się przedłużenie terminu udostępnienia informacji do 2 miesięcy ze względu na stopień skomplikowania sprawy.

Sposób odwołania

Od decyzji odmawiającej udzielenia informacji przysługuje prawo do wniesienia odwołania za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 120).

Sprawę prowadzi

 nie dotyczy

Linki

Formularz ePUAP

Dostępność cyfrowa

Informujemy, że w przypadku problemów z dostępnością dokumentów cyfrowych zamieszczonych w e-usłudze, urząd na życzenie odbiorcy udostępni odpowiednie dokumenty cyfrowe w innej formie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Departament Organizacji

Data wytworzenia: 19.07.2021

Opublikował w BIP: Bartłomiej Szczyciński

Data opublikowania: 01.10.2021 08:46

Ostatnio zaktualizował: Paweł Świderski

Data ostatniej aktualizacji: 15.05.2024 08:46

Liczba wyświetleń: 3100

Powrót na początek strony