Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia

27.02.2024

6. Opłaty Środowiskowe

6.02. Opłaty za opakowania: opłata produktowa, opłata na publiczne kampanie edukacyjne

Nazwa usługi

Opłaty za opakowania: opłata produktowa, opłata na publiczne kampanie edukacyjne.

Odbiorca usługi

 • Organizacja Odzysku Opakowań,
 • Organizacja samorządu gospodarczego,
 • Wprowadzający do obrotu produkty w opakowaniach,
 • Importujący i dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach,
 • Wytwarzający opakowania, importujący lub dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań,
 • Eksportujący opakowania lub produkty w opakowaniach,
 • Prowadzący recykling odpadów opakowaniowych,
 • Eksportujący lub dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych.

Działalność można prowadzić tylko po uprzedniej rejestracji w Rejestrze Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (Rejestr BDO).

www.rejestr-bdo.mos.gov.pl

Miejsce składania

Sprawozdania za rok 2019 oraz lata następne należy składać tylko i wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem indywidualnego konta podmiotu w bazie BDO.

Zaległe sprawozdania do roku 2018 włącznie oraz pozostałe dokumenty można składać:

 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePuap;
 • na adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby Departamentu Opłat Środowiskowych;
 • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Skoczylasa 4 (parter - pokój 18), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00.

 

Wymagane dokumenty

 • Wprowadzający do obrotu, Organizacja odzysku opakowań, Eksportujący opakowania lub produkty w opakowaniach
 • Sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami od roku 2019 składane są elektronicznie za pośrednictwem indywidualnego konta podmiotu w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (baza BDO).
 • Sprawozdanie za rok 2023 w zakresie osiągniętego poziomu udziału wagowego tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu oraz osiągniętego poziomu selektywnego zbierania odpadów powstałych z opakowań na napoje będących butelkami jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych o pojemności do 3 litrów, włącznie z ich zakrętkami i wieczkami z tworzyw sztucznych, (Dział II tabele 5.5 – 5.6), obejmuje okres od 24 maja do 31 grudnia 2023 roku, bez opłat.
 • Sprawozdanie za rok 2024 również nie obejmuje opłat produktowych z zakresu udziału wagowego recyklatu i poziomu selektywnego zbierania.
  • Rejestr BDO

   Do roku 2018 włącznie - Roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi.

   Termin - do 15 marca za rok poprzedni.

  • Recyklerzy i Eksporterzy
   • Dokumenty DPR, EDPR będą składane po raz pierwszy w roku 2025 za pośrednictwem indywidualnego konta podmiotu w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (baza BDO).

    DPR – dokument potwierdzający recykling odpadów opakowaniowych.

    Termin – 30 dni od upływu kwartału, w którym został wystawiony przez recyklera bądź uzupełniony przez podmiot gospodarujący odpadami opakowaniowymi pochodzącymi wyłącznie z gospodarstw domowych.

    EDPR - dokument potwierdzający eksport lub wewnątrzwspólnotową dostawę w celu poddania  recyklingowi odpadów opakowaniowych.

    Termin – 30 dni od upływu kwartału, w którym został wystawiony.

    Marszałek województwa:

   • właściwy ze względu na siedzibę lub miejsca zamieszkania Wprowadzającego, Organizacji, Eksportującego lub dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy,
   • właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych,
   • mazowieckiego dla przedsiębiorców nie mających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju.

   Opłaty

   Podlega wniesieniu:

   • opłata produktowa
   • opłata na publiczne kampanie edukacyjne
   • opłata produktowa określona decyzją z tytułu zaległości opłaty produktowej
   • dodatkowa opłata produktowa ustalona decyzją w wysokości odpowiadającej 50% kwoty niewpłaconej opłaty produktowej.

   Do zaległych opłat należy doliczyć odsetki jak od zaległości podatkowych za przekroczenie terminów płatności.

   Obowiązek uiszczenia opłat przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin wniesienia opłaty.

   Opłata produktowa

   Termin płatności – do 15 marca za rok poprzedni.

   Opłata na publiczne kampanie edukacyjne

   Termin płatności - do 31 grudnia roku sprawozdawczego.

   Wprowadzający produkty w opakowaniach, wykonując samodzielnie obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych, kwotę stanowiącą co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym:

   1. przeznacza w danym roku kalendarzowym na publiczne kampanie edukacyjne lub
   2. przekazuje w danym roku kalendarzowym na odrębny rachunek bankowy:
    • marszałka województwa.

    Opłata produktowa!

    Obowiązku uzyskania wymaganych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych, udziału wagowego tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, rocznego poziomu selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych, nie stosuje się do przedsiębiorców w zakresie opakowań, w których w danym roku kalendarzowym wprowadzili produkty do obrotu, a następnie w tym samym roku kalendarzowym dokonali eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy tych opakowań bez produktów lub wraz z produktami. Eksport lub wewnątrzwspólnotowa dostawa może być również dokonana przez przedsiębiorcę innego niż wprowadzający te opakowania lub produkty w opakowaniach na podstawie dokumentów potwierdzających ten eksport lub wewnątrzwspólnotową dostawę opakowań bez produktów lub wraz z produktami.

    Zwolnienie z opłaty produktowej i opłaty na publiczne kampanie edukacyjne!

    Przepisów ustawy w zakresie uzyskania wymaganych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych, udziału wagowego tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, w tym dotyczących opłaty produktowej, rocznego poziomu selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych oraz dokumentów DPR i EDPR, oraz obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych,

    - nie stosuje się do przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 tonę [Mg], pod warunkiem przedłożenia marszałkowi województwa, w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca danego roku, elektronicznego Sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami w bazie BDO wraz z elektronicznymi załącznikami w postaci:

    1. wszystkich zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis w bieżącym roku oraz w dwóch latach poprzednich lub oświadczenia o otrzymanej bądź nieotrzymanej wielkości pomocy de minimis w tym okresie,
    2. formularza informacji wymaganego przy ubieganiu się o pomoc de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

    Dokumenty o pomoc de minimis jako pliki pdf lub zip przed załączeniem do sprawozdania należy podpisać elektronicznie np. przez stronę moj.gov.pl

    Wartość pomocy de minimis odpowiada wartości zwolnienia z opłat, obliczanej z zastosowaniem maksymalnej stawki opłaty produktowej dla opakowań (4,50 zł/kg) oraz 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym.

    UWAGA! Pomimo zwolnienia z opłat należy posiadać Numer rejestrowy BDO i przedłożyć sprawozdanie elektroniczne w bazie BDO.

    Numer konta

    Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
    ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
    Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa

    95 1240 1037 1111 0010 6029 9959 – opłata produktowa

    69 1240 6292 1111 0010 7776 5096 – opłata na publiczne kampanie edukacyjne

    Prawidłowo opisany przelew powinien zawierać dane płatnika, NIP/Regon, rodzaj opłaty i rok, którego dotyczy wpłata.

    Skróty nazw opłat na przelewie:

    • OP OPAK (opłata produktowa – opakowania)
    • PKE OPAK (publiczne kampanie edukacyjne opakowania)

     

    UWAGA! OPŁATA SKARBOWA

    Opłata skarbowa w wys. 17 zł. za złożenie pełnomocnictwa/upoważnienia do reprezentowania podmiotu

    Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika

    21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

    Uwagi

    Najczęściej zadawane pytania znajdują się na stronie https://www.mazovia.pl/komunikaty--konsultacje-spoleczne/komunikaty/art,1755,oplaty-srodowiskowe.html

    Dotychczas podpisane porozumienia Marszałka Województwa Mazowieckiego w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wielomateriałowych albo z opakowań po środkach niebezpiecznych, z Organizacjami Samorządu Gospodarczego reprezentującymi grupy przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych albo środki niebezpieczne w opakowaniach, w tym środki ochrony roślin, znajdują się pod adresem https://mazovia.pl/pl/bip/zalatw-sprawe/ekologia-i-srodowisko/odpady/porozumienia-dotyczace-odpadow-opakowaniowych/

     

    • Nowe obowiązki dotyczą Wprowadzający produkty w opakowaniach na napoje będących butelkami jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych o pojemności do trzech litrów:
    1.  obowiązek zapewnienia, aby opakowania te, włącznie z ich zakrętkami i wieczkami z tworzyw sztucznych, zawierały udział wagowy wynoszący co najmniej:
     • od 2025 r. - 25% tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, jeżeli głównym składnikiem tych opakowań jest politereftalan etylenu;
     • od 2030 r. - 30% tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu.
    2. obowiązek osiągnięcia rocznego poziomu selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych wynoszącego:
     • od 2025 r. - 77%;
     • od 2029 r. - 90%.
    • Opakowaniami na napoje są opakowania na płyn przeznaczony do bezpośredniego wypicia, bez konieczności poddania go obróbce, w szczególności na wodę, sok, nektar, mleko, jogurt i inny pitny produkt mleczny, napój alkoholowy, z wyłączeniem płynów będących produktami leczniczymi w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2301 oraz z 2023 r. poz. 605 i 650), wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974) oraz żywnością specjalnego przeznaczenia medycznego w rozumieniu art. 2 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego i środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała oraz uchylającego dyrektywę Rady 92/52/EWG, dyrektywy Komisji 96/8/WE, 1999/21/WE, 2006/125/WE i 2006/141/WE, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/39/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 41/2009 i (WE) nr 953/2009 (Dz. Urz. UE L 181 z 29.06.2013, str. 35, z późn. zm.).

     

    • Od 1 lipca 2024 roku - Wprowadzający produkty w jednorazowych opakowaniach na napoje będących pojemnikami z tworzyw sztucznych o pojemności do trzech litrów może wprowadzać do obrotu napoje w tych pojemnikach, jeżeli zakrętki i wieczka tych pojemników wykonane z tworzyw sztucznych pozostają przymocowane do nich podczas etapu zamierzonego użytkowania napoju.

    KLAUZULA INFORMACYJNA:

    Uprzejmie informuję, że:

    1. administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 59-79-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl , ePUAP: /umwm/esp;
    2. administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl 
     Pani/Pana dane osobowe:
    3. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „dalej RODO”, na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z art. 77 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w celu weryfikacji sprawozdań wynikających z art. 73 ustawy o odpadach;
    4. mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
    5. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji - dostępnych m. in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”. Od roku 2020 dane zawarte w bazie BDO będą przechowywane przez okres 100 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zostały sporządzone dokumenty zawierające te dane.

    W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo:

    1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
    2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).

    Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podania danych. Niepodanie danych osobowych oznacza brak możliwości weryfikacji Pani/Pana sprawozdania i brak możliwości udzielenia odpowiedzi.

    Termin załatwienia sprawy przez urząd

    Zastosowanie mają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Ordynacji podatkowej w odpowiednim zakresie.

    Sposób odwołania

    Od decyzji wymierzającej opłatę przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3, 02-362 Warszawa, za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

    Podstawa prawna

    1. Ustawa z 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 877),
    2. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2023 r., poz. 1658, z późn. zm.),
    3. Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 2687),
    4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587, późn. zm.),
    5. Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2151, z późn. zm.),
    6. Ustawa z 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 150, późn. zm.),
    7. Ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2056, z późn. zm.),
    8. Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1403, z późn. zm.),
    9. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579),
    10. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r., poz. 2383, z późn. zm.),
    11. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775, z późn. zm.),
    12. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1),
    13. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9),
    14. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 702),
    15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie wzoru raportu (Dz. U. poz. 319),
    16. Załącznik nr 1 do ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,
    17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa (Dz. U. poz. 2310),
    18. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie rocznych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2306),
    19. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań (Dz. U. poz. 1972) – począwszy od roku 2015,
    20. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016 (Dz. U. poz.182),
    21. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2018 (Dz. U. poz. 2526),
    22. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów DPO i DPR (Dz. U. poz. 1809),
    23. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów EDPO i EDPR (Dz. U. poz. 1803),
    24. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przykładowego wykazu wyrobów, które uznaje się albo nie uznaje się za opakowanie (Dz. U. poz. 1274).
    25. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 grudnia 2021 r. w sprawie rocznych poziomów  recyklingu odpadów opakowaniowych w poszczególnych latach do 2030 r. (Dz. U. poz. 2375).
    26. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 grudnia 2023 r. w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań (Dz. U. poz. 2683) – począwszy za rok 2024.
    27. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy recyklingu w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa (Dz. U. poz. 2550) – począwszy od roku 2024.

     Sprawę prowadzi

     Departament Opłat Środowiskowych

     ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa

     Wydział Opłat Produktowych

     Tel.(+22) 59 79 -201

     Fax (+22) 59 79 629

     e-mail: oplaty.srodowiskowe@mazovia.pl 

     Linki

     Formularz ePUAP

     BDO link do www.bdo.mos.gov.pl

     Dostępność cyfrowa

     Informujemy, że w przypadku problemów z dostępnością dokumentów cyfrowych zamieszczonych w e-usłudze, urząd na życzenie odbiorcy udostępni odpowiednie dokumenty cyfrowe w innej formie.

     Pliki do pobrania:

     Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

     Wytworzył: Departament Organizacji

     Data wytworzenia: 19.07.2021

     Opublikował w BIP: Bartłomiej Szczyciński

     Data opublikowania: 01.10.2021 08:46

     Ostatnio zaktualizował: Bartłomiej Szczyciński

     Data ostatniej aktualizacji: 31.01.2024 08:52

     Liczba wyświetleń: 69413

     Powrót na początek strony