Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia
Logo Biuletynu Informacji Publicznej

22.07.2024

6. Opłaty Środowiskowe

6.04 Opłaty za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: opłata produktowa, opłata na publiczne kampanie edukacyjne

Nazwa usługi

Opłaty za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

 • opłata produktowa,
 • opłata na publiczne kampanie edukacyjne.

Odbiorca usługi

 • Wprowadzający sprzęt,
 • Autoryzowany przedstawiciel,
 • Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego,
 • Zbierający zużyty sprzęt,
 • Prowadzący zakład przetwarzania,
 • Prowadzący działalność w zakresie recyklingu,
 • Prowadzący działalność w zakresie innego niż recykling procesu odzysku.

Działalność można prowadzić tylko po uprzedniej rejestracji w Rejestrze Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (Rejestr BDO).

Rejestr BDO

Miejsce składania

 

 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePuap;
 • na adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka;
 • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby Departamentu Opłat Środowiskowych;
 • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Skoczylasa 4 (parter), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.30–15.00.

Wymagane dokumenty

Sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami od roku 2019 składane są elektronicznie za pośrednictwem indywidualnego konta podmiotu w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (baza BDO).

Rejestr BDO 

Termin - do 15 marca za rok poprzedni.

Zaświadczenia!

 • Zaświadczenie o zużytym sprzęcie,
 • Zaświadczenie potwierdzające recykling,
 • Zaświadczenie potwierdzające inne niż recykling procesy odzysku,

będą składane po raz pierwszy w roku 2025 za pośrednictwem indywidualnego konta podmiotu w bazie BDO.

Zaświadczenie dla organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego wydane przez bank dotyczące wysokości kapitału zakładowego.

Termin - do 15 marca za rok poprzedni.

Sprawozdanie z przeprowadzonego audytu zewnętrznego od organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzącego zakład przetwarzania.

Termin - do 15 maja za rok poprzedni.

Marszałek województwa:

 • właściwy ze względu na siedzibę dla wprowadzającego sprzęt, autoryzowanego przedstawiciela, organizacji odzysku,
 • właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności dla zbierającego zużyty sprzęt, prowadzącego zakład przetwarzania, prowadzącego działalność w zakresie recyklingu lub innego procesu odzysku.

Opłaty

Podlega wniesieniu:

 • opłata produktowa, opłata na publiczne kampanie edukacyjne
 • opłata produktowa określona decyzją z tytułu zaległości opłaty produktowej
 • dodatkowa opłata produktowa ustalona decyzją w wysokości odpowiadającej 50% kwoty niewpłaconej opłaty produktowej
 • opłata na publiczne kampanie edukacyjne określona decyzją w przypadku nie przeznaczenia środków w wymaganej wysokości na edukację.

Do zaległych opłat należy doliczyć odsetki jak od zaległości podatkowych za przekroczenie terminów płatności.

Obowiązek uiszczenia opłat przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin wniesienia opłaty.

Opłata produktowa!

Termin płatności do 15 marca za rok poprzedni.

Opłata na publiczne kampanie edukacyjne!

Termin płatności do 31 stycznia za rok poprzedni – dla wprowadzających sprzęt.

Termin płatności do 15 lutego za rok poprzedni – dla organizacji odzysku.

Opłata produktowa

Przy ustalaniu masy sprzętu wprowadzonego do obrotu nie uwzględnia się masy sprzętu, który został wywieziony z terytorium kraju przez wprowadzającego sprzęt lub innego przedsiębiorcę, na podstawie dokumentów potwierdzających wywóz sprzętu z terytorium kraju na terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim lub wywóz sprzętu z terytorium kraju na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego w tym samym roku kalendarzowym, w którym sprzęt został wprowadzony do obrotu.

Jak również nie uwzględnia się masy baterii i akumulatorów stanowiących przynależność albo część składową tego sprzętu.

Zwolnienia z opłaty produktowej!

W przypadku gdy wysokość opłaty produktowej za daną grupę sprzętu nie przekracza 50 zł, opłaty produktowej nie wnosi się.

Wprowadzający sprzęt zwalnia się z opłaty produktowej, jeśli wprowadza do obrotu:

 • małogabarytowy sprzęt, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm, o łącznej średniorocznej masie sprzętu nieprzekraczającej 100 kg,
 • wielkogabarytowy sprzęt, którego którykolwiek z zewnętrznych wymiarów przekracza 50 cm, o łącznej średniorocznej masie sprzętu nieprzekraczającej 1000 kg,

pod warunkiem przedłożenia marszałkowi województwa, w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca danego roku, elektronicznego Sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami w bazie BDO wraz z elektronicznymi załącznikami w postaci:

 1. wszystkich zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis w bieżącym roku oraz w dwóch latach poprzednich lub oświadczenia o otrzymanej bądź nieotrzymanej wielkości pomocy de minimis w tym okresie,
 2. formularza informacji wymaganego przy ubieganiu się o pomoc de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

Dokumenty o pomoc de minimis jako pliki pdf lub zip przed załączeniem do sprawozdania należy podpisać elektronicznie np. przez stronę moj.gov.pl

Wartość pomocy de minimis odpowiada wartości zwolnienia z opłaty produktowej za nieosiągnięcie wymaganego poziomu zbierania.

Zwolnienie z opłaty na publiczne kampanie edukacyjne!

Wprowadzający sprzęt jest zwolniony z obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych, jeżeli opłata na publiczne kampanie edukacyjne nie przekracza 100 zł w danym roku kalendarzowym, pod warunkiem przedłożenia marszałkowi województwa, w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia  danego roku, załączników do elektronicznego Sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami w bazie BDO w postaci:

 1. wszystkich zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis w ciągu minionych trzech lat lub oświadczenia o otrzymanej bądź nieotrzymanej wielkości pomocy de minimis w tym okresie,
 2. formularza informacji wymaganego przy ubieganiu się o pomoc de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

Dokumenty o pomoc de minimis jako pliki pdf lub zip przed załączeniem do sprawozdania należy podpisać elektronicznie np. przez stronę moj.gov.pl

Wartość pomocy de minimis odpowiada wysokości środków stanowiących 0,1% przychodów netto z tytułu wprowadzania do obrotu sprzętu osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym.

Numer konta

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa

16 1240 6292 1111 0010 7147 9577

Prawidłowo opisany przelew powinien zawierać dane zobowiązanego, NIP/Regon, rodzaj opłaty i rok, którego dotyczy wpłata.

Skróty nazw opłat na przelewie:

 • OP ZSEIE     (opłata produktowa sprzęt)
 • PKE ZSEIE    (opłata na publiczne kampanie edukacyjne sprzęt)
   

UWAGA! ZABEZPIECZENIE FINANSOWE

Zabezpieczenie finansowe na poczet przyszłej opłaty produktowej za zseie, wpłacane w związku z rejestracją w Rejestrze BDO bez posiadania wymaganej umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Bank Gospodarstwa Krajowego

28 1130 1017 0013 4303 4420 0006

 

UWAGA! OPŁATA SKARBOWA

Opłata skarbowa w wys. 17 zł za złożenie pełnomocnictwa/upoważnienia do reprezentowania podmiotu.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Uwagi

Najczęściej zadawane pytania znajdują się na stronie https://www.mazovia.pl/komunikaty--konsultacje-spoleczne/komunikaty/art,1755,oplaty-srodowiskowe.html

 

KLAUZULA INFORMACYJNA:

 1. administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 59-79-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl , ePUAP: /umwm/esp;
 2. administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl 
  Pani/Pana dane osobowe:
 3. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „dalej RODO”, na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z art. 77 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.) w celu weryfikacji sprawozdań wynikających z art. 73 ustawy o odpadach;
 4. mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
 5. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji - dostępnych m. in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”. Od roku 2020 dane zawarte w bazie BDO będą przechowywane przez okres 100 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zostały sporządzone dokumenty zawierające te dane.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podania danych. Niepodanie danych osobowych oznacza brak możliwości weryfikacji Pani/Pana sprawozdania i brak możliwości udzielenia odpowiedzi.

Termin załatwienia sprawy przez urząd

 Zastosowanie mają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Ordynacji podatkowej w odpowiednim zakresie.

Sposób odwołania

Od decyzji wymierzającej opłatę przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z 14 maja 2020 r.o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 875),
 2. Ustawa z 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 150),
 3. Ustawa z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1622, z późn. zm.),
 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587, późn. zm.),
 5. Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1403),
 6. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r., poz. 2383, z późn. zm.),
 7. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775, z późn. zm.),
 8. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1),
 9. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9),
 10. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 702, z późn. zm.),
 11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zaświadczenia o zużytym sprzęcie (Dz. U. z 2019 r., poz. 818),
 12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling i wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku oraz sposobu ich przekazywania (Dz. U. z 2019 r., 797),
 13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania (Dz. U. z 2019 r., poz. 798),
 14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych stawek opłaty produktowej dla grup sprzętu (Dz. U. z 2018 r., poz. 1194),
 15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Dz. U. poz. 1499),
 16. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie metody oraz szczegółowego sposobu obliczania minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Dz. U. poz. 2704),
 17. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Sprawę prowadzi

Departament Opłat Środowiskowych

ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa

Wydział Opłat Produktowych

Tel.(+22) 59 79 -201

Fax (+22) 59 79 629

e-mail: oplaty.srodowiskowe@mazovia.pl 

Linki

Formularz ePUAP

BDO link do www.bdo.mos.gov.pl

Dostępność cyfrowa

Informujemy, że w przypadku problemów z dostępnością dokumentów cyfrowych zamieszczonych w e-usłudze, urząd na życzenie odbiorcy udostępni odpowiednie dokumenty cyfrowe w innej formie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Departament Organizacji

Data wytworzenia: 19.07.2021

Opublikował w BIP: Bartłomiej Szczyciński

Data opublikowania: 01.10.2021 08:46

Ostatnio zaktualizował: Paweł Świderski

Data ostatniej aktualizacji: 15.05.2024 08:33

Liczba wyświetleń: 7632

Powrót na początek strony